Next Section

Previous Section

 
 WÄHLAN..............1
Segla hela wählan om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WÄHLBETÄNCKTE.......1
Ditt wählbetänckte skiämt, ditt hurtigaste sinne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 WÄHLEN..............1
Jngen ting om wählen tycka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WÄHLFÖRTIENT........1
Men dem wählförtient berömma B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 WÄHLKOMMEN..........1
war wählkommen ska’an få höra, S.III Madammoiselle
 
 WÄHN................1
West du hwad min wähn för nytt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 WÄHR................4
Än den som wißpar med hwart währ. XXVI A L’aimable Bergere
Mit skiepp dref lyckans wind och intet mothgångz währ, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
stöötz uthaf ett olycks-währ F.I Contre La Fortune
så snabber som et hastigt währ S.I En sulten swarter mager kar
 
 WÄIJA...............6
Jag måst din wrede och min egen ofärd wäija, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
intet willia att man, mer skall wäija S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
sig än som man Lust att wäija andra har. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Derför små Barnen för honom de wäija D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Påcka, yfwas, ingen wäija, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
hur’ du Wänne-gnabb skal wäija, E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
 
 WÄL.................43
Du må wäl et hierta åga, I Mer än wackra min herdinna
sina kraffter wäl förmehrar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som mig wäl förswara kan XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Lät din’ wäl bewäxta leeder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nu wäl an nu lär det gälla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Det är wäl en gammal Seede XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
En fattig fånge kan wäl qwijda men eij qwäda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
seen sku wij wäl giöra wår flijt och rätt lekerna ansa D.II En nylustig och begärlig WISA
wij sku wäl så laga at lederna stela blij miuka D.II En nylustig och begärlig WISA
Då föllier derpå iag wäl weet hwar hög lofte det ständer D.II En nylustig och begärlig WISA
wäl som Bouree Pecour, D.II En nylustig och begärlig WISA
wij dricka wäl glasene twå kan skee tree eller fyra D.II En nylustig och begärlig WISA
det står Ehr rätt wäl, D.III Ängelska Schique
Så har du wäl något att wänta, D.III Ängelska Schique
Språkmästaren menar sig der med wäl mycket förtiena D.III Ängelska Schique
Det är en ung herre som står oß wäl i compagniet D.III Ängelska Schique
Siunger rätt wäl som Getan för åskian trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Du måste gißa först, jag skall wäl nämnat sen. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Kanske wi få wäl se med tiden på en släda B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hwad sällsamt Kreatur wäl denna graf instänger: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Blir det frijd kan wäl och skie B.VII Blir det krig så måst wij fort
wäl utj denne hagen, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Och sa det hade iag wäl wändt FA.I Det war en gång en unger katt
Det sa’: Wäl dig som fiäder har! FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Doch tror iag wäl at hwar skull wåga G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Hwad är då det? Man kan wäl röna, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Ty han wäl wet, att de då will’ SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
så skiön som Kinckenjees, då går han ju wäl an SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
At du dig wäl frögda må. E.IV Ästu unger war man glaa’r
Och blir kan skie ibland, för mödan, wäl betalter: E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Förnöter tiden wäl, förkortar eij ditt lijf. E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Nu bruckar du wäl mycket kruus E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
ligga wäl och piälta småt E.XIX Dricka lagom äta godt
Och ändå wäl blifwit glömbd. E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
De paßa sig så wäl ihoop E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
Giffter du dig, giör du wäl E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
Han har wäl tio tålff, de få och hoptals barn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Han, efter tycket mitt, som hwar och en wäl wet, E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
det en stäns wäl optecknat fins E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Doch är det wackert bruuk, så må du wäl slå till E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Du får wäl den som det till hälfften brucka will E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Skiällan får wäl annat liu’ E.LIX iör dig lustig, war man glad
Wi läre wäl bli’ lärde, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 WÄLDIGDT............1
Ett wäldigdt wäder kan, en swager qwist snart böija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WÄLFÄRD.............1
All sin wälfärd ha’ i kista, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WÄLJER..............1
Men wäljer wäpling till theß han i starren faßnar. E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
 
 WÄLKOMMEN...........1
Wälkommen heem min hiertans ööltoker D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 WÄLL................1
Wäll an då iag will med sorger förnöta XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 WÄLLAN..............1
Wällan iag will och skall dig Ochså ewigt ära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 WÄLLIA..............2
Hwad bör mig wällia att Jag wällier Rätt och wähl? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hur kan af Gudars Råd, doch iag det bästa wällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WÄLLIER.............1
Hwad bör mig wällia att Jag wällier Rätt och wähl? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WÄLTA...............1
Och måste utan rägn förgiefwes så och wälta, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 WÄN.................37
Män doch allas wän lijkwähl. VII Contre L’amour
Jag älskar dig min ädla wän den tijdh iag nånsin lefwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Så fins wähl nån så trogen wän, som skrifwer deße Orden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Din trähl och trogna Wän i tystheet stilla döör. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
för sin wreda wän oblijda XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Wreda Wän dock kiära Skiähl, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
En wän som warit har din enda förre frögd, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En wacker Liuflig wän med ett förnögsamt sinn, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ja, troheet är en dygd, dock icke lyckans wän, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En wän som nyttan mehr än troheet syfftar på, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Det lär min wijsa wän, din wijsheet digh bewisa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
som det hade hälst till wän. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men glöm min ädla Wän eij bort besinna här, XXIX A la plus aimable Bergere
Älen Jag har mist min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älen hwar är nu min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Flyg bort besöök min wackra wän, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! hwar är nu min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Den tijdh man wän och owän glömmer, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! Jag har mist min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Att du min ädla wän, drar bort från deße länder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och när hwar herde tar sin wän och herderinna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då då då will min wän dra bort och mig förlåta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach sorg, Ja mer än sorg att mista dig min wän, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En wän som mera wärd än som min wänskap är, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då han allena är och när hans wän är bortta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En wän som trösta mig stedz med sin liuflighet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Dig, dig, min ädla wän? än jämmer ach och wee. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och dig min wackra wän utur min åsyn röfwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag mister på en gång min wän och tijdfördrijf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min högsta lust, far wähl min wän far wähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Kanskie min ädla wän iag ser dig aldrig mehr XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl då till ett sluth, far wähl min wän far wähl! XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
iag hwijlar middag med min wän. S.I En sulten swarter mager kar
gack du min wän D.III Ängelska Schique
Så blijr iag, och är din wän. B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hwad menar du, min wän, at denna grafwen gömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Har du någon trogen wän E.XII Har du någon trogen wän

Next Section

Top of Section