Next Section

Previous Section

 
 WÅRDT...............1
Wett Löß är wårdt kön, som det will kalla Söhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 WÅRE................1
ifrån wåre Skånske länder, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 WÅREN...............1
Rodderskan som om Sommarn och Wåren D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 WÅRT................20
Ty hwad han will det skier omskiönt med wårt förtret, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wårt bud och stränga lagh är höga himblens willia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fördenskull måst förstånd städz wistas i wårt sinne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
skiönste ögon med wårt wett XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hon skall modet wårt eij dämpa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och låtit längtan Rå, som wårt förnufft bedrar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Wårt sinnes nöijsamheet befrijar Oß från smärta, XXIX A la plus aimable Bergere
Sielf lyckans up och nehr den plågar eij wårt hierta, XXIX A la plus aimable Bergere
De plåga eij wårt sinn de kittla eij wår hogh. XXIX A la plus aimable Bergere
ingen ungkarl i wårt land XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Som alt wårt nöije qwähl, F.VI Contre le Mariage
Och trycker hårdt wårt hull. F.VI Contre le Mariage
Som nyß är kommen till wårt lag S.I En sulten swarter mager kar
bruka wårt tijd-fördrijf D.II En nylustig och begärlig WISA
uthi wårt Hus fins ingen bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Till att trampa i wårt håf; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till blij lijden wid wårt håf; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
eij wårt hemman förestå, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Wårt bohl än som min sängh. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
liggia på wårt bohl, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 WÅT.................1
så dricka wij om med wåt-wahrorne som är oß gifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 WÅTA................6
mina sorgse ögon wåta F.I Contre La Fortune
Och med wåta Ögon beder, F.II Wreda lycka och Oblijda
Liksom när åskian sielf sin wåta kappa skakar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
des wåta näsa stygger, B.IX Klagedicht
ha ha wåta. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
kalla händer wåta fötter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WÅTT................1
Dhet näst belägne bergh så mycket wått uthgiöth XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 WÅÅP................1
sitter stilla som et wååp, S.V En Suputhz förswar
 
 WÅÅR................1
Förr än wåår lefnadt taar med honom lijka sluut, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WÅÅT................1
Wååt, slaskut, kall och kuhlin B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 WÅÅTA...............1
Ty de ä altijd wååta B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 WÅÅTH...............1
förmåår att torra ögon måste giöras wååth. III. O Nechtergaal
 
 WÖRDA...............1
Och altijd wörda dem, som wördan wärde äre, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 WÖRDAN..............1
Och altijd wörda dem, som wördan wärde äre, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 WÖRDAS..............1
Som prijsas, wördas bör, och ällskas tusendfallt. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 WÖRDELIGH...........1
wördeligh till fota falla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 WÖRDNAD.............2
Ska iag wördnad för tig bära, I Mer än wackra min herdinna
Hwad wördnad iag för henne bähr, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 WÖRDNAT.............6
Min Kiärlek tar nu wähl doch eij min wördnat ända, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och dhen af allas mund med kyßar wördnat thees. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ty är och iag till dig af wördnat sänder worden, XXIX A la plus aimable Bergere
Medh wår drott för den all wärlden wördnat bär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
En flicka för Er frögd, för henne wördnat dra. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Då kunde min wördnat ey längre räckia B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 WÖRDSAMBLIG.........1
Och tillstätt att Jag dig wördsamblig wachtat Opp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 XII.................1
Nu följer en Holmströms Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 YFWAS...............2
J intet rääs i lyckan intet yfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Påcka, yfwas, ingen wäija, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 YFWES...............1
som en högbeent tupper yfwes S.V En Suputhz förswar
 
 YMKELIG.............1
Seen det så sargat är och ymkelig förswaga, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
 
 YMKELIGH............1
Jagh måste ymkeligh ohörd så länge gråta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 YMKELIGT............2
Men ränner ymkeligt Moth olyckans hårda strand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Se hur ymkeligt iagh gråter, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 YMKLIG..............2
Suckan, Gråth och ymklig låth, VII Contre L’amour
Är stormat och belagdt med ymklig guarnison, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 YMKLIGDT............1
Måst iag et ymkligdt afskeedh taa, VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 YMKLIGT.............1
Små Fiäder diuren här af sorgh heehl ymkligt lete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 YMNIG...............1
Skall Ögat mitt stedz blij en ymnig tåhre brun? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 YMNIGT..............2
Som ondt hans hårdheet mig nu ymnigt tillsändt har, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
hwars myckna låf och prijs här öses ymnigt ut B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 YMNOGT..............1
wäxten man der ymnogt sijr B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 YNCKAN..............1
ynckan wäckte mycken smärta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 YNCKEFULLA..........1
Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 YNCKEFULT...........1
ock söker ynckefult, medhynckan nu hoos eder; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 YNCKELIG............1
som mig qwällier ynckelig. F.I Contre La Fortune
 
 YNCKLIG.............1
En Yncklig herde som der satt i ensligheet, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 YNCKLIGT............2
Jag såg hur hiertat hans af ängzlan Ynckligt picka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ett ynckligt ingenting, som ödet sielf förföllier XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 YNKA................2
Och den mig ynka skall Öker min smärta, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ynka mig nu ty dommen är fälder, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 YNKAD...............1
Når man till att ynkad blifwa, I Mer än wackra min herdinna
 
 YNKELIG.............1
Mitt otambda hierta ynkelig tämbt XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 YNKELIGT............1
Förr än mit Lijf taar ynkeligt ända XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 YNKIAN..............1
Att hon af ynkian med mig stämmer in, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 YNKLIG..............2
Så hördes der en ynklig lååth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ja alldrigh hördes nån så ynklig sorgesång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 YNKLIGDT............1
Och see migh ynkligdt stå i största usellheet. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 YNKLIGST............1
J dy iag ynkligst mist det nöije Jagh har hafft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 YNKLIGT.............5
ock om lefwa ynkligt beder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Min tunga kunde ynkligt låta, XXVI A L’aimable Bergere
Min tunga skall af sorg och ängzlan ynkligt låta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ett ynkligt suus och bruus af Zephirs swala mund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ynkligt qwijda, ängsligt låta F.I Contre La Fortune
 
 YNNEST..............1
Hwad nöije kan den ha som hennes ynnest mist? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 YR..................1
Han är så munstyf stark och yr G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 YXESKAFFT...........1
En Jungfru hand och yxeskafft E.XLIV En Walmars råck och axeltafft

Next Section

Top of Section