Next Section

Previous Section

 
 ZEPHIRS.............1
Ett ynkligt suus och bruus af Zephirs swala mund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 [FL]ASA.............1
Hwarest de blåsa [fl]asa och glamma D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 [NU]................1
Men swåra wardt min flychtigheet [nu] hämbnat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 [SITT]..............1
Skommaren sitter och wrijder [sitt] Läder D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 ]...................4
Med denne Öfwerskrifft[:] bör älskas immerforth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
ä’ki det en wacker Karl[?] B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Träffligh saak[:] en sömmenåhl. G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
Som iag i min hand kan packa[?] G.III Litet rödt, men der omkring
 
 ’TÅF................1
Som du och den tu håller ’tåf. E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 Ä...................17
Bårta ä dij, bårta blij dij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tree ting ä som iag håller tåf, S.I En sulten swarter mager kar
nyckter ä iag illa wuhlen S.V En Suputhz förswar
nyckter ä iag mode-stuhlen S.V En Suputhz förswar
nyckter ä iag full med pust, S.V En Suputhz förswar
nykter ä iag utan lust, S.V En Suputhz förswar
fuller ä iag full med frögd, S.V En Suputhz förswar
Wist ä du en din leeda krycka B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Dee ä ochså mina wänner B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
J det hans lif och död ä bägge älskad worden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Ä Ryggen när hon wanckar, B.IX Klagedicht
Ty de ä altijd wååta B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ä hwijta tänck man på, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ä kalla som en ijs, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ty ä wij wänner fyra B.XIII Sidst om en mårgon goo
ä iag wärre brydder B.XIII Sidst om en mårgon goo
Dina ögon ä Demanter E.V Dina ögon ä Demanter
 
 ÄCKTA...............3
det är kerleckz äckta band, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hwad är ett äckta stånd? därpå giol’s detta slut E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
Och swar: att äckta stånd, det är en råttefälla, E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 ÄDLA................7
Jag älskar dig min ädla wän den tijdh iag nånsin lefwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ädla Cloris med din fägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men glöm min ädla Wän eij bort besinna här, XXIX A la plus aimable Bergere
Att du min ädla wän, drar bort från deße länder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Dig, dig, min ädla wän? än jämmer ach och wee. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Kanskie min ädla wän iag ser dig aldrig mehr XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ädla stund och liufwe tijma S.V En Suputhz förswar
 
 ÄFWEN...............3
Hon är och äfwen af den förr omtalde handen, XXIX A la plus aimable Bergere
Så tror iag wist att äfwen, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Med fogeln, som då äfwen dit FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 ÄGA.................1
Och lembna androm hwad det sielf eij äga kan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ÄGER................1
hwad iag äger skall iag sälgia S.V En Suputhz förswar
 
 ÄGG.................3
Drijfwer stor Handel med Höns och med ägg D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
alla knijfwar en god ägg, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Knifwar har nu ingen ägg, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 ÄGGEHINNA...........1
huden slät som äggehinna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 ÄHLAS...............3
Som endast will ählas, X Farwähl med din plåga
När iag råka litet ählas, XXVIII Vppå ett Conterfait
Som en hwalp plä du där ählas B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 ÄHN.................1
Den plä man lell för ähn han döör des bråt uptäckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 ÄHR.................33
Ähr dett då ditt, II Herdinna säij
Altijdh ähr hon gran och Skiön. VI Jag weet En liten Pijga
Ähr då älska sådan last XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Hwadh ähr lefwa uthan frögdh, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Hwar och een, tänck, skylldigh ähr, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Dock omsunst ähr att iagh beer XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Som ingen wijßheet har, och helt enfaldig ähr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
hur han ofullkombligh ähr XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
som till älskandhe ähr böijdh XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
älska det som wackert ähr. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Älenn! hwar ähr nu min wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Summan iagh ähr, ach ach! hwad ähr iagh då iag ähr XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Summan iagh ähr, ach ach! hwad ähr iagh då iag ähr XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Summan iagh ähr, ach ach! hwad ähr iagh då iag ähr XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dhet pickar inthet mehr, ty dhet ähr matt och trödt. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mins händers wärk ähr stedz dhens Ögons bittra tårar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja på migh ähr dhet mäst, af suck och sorgh förkalna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja! äntlig af migh sielf, ähr inthet mera qwar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så obeständigdt ähr all ting här uppå Jorden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Snardt ähr een fattigh Rijk snardt Rijker fattig worden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
att inthet ständigdt ähr än obeständigheet. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
den ähr allena dhen, men aldt förwandlar sigh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ähr iagh så fasligh att du fasar för min nödh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Min tröst ähr att iag alldt föruthan skull måst lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
hwad fritt ähr iag högt skattar, F.VI Contre le Mariage
när du macktlöös, hungrig ähr; S.II Kårf-giästbod
wijn det aldrabästa ähr, S.V En Suputhz förswar
Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
ingen amma hoora ähr, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ähr det sandt så troo det fritt. B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ty iag nu lärder ähr: B.XIII Sidst om en mårgon goo
Ähr Hans Gürgens Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Sij han, af dhen mångh Mask här ähr af daga tagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 ÄHRA................9
Dig för andra städze ähra, I Mer än wackra min herdinna
Älska Jngen ähra alla, VII Contre L’amour
Doch det förswär iag eij att icke Ödmiukt ähra, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
och will Cloris ewigt ähra, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Lillian räknar sig för ähra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
när iag märker hwad en ähra XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Den lär giöra dig den ähra B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Beck och tiära Båtzmans Ähra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Din Nästas hustru d’är hans ähra E.XLIX Uti Catchesen om jag mins

Next Section

Top of Section