Next Section

Previous Section

 
 WILLA...............6
Som iag eij sku gierna willa, I Mer än wackra min herdinna
Ödemark i willa Skougar, XIX Ödemark i willa Skougar
Du willa haaf med dina wågor, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
som stinka som de woro willa. D.III Ängelska Schique
Att genast willa rygga, B.IX Klagedicht
Willa marken nödsamt röija, E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 WILLAS..............1
Jbland de willas skahra, VII Contre L’amour
 
 WILLE...............16
hwad iag wille, iag eij tohle; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Lagen wille ingalunda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ty de wille wara frij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag giorde hwad Jag sielfwer wille, XXVI A L’aimable Bergere
Men wille Astrild giöra illa, XXVI A L’aimable Bergere
Det giorde som hwar wille haa, XXVI A L’aimable Bergere
Det gret när Phillis wille gråta, XXVI A L’aimable Bergere
hans bröst så stint af gråt, rätt som det wille spricka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ach wille ödet mit, och lyckan det så skicka, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
hwad dhe wille, iag lell’ wåga; S.II Kårf-giästbod
wille än i denne qwäll S.III Madammoiselle
Låtz du seen du wille då saker D.III Ängelska Schique
när skrifwaren kommer så nätt som han wille dantza D.III Ängelska Schique
Sin bakdel wille han ej gerna låta klå. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Lijksom han wille plåcka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Fick tala medh Henne så tidt som iagh wille B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 WILLEN..............1
Som saa Jagh willen haa. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 WILLER..............2
Men war iag icke willer B.IX Klagedicht
jo willer war iag nog, B.IX Klagedicht
 
 WILLIA..............13
Wårt bud och stränga lagh är höga himblens willia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Des willia alt för sträng min matta macht för swag, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fördenskull måst mitt hopp mit Ödes willia lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men om min swaga macht min willia hielpa hinte, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
dig, din willia och din Lag. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När Jag wijd wakandet min willia måste spörria, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Wähl an så måst iagh då emoth min willia lefwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
fins, som eij sku’ gärna willia XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
alt för öfwerdådigt willia XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
dhe må seija hwad dhe willia S.V En Suputhz förswar
intet willia att man, mer skall wäija S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Willia wara gran och Nätter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Willia mehr än andra weta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WILLIAN.............2
Gud weet att nu mit wärck är twärt moth willian min, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
moth willian tin mitt lijf bordtryckia med mitt twång. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 WILLIANS............1
Med weet och willians hielp, så går det lijkwähl ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 WILLIES.............1
Men wiltu något mig ännu till willies giöra, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 WILLIG..............1
Som mig en willig oro giör. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 WILLKOHR............1
slijka willkohr hiertat unna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WILLSINNAT..........1
J ären rätt ett willsinnat Fää D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 WILL’...............3
UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
At Ellan Klumsefot i gluggen dansa will’. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Ty han wäl wet, att de då will’ SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 WILTU...............2
Men wiltu något mig ännu till willies giöra, XXIX A la plus aimable Bergere
Wiltu altijdh moth mig strida, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 WILßE...............1
Låta rätta sigh, när som man wilße far S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 WINCKA..............2
när hon wincka språng hwar till XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
iagh blinka iagh wincka iagh håppa på Thå B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 WINCKELHAKAR........1
Hans knän, som winckelhakar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 WIND................1
Mit skiepp dref lyckans wind och intet mothgångz währ, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 WINDBRON............1
Porten, windbron, alla Bohmar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WINET...............2
der ska öhl ock winet in, S.V En Suputhz förswar
Han fick en sällsam död. Ett rus af starka winet B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 WINETS..............1
Ty winets starka kraft war orsaken dertil, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 WINGAR..............3
Mitt hierta har nu inga wingar, XXVI A L’aimable Bergere
Förr skall Oxen wingar fåå, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Skiär foglens wingar strax så kort FA.I Det war en gång en unger katt
 
 WINN................2
har du wunnit, winn och så XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dit skepp mit trogna bröst, min Suck och pust din Winn, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 WINNA...............2
Kan iag med all min böhn, eij himblens nåde winna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att ällska lastas eij, fast man det eij kan winna, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 WINNAS..............1
som eij lättelig winnas kan. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WINNER..............2
lell prijsen winner, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Alla qwinfolcks gunst iagh winner G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
 
 WINSTEN.............1
Dricker upp winsten körer och qwäder trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 WINTREN.............2
ty fast des strålar klart om kalla wintren lysa S.I En sulten swarter mager kar
Nu sen han döder är, och wintren blir så stränger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 WIPPA...............2
Wippa Stierten röra tungan, V J går blef iag mäd spee
opp och neer i böllian wippa F.I Contre La Fortune
 
 WIPPE...............1
Och många Wippe slott med wågar öfwerskiöllier XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 WIRCKAR.............1
stickar och wirckar at tijden blijr kort D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 WISA................1
WISA D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 WISPA...............1
Jag wispa då med alla wäder, XXVI A L’aimable Bergere
 
 WISPUT..............1
Mig må eij nån mehr wisput kalla, XXVI A L’aimable Bergere
 
 WIST................23
Wist iag eij att i Swärie XI Jag swor en gång
Är doppatt wist i Mahlörts bittra safft, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Mitt nöije är du wist hur’ iag dig håller kär, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ja, ja, Jag sannar det wist bör man trogen wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwem mothgång länge tåhlt, den fägnar lyckan wist, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wist är Jag födder på Jorden till lijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Har han i Onskan af torndöön wist länt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Endast din när wist har warit mig Kier, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Doo wist förr, än han blef född. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
såg och wist eij hwad iag såg, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
är nån geenwäg wist lär de XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Summan Naturen har wist af ditt Fagra tycke XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ett sådant stannar wist i en olycklig hampn. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
hahn i korgen iag wist blef, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
och wist af Steen och Ståhl, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
doch tror iag wist at dit beswär S.I En sulten swarter mager kar
Wist ä du en din leeda krycka B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Som iag tror, wist war du full B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jag war då wist eij klook. B.IX Klagedicht
Jag war wist och en stålla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Så tror iag wist att äfwen, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Han wist eij hwa han skull’ der med FA.I Det war en gång en unger katt
Wist är hon Snabb och snäll, i sina händer små E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer

Next Section

Top of Section