Next Section

Previous Section

 
 WÄRMA...............1
Och med ett snabt ge führ den kalla lufften wärma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 WÄRMER..............1
wärmer med sin liufligheeth XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 WÄRPA...............1
at hennes höns sku wärpa Gull SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 WÄRR................1
Som ty wärr hoos hwarie flicka, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 WÄRRE...............5
Men tro hans sorg förmehras då och wärre blij hans plågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
wärre än en Tysker topp: XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ja wärre fast än den, ty när han hiertat rörer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
så ä iag wärre brydder B.XIII Sidst om en mårgon goo
För det han hade bydt sin ko i wärre nöt. E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 WÄRST...............1
Den drunknar i sitt wahl som wärst för bäst uthwällier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WÄS.................1
Så har iag genast tänckt kom wäs hon kommer nu, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 WÄTSKA..............1
edla safft, du söta wätska S.V En Suputhz förswar
 
 WÄXTEN..............1
wäxten man der ymnogt sijr B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 WÅDE................2
som berätta i hwad wåde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
bota den som utj wåde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WÅGA................9
Och aldrig sig wåga X Farwähl med din plåga
Will nån i Kierleek wåga, X Farwähl med din plåga
så kom an om du will wåga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sig moth fienden törs wåga, XXVIII Vppå ett Conterfait
hwad dhe wille, iag lell’ wåga; S.II Kårf-giästbod
Och på båt sitt lif at wåga B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
om iag det skulle wåga, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Doch tror iag wäl at hwar skull wåga G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Den har ingen ting till wåga E.VII Den som ingen ting fått åga
 
 WÅGAR...............2
Och när du ändtlig dig på wilda hafwet wågar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och många Wippe slott med wågar öfwerskiöllier XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 WÅGEN...............2
Som blixten åskie slag, som wågen wågen skiöllier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som blixten åskie slag, som wågen wågen skiöllier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 WÅGOR...............4
En Siöman den som plågas fast af Storm och Wilda wågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Näij som Sohlen hafsens wågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Du willa haaf med dina wågor, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
lijten bååt bland stoora wågor F.I Contre La Fortune
 
 WÅHRE...............1
J denna liufwa tijdh och wackra wåhre stunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 WÅLAR...............1
wålar deße hanskar bära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 WÅLD................4
Ty Eder fägringz krafft, med wåld dem från mig tar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Vtj Belides wåld och hennes liufwa macht. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Den kedian Astrild dig med wåld har lagdt uppå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
N.N. wåld och hoot. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WÅLDSAMT............1
Ty man det hwijla wåldsamt twingar, XXVI A L’aimable Bergere
 
 WÅLLA...............1
Den enwijs är plä titt sin egen ofärd wålla, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WÅLLER..............1
Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 WÅNDA...............1
Ach nu Lefwer iag i wånda XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WÅP.................1
Nån fyrk iagh arma wåp. B.IX Klagedicht
 
 WÅR.................41
Stiel sig uth ifrån wår mohr, VI Jag weet En liten Pijga
bränner näßlan i wår hand, VII Contre L’amour
som wår lust X Farwähl med din plåga
Befallning är hans macht, wår plicht är hörsamhet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att wett och wijsheet bör städz wid wår wänskap stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
för wår skiönheet i förackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
frääs bland hundar på wår gåhl, XXVIII Vppå ett Conterfait
Förachta hwem som will wår lefnad uppå bygden, XXIX A la plus aimable Bergere
Hoos Oß och bland wår hoop är der som rena dygden XXIX A la plus aimable Bergere
Wår hydda är wår wärld, wår lilla hiord wår Skatt. XXIX A la plus aimable Bergere
Wår hydda är wår wärld, wår lilla hiord wår Skatt. XXIX A la plus aimable Bergere
Wår hydda är wår wärld, wår lilla hiord wår Skatt. XXIX A la plus aimable Bergere
Wår hydda är wår wärld, wår lilla hiord wår Skatt. XXIX A la plus aimable Bergere
Derföre effter du wår bygdelefnad älskar, XXIX A la plus aimable Bergere
Med denna ringa skiänk ifrån wår herdeskar, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta eij wår math, men smaka deruppå, XXIX A la plus aimable Bergere
Sij! så kan här wår hiord Oß arma herdar föda, XXIX A la plus aimable Bergere
De plåga eij wårt sinn de kittla eij wår hogh. XXIX A la plus aimable Bergere
När som om qwällen wij wår hiord har fördt i husen, XXIX A la plus aimable Bergere
Så blir en kierfwa halm wår hwijla för wår kropp, XXIX A la plus aimable Bergere
Så blir en kierfwa halm wår hwijla för wår kropp, XXIX A la plus aimable Bergere
Han skillier med sin macht doch eij wår hiertan åth. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
hwilket, all wår lust förkleenar, F.III En Krigsmans wijsa
förminska all wår lust, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Ett Band wår frijheet kränker, F.VI Contre le Mariage
Dricka Landsens far, wår dyra hieltes Skåhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Suttit har än som wår Tappre Carol är S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Medh wår drott för den all wärlden wördnat bär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
seen sku wij wäl giöra wår flijt och rätt lekerna ansa D.II En nylustig och begärlig WISA
ibland wår liufwaste skara. D.II En nylustig och begärlig WISA
till deß at wij kiänna wij nå så när fått ha wår hyra D.II En nylustig och begärlig WISA
för wår förswagade maga. D.II En nylustig och begärlig WISA
Sij så! sij så, måste det wara wår Lärdom att wetta, D.III Ängelska Schique
Uthan wij slå wår Källar igen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Wår ludna döda Buß för wåra ögon träda: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
det wår tröst mäst här tils warit, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
röder som wår Grannes Knuth, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Det är ju lika för wår kropp, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
et slagz gull fins i wår Sta E.IX Många fara effter Gulle
som een hästlort wid wår knut. E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
En snål Sugga på wår gål E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 WÅRA................9
Och gullrengn slaggar eij i wåra fönster in, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
wåra sinnens Storm måst och ha sitt lungn, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
det kostar oß sielf wåra fötter om wij blifwa tråtta D.II En nylustig och begärlig WISA
WÅra Monsieurer och unga Bussar D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Wår ludna döda Buß för wåra ögon träda: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
wåra Knecktar hädan flytt, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Lembnat wåra hemmans bruk B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Så går med oß i wåra da’r, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Gudh gif frid i wåra dagar E.XX Gudh gif frid i wåra dagar

Next Section

Top of Section