Next Section

Previous Section

 
 WISTAS..............3
Fördenskull måst förstånd städz wistas i wårt sinne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En man som wistas stedz på bygden utj Skogen, XXIX A la plus aimable Bergere
Hwar man wistas uti fara. B.VII Blir det krig så måst wij fort
 
 WISTE...............1
Jag wiste alt så kånsteligen laga, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 WIST’...............1
aldrig wist’ iag hwad iag giohl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 WITTNA..............1
Men Astrill wittna sielf när iag såg denna fara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 WITTNE..............1
Som wittne warit af min lust, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 WITTNEN.............1
Min tårar will iag dig till trogna wittnen lembna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 WIß.................2
Så är iag wiß att du blir all din tijd förnögd. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag är wiß att du, dem känner, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 WIßER...............3
Så är Jag wißer nog att nöije hoos dig grönskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den en liten gunst hon wißer XXVIII Vppå ett Conterfait
Så är jag wißer på at han blir älskad nog. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 WIßERLIGA...........1
drög eij för länge, ty då händer wißerliga E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 WIßERLI’............1
Jo det är Banquen wißerli’; G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
 
 WIßLI...............1
wißli ha de faßna fast. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WIßPAR..............1
Än den som wißpar med hwart währ. XXVI A L’aimable Bergere
 
 WIßPUT..............3
Den altijdh Ömsa will plä wißput kallad blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men den som wißput will med alla wäder fara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Mitt hierta som förr wißput warit, XXVI A L’aimable Bergere
 
 WIßT................2
Den ska’ wißt din kiärsta blij. SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Så tror jag wißt i qwäll ble’ mången hiertlig gla’r; E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 WJ..................1
Doch mißun Hwijlan eij, den wj nu här begrafwa E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 WJD.................1
Leed han af wjd Kongens fötter. E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 WJßERLIG............1
WJßerlig war iagh då Galen i Pannan B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 WOR.................2
ingen wor bedröfwat här, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lijk som j wor nu kyst D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 WORDEN..............6
Ty är och iag till dig af wördnat sänder worden, XXIX A la plus aimable Bergere
Är himblen då på mig allena wreder worden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men ingen utaf dig så hårdt är plågat worden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Snardt ähr een fattigh Rijk snardt Rijker fattig worden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
J det hans lif och död ä bägge älskad worden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 WORE................14
wore Indiens skatt och håfwor, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hennes tänder wore hwijta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
att dhe wore i sitt slag XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
men doch, om så wore, att S.II Kårf-giästbod
och om nån’sin möiligt wore S.V En Suputhz förswar
som han wore skatte-rijk. S.V En Suputhz förswar
wore han smärr eller störst D.II En nylustig och begärlig WISA
Det wore fast annat, om nånsin man hörde soldaten D.III Ängelska Schique
Det wore fast hygligt om man finge se Mäster Anders D.III Ängelska Schique
Det wore fast bättre att laga, D.III Ängelska Schique
lijk som det wore så hederlig saak D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Fast om han wore halffdödh aff hunger D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Lijksom han wore kranker, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 WORJ................1
lijk som det ha worj löst, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 WORO................6
Ty dhe woro små och trinna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
som stinka som de woro willa. D.III Ängelska Schique
Hans ansigte war bredt, hans ögon woro små: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Facklorn’ woro reda tända, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Alla woro på ett byte, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WOR’................6
Läpparne wor’ lagum stohra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ja! wor’ ett högre ord än skiönheet tro man meij, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ach! det wor’ för mig en harmer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
iag sa wor’ Jag eij rädd för hugg S.I En sulten swarter mager kar
Skrijker han doch som Armen wor’ åff D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Lijksom hans Lijf wor’ ända B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 WREDA...............5
för sin wreda wän oblijda XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Wreda Wän dock kiära Skiähl, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Den wreda himblens Rådh, har strängelig beslute, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Wreda Himmel will du strijda F.I Contre La Fortune
Wreda lycka och Oblijda F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 WREDE...............6
Jag måst din wrede och min egen ofärd wäija, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Och wijsa att det sin stoor wrede i sig döllier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
emot Fiend’ bruka wrede XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Moth fienden man wrede Öfwar, XXVI A L’aimable Bergere
Så är då äntlig nu den wrede tijd för händer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Wrede rönar Jag eij gunst. F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 WREDEN..............1
Thes wreden stillar sigh. B.IX Klagedicht
 
 WREDER..............4
Will Cloris blijd ell’ wreder wara, XXVI A L’aimable Bergere
Wijsar sig förgiffta wreder, XXVIII Vppå ett Conterfait
Är himblen då på mig allena wreder worden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ästu altijdh lijka wreder, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 WREDES..............1
Hon med sitt wredes Straff, han med sin stränga boga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WREDHE..............1
deras Wredhe, harm och Hoot. F.I Contre La Fortune
 
 WREDSAMT............1
Min bön beswaras med ett wredsamt neij. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 WREDT...............1
Att lasta kierleken med ett wredt modh, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 WRIJA...............1
Hon lär alt hwad iag sagdt helt dubbelsinnigt wrija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WRIJDA..............5
Jag måst mitt kiärlekz roor en annan kosa wrijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Måst’ Jag städz’ min’ händer wrijda, F.I Contre La Fortune
Jag må wrijda, iag må wända, F.I Contre La Fortune
Skubba sig och fingren wrijda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Alting till sin nyttia wrijda; B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WRIJDER.............1
Skommaren sitter och wrijder [sitt] Läder D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 WRÅ.................1
än at j så sittja i wrå D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 WRÅÅ................2
Som spånråck i en wråå. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
så strök iagh Toppseglet och kröp så i Wråå. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 WUHLEN..............1
nyckter ä iag illa wuhlen S.V En Suputhz förswar
 
 WUHLIN..............1
Okarsker illa wuhlin, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte

Next Section

Top of Section