Next Section

Previous Section

 
 BÅ’.................2
Bå’ med twetta, lappa, sömma, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Bära fram bå’ stek och Flundra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BÅÅT................1
lijten bååt bland stoora wågor F.I Contre La Fortune
 
 BÖCKER..............1
Hwad är böcker? pappers saker F.III En Krigsmans wijsa
 
 BÖGER...............1
Kröker och böger sig lijk som en Katt D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 BÖHN................1
Kan iag med all min böhn, eij himblens nåde winna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 BÖIJA...............1
Ett wäldigdt wäder kan, en swager qwist snart böija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BÖIJDH..............1
som till älskandhe ähr böijdh XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 BÖLDER..............1
med bölder och Moser, D.III Ängelska Schique
 
 BÖLIOR..............1
Dhet hafwet som nu föör, fast himmels hotand bölior XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BÖLLIAN.............1
opp och neer i böllian wippa F.I Contre La Fortune
 
 BÖLLIOR.............6
Och utj ängzlans böllior siunker nid, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och styran som ett skiepp moth hafsens böllior stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Min Farkost Seglar nu bland motgångz grymma böllior, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Min tåreström till dina böllior, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Som intet hafsens macht ell’ böllior släckia uth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men det sig hijt snart dijt bland hafßens böllior wänder, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BÖN.................1
Min bön beswaras med ett wredsamt neij. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 BÖNDER..............2
alla bönder reena skägg, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Swijn och Bönder lika skiägg, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 BÖNDERS.............1
dett är bönders proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BÖR.................13
En trogen kiärleekz brand bör eij uthtahsnadt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ja, ja, Jag sannar det wist bör man trogen wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En redlig wänskap bör, fast lyckan will förwillan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fördenskull bör man och beständig altijd wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad bör mig wällia att Jag wällier Rätt och wähl? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att wett och wijsheet bör städz wid wår wänskap stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Waaksamheten bör med rätta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
bör eij arbeta, men med undran stedz besees XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Med denne Öfwerskrifft[:] bör älskas immerforth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som prijsas, wördas bör, och ällskas tusendfallt. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
deß mehra bör du skynda deij S.I En sulten swarter mager kar
han glömmer bårt sig sielf och alt hwad han bör giöra, S.I En sulten swarter mager kar
Ju bättre bör den brukas då. E.IV Ästu unger war man glaa’r
 
 BÖRDA...............2
Med tåhligt sin iag himblens börda bär, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall lijsa här min tunga börda, XXVI A L’aimable Bergere
 
 BÖRIA...............2
När wij böria roligt på, V J går blef iag mäd spee
see’n iag böria blifwa kaar; S.V En Suputhz förswar
 
 BÖRIAR..............1
böriar mit qwahl effter Gudarnes Rådh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 BÖRIJAR.............1
börijar på så lustigt tralla S.V En Suputhz förswar
 
 BÖRJA...............5
Då Träna börja på att smycka sina leder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Lust tar på, då skall min ängzlan börja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Bäst som de sittia börja de siunga trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Börja största lusten på, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Pigor börja nu gie di B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 BÖRJAR..............5
När Sohlen hon kommer och dagen sig börjar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
börjar iag rätt först bedröfwatt effter tänckia, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
börjar suck och pust mit matta hierta kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Börjar och där af bli ifrig i Sinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
När han börjar onder blij, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 BÖTA................2
så länge Juhltijden står på är man säker för böta D.II En nylustig och begärlig WISA
för honom tu sielfwer får böta. D.III Ängelska Schique
 
 BÖÖN................5
Så måst man och min böön och hwad iag önskar höra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Kan tåhla mod och böön hoos dig då intet båtha, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Här hielper aldrig någon trogen böön, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Kan då min Böön eij hålla tig qwar, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Mitt tåhlamodh, min böön, de kunna inthet båtha XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BÖÖR................3
Men skier det eij så troo, att iag doch som mig böör, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ty Jag lijder hwad iag böör, XIX Ödemark i willa Skougar
Ty Jag lijder hwad iag böör. XIX Ödemark i willa Skougar
 
 BÖßA................1
Der som bößa kruuth och kuhla, V J går blef iag mäd spee
 
 CALLAS..............1
et Callas för henne giort, S.III Madammoiselle
 
 CAM.................1
Turcka, Packan, Cam och Cesar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 CAMERATER...........1
Lätt mig spöria då Camerater XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 CAMMAR..............4
femb stadzwackter i min Cammar S.II Kårf-giästbod
löös i konungens Cammar. B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Du får gå i huus bons Cammar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
De klappa då på Cammar dörra; SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 CAMRAT..............1
En Camrat Jag hafwa will E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
 
 CANTZELIET..........1
Men är han så kiäcker att han kommer uhr Cantzeliet, D.III Ängelska Schique
 
 CARL................1
Nu följer en Holmströms Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 CAROL...............1
Suttit har än som wår Tappre Carol är S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 CAROLUS.............1
för Stora nampnet Carolus S.I En sulten swarter mager kar
 
 CARRESSERA..........1
för födan Carressera B.IX Klagedicht
 
 CATCHESEN...........2
Uti Catchesen om jag mins E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Sij så plä iag Catchesen lära. E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 CELADON.............1
Den altijd trogne Celadon, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 CELIMENE............1
Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 CENTNERS............1
Det är en granlätt frögd en Centners tunga pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 CESAR...............1
Turcka, Packan, Cam och Cesar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 CHAGRIN.............1
i chagrin, tag snuus-tobaak S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 CHAM’RERA...........1
öfwer alt cham’rera råckar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 CHRISTEN............1
Thet ej någon Christen Siäl B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 CITERA..............1
agera, citera, och skämma bort laga-processer, D.III Ängelska Schique
 
 CITRON..............1
med en Citron i Näfwen B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 CLIMENE.............1
Tröstu så skynda dig skiönsta Climene, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 CLORIS..............13
och will Cloris ewigt ähra, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ädla Cloris med din fägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den fant hoos Cloris Jagh förent och alt i ett. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
När iag en gång för Cloris Ögon kom, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ja Cloris will mig ingen bättring låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Törs Cloris du i glantz med Sohlen strijda? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Ach Cloris ach för dina Skiöhna fötter. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Men teeg när Cloris ledsen blee. XXVI A L’aimable Bergere
Vtj den Skiöhna Cloris macht, XXVI A L’aimable Bergere
på mina knä för Cloris fötter, XXVI A L’aimable Bergere
Hoos Cloris ewigt Jag förblifwer, XXVI A L’aimable Bergere
Will Cloris blijd ell’ wreder wara, XXVI A L’aimable Bergere

Next Section

Top of Section