Next Section

Previous Section

 
 WUNNEN..............2
at den sig eij wunnen sijr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
måst iag mig nu wunnen sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WUNNIT..............2
har du wunnit, winn och så XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i feldt har iag beröm effter mit nöije wunnit, S.I En sulten swarter mager kar
 
 WURM................1
Weil der wurm ist eingerißen S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 WUXNE...............1
wuxne utur bergens buuk, F.III En Krigsmans wijsa
 
 WYRDNA..............1
Jag hoppas att en stadig wyrdna, XXVI A L’aimable Bergere
 
 WYRDNAD.............1
Ja! mer, swartsiukan sielf will wyrdnad tig betee, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 WYRDNADT............1
Men med wyrdnadt måst iag möta, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 WYRDNAT.............1
Med wyrdnat och respect för dig Ödmiukar sig, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 WÄCKIA..............1
Ett drypand dropp kan hårda stenar wäckia, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 WÄCKTE..............1
ynckan wäckte mycken smärta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 WÄDER...............4
Men den som wißput will med alla wäder fara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ett wäldigdt wäder kan, en swager qwist snart böija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag wispa då med alla wäder, XXVI A L’aimable Bergere
Mitt bröst een sorgepust som lyfts af suckans wäder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 WÄDRET..............2
Än som min lefnadz hampn, den bordt med wädret faar. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Snardt blåser wädret här snardt åther här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 WÄG.................1
wakten Ehr, ehr wäg är farli XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WÄGEN...............6
De lär wijsa henne wägen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så snart Jag sedt en wagn på wägen framåth åka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
iag samma wägen hafwa will; S.I En sulten swarter mager kar
Nappa de straxt om Wägen kans D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
måst’ man uhr wägen röija, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Alla utur wägen kiöra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WÄGRA...............2
Men fåfängt iag beer när lyckan will wägra, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
och eij wägra wijsa sig S.III Madammoiselle
 
 WÄHL................104
Doch kan iag sielf wähl swara II Herdinna säij
Så måst du det wähl skiöta, II Herdinna säij
det plä wähl boijor bära, II Herdinna säij
Lell så kunna de wähl hitta, V J går blef iag mäd spee
Till herrgåhls wij wähl töra, V J går blef iag mäd spee
Och Oß wähl till wara taga, V J går blef iag mäd spee
Kiärleken syns wähl först, VII Contre L’amour
Far wähl när han dig biur far wähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Far wähl när han dig biur far wähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Far wähl far wähl ändå en gångh, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Far wähl far wähl ändå en gångh, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Dig önska stedz att fara wähl. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jagh ditt maner wähl kienner, X Farwähl med din plåga
Du synes wähl wara, X Farwähl med din plåga
Seen röner man wähl anna, X Farwähl med din plåga
Fahr wähl, X Farwähl med din plåga
tror iag wähl, X Farwähl med din plåga
Fahr wähl. X Farwähl med din plåga
det glimmar wähl nästan, X Farwähl med din plåga
Jagh kan wähl fördraga, X Farwähl med din plåga
Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Skall wara ach Lysinde ach fahr wähl. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Så fins wähl nån så trogen wän, som skrifwer deße Orden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den Jag wähl kienner, men doch intet nämbna kan. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Dijt man wähl önskar sig, men doch eij komma kan. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Fahrer wähl gudinnor all, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Fahr då wähl min Herdhe Staaf, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Farer wähl i Herdar alla, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
som iagh wähl må trogna kalla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Fahr sällan wähl i hambn, men drar till botn nehr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men kosan hålla Jämbt så bär det wähl till Landz, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Eij ångra seen hwad för så wähl förrättat är, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så säijer Astrild wähl, men lyckan säger anna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad bör mig wällia att Jag wällier Rätt och wähl? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Berömbligt är det wähl en trogen herde heeta, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Far wähl för altijdh då lef stedze wähl förnögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Far wähl för altijdh då lef stedze wähl förnögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Min Kiärlek tar nu wähl doch eij min wördnat ända, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Haar du wähl hierta mig lembna allena, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
När du mig biur far wähl. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
och wähl än i dhenne dagh XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
som iag har betrakta wähl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag är wähl dierf att iag min nöd så fritt beklagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Omöijligheeten will wähl alt mit hopp förstöra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Den älska aldrig wähl som fruchta något fall, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag älska wähl men aldrig långa stunder, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Hon är wähl Skiöhn, men har ett Jerne hierta, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag blundar wähl, men kan lijkwist eij såfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Och hwart Jag kom så fohr Jag wähl, XXVI A L’aimable Bergere
Jag fnaska wähl men i min maga, XXVI A L’aimable Bergere
Den offta flytter mår eij wähl, XXVI A L’aimable Bergere
Faar wähl små herderinnor alla, XXVI A L’aimable Bergere
Jag borde wähl din Roo eij med min Klagan störa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Medymkan will iag wähl men ingen Lekdom haa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ehuru wähl det strax begynt till dig spaßera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast Jag wähl tillstå måst, när resan din sku gälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Här lefwa wij utaf och äre wähl förnögde, XXIX A la plus aimable Bergere
När herden kommer sielf så lär han wähl uthföra, XXIX A la plus aimable Bergere
Ett sådant afsked iag med döden wähl jämbförer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så far då dermed wähl min skiöna herderinna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min wackra wänn, far wähl min enda flika, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min wackra wänn, far wähl min enda flika, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min trogna tröst, far wähl min Edla skiähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min trogna tröst, far wähl min Edla skiähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min högsta lust, far wähl min wän far wähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min högsta lust, far wähl min wän far wähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min högsta lust, far wähl min wän far wähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl då till ett sluth, far wähl min wän far wähl! XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl då till ett sluth, far wähl min wän far wähl! XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl då till ett sluth, far wähl min wän far wähl! XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Wähl an så måst iagh då emoth min willia lefwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att Jagh wähl säija kan dock liuga ingalund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Det är wähl en ringa gåfwa XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
skulle hon Er wähl behaga, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Lyckan wähl min jämmer sehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
iag will Ehr wähl alla bijda, F.III En Krigsmans wijsa
fahr wähl Græska och Latin, F.III En Krigsmans wijsa
och bijlägga all ting wähl. F.III En Krigsmans wijsa
Kan Jag wähl Glader wara, F.V Lustig frisk opp
der han så wähl eij faar, F.VI Contre le Mariage
det smakar wähl i mun. F.VI Contre le Mariage
hwar weeth hur’ wähl hon dansa kan, S.I En sulten swarter mager kar
wij få wähl seet wid nästa Juhl. S.I En sulten swarter mager kar
doch tycks meij at iag wähl kan spå S.I En sulten swarter mager kar
nu så lär iag wähl förlijkas S.II Kårf-giästbod
iag wähl sielf i glaset fore S.V En Suputhz förswar
pläg’n wähl och gee’n man dricka S.V En Suputhz förswar
annan glädie må wähl fahra S.V En Suputhz förswar
anten intet eller wähl att tahla S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Till att wähl betahla deij B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Samma kan ännu wähl hända B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
alla hofmän wähl till modz, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
alla kockar koka wähl B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
der till wähl förordna ähre B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Hur’ sku dhe wähl hinna mä B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Han taar och wähl till goa, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Hade iag wähl tillstängt Lukan, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
hon will wähl altijdh leeka, B.XIII Sidst om en mårgon goo
En fuhler fick wähl iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
som oß wähl alla bär. B.XIII Sidst om en mårgon goo
De ää wähl rara Ting, dock fins de alla här, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Den tusend sängiar giordt, må sielf een sängh wähl hafwa. E.II Vppå en Trägårdzmestare
Tagh digh till wara wähl, för rycktetz falska klangh E.XVII Tagh digh till wara wähl

Next Section

Top of Section