Next Section

Previous Section

 
 WÄND................2
Wänd du nu seglen din och älska man en ann, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och hur min lust är wänd i pust, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 WÄNDA...............6
Och wända godt i ondt, på det hon hämbnas må, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag må wrijda, iag må wända, F.I Contre La Fortune
Bladet lär sig en gång wända, F.II Wreda lycka och Oblijda
Lyckan lär sig till mig wända, F.II Wreda lycka och Oblijda
bladet kan sig en gång wända, F.III En Krigsmans wijsa
Wända Natt i dagen om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WÄNDEN..............2
wänden om dijt J från gått. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty wänden nu omkring och söken upp en annan B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 WÄNDER..............6
Hwad hielper att Jag mig med suck till himblen wänder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men det sig hijt snart dijt bland hafßens böllior wänder, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
När du dig wänder bort och eij will gifwa krafft. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
wänder du den op och neer S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
der inne boor fager en möö hwem är som icke wänder D.II En nylustig och begärlig WISA
så snart som Mor-Kär hon wänder sig bort D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 WÄNDT...............1
Och sa det hade iag wäl wändt FA.I Det war en gång en unger katt
 
 WÄNLIG..............4
Som altijdh wänlig är och Gladelynt omfattar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
from och wänlig allan tijd. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
då hon blir wänlig, gla’r och goor. S.I En sulten swarter mager kar
wänlig, som en arger tiur, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 WÄNLIGH.............1
Wänligh moth war man, och ingen till förtret S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 WÄNLIGHEET..........2
Att du med wänligheet undfägnar deße raar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ett troget hiertelag en ärlig wänligheet, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 WÄNLIGHEETH.........1
lindra med din wänligheeth. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 WÄNLIGT.............1
det wänligt stedz bemöta II Herdinna säij
 
 WÄNN................7
som sigh nämbner stedz din wänn XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Älenn! hwar blef då hans wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! hwar ähr nu min wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Till den som städß är min Enda wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! Öfwergier sin wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Fast än iag har mist min wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Far wähl min wackra wänn, far wähl min enda flika, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 WÄNNE...............1
hur’ du Wänne-gnabb skal wäija, E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
 
 WÄNNER..............7
Att J wijst Ehr mina wänner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hälst när som iag får see hur andra wänner såtha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Man tarfwar eij hoos Oß för pengar wänner läija, XXIX A la plus aimable Bergere
In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Så ropar wärden god Wänner och Män D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Dee ä ochså mina wänner B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
ty ä wij wänner fyra B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 WÄNN’...............1
Ty alt hwad som begyns måst en gång wänn’ igen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WÄNSKAP.............5
Så skall du lyklig blij, min liufwa wänskap nå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En redlig wänskap bör, fast lyckan will förwillan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att wett och wijsheet bör städz wid wår wänskap stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En wän som mera wärd än som min wänskap är, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 WÄNSTA..............1
Att Jag skall mista dig min wänsta wackra flicka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 WÄNSTER.............1
Fast han är färdig til höger och wänster D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 WÄNSTRA.............1
stryck soot uppå din wänstra tum SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 WÄNTA...............1
Så har du wäl något att wänta, D.III Ängelska Schique
 
 WÄNTAR..............1
Liufwesta dödh sij iag wäntar med löije, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 WÄNTTAR.............1
På mig wänttar det som mycket bättre är, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 WÄPLING.............1
Men wäljer wäpling till theß han i starren faßnar. E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
 
 WÄR.................3
Mitt hopp drifz som ett wär af ängzlan af och ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hwareffter Kosan för tillställa mig hwar wär XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sij här ett styrlöst skiep som drifz af hwarie wär XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 WÄRCK...............1
Gud weet att nu mit wärck är twärt moth willian min, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WÄRCKER.............1
Klaga seen att buken wärcker, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WÄRCK’RIJ...........1
dina ögons fyhr wärck’rij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WÄRD................6
Som äst tusend hiertan wärd. I Mer än wackra min herdinna
En wän som mera wärd än som min wänskap är, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag äntlig blefwe wärd, en sådan hiertans flicka, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Men bordt förmätenheet, iag är det icke wärd, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
och hwar kandt sku wara wärd XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Men får han först bli wärd, han blir oß till beswär. E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är
 
 WÄRDE...............3
Och altijd wörda dem, som wördan wärde äre, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Par strumpor utaf ull och mycket ringa wärde, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta detta eij fast det af ringa wärde, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 WÄRDELIG............1
derför’ iag och wärdelig S.II Kårf-giästbod
 
 WÄRDEN..............1
Så ropar wärden god Wänner och Män D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 WÄRDIG..............1
Jngen dig då wärdig skatta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 WÄRDLIG.............1
wärdlig will iag Eder låfwa, S.II Kårf-giästbod
 
 WÄRDT...............1
Doch är mäst undran wärdt, at aldrig högfärdz snara XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 WÄRFWET.............1
bringa wärfwet konstigt an. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WÄRIEBAND...........1
footknyhls långa wärieband, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 WÄRJA...............3
är min wärja Galathée. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Då har mitt manna mod, swårt wärja mig för gråta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
ää min wärja, skiöld och spiuut. F.I Contre La Fortune
 
 WÄRJAN..............2
Trehörnig Hatt och Wärjan wid Knä D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Wärjan knäpper slår i gata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WÄRK................2
ty iag har et wärk för hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Mins händers wärk ähr stedz dhens Ögons bittra tårar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 WÄRKET..............1
När iag af wärket tung B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 WÄRLD...............1
Wår hydda är wår wärld, wår lilla hiord wår Skatt. XXIX A la plus aimable Bergere
 
 WÄRLDEN.............8
Är wärlden förwilla, X Farwähl med din plåga
will iag wärlden öfwergifwa XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Jag lemnar nu wärlden och wandrar till grafwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
wärlden all ha Troija blidt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Medh wår drott för den all wärlden wördnat bär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
med en liten kropp all wärlden kring G.IV Hwem är som detta gißa kan
Kring om wärlden sorgefulle E.IX Många fara effter Gulle
Eij will bli i wärlden qwar E.LV Tar du dig en gammal Man

Next Section

Top of Section