Next Section

Previous Section

 
 WIJKER..............2
Men om i ällsken frögd så wijker här ifrå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
i mothgång eij wijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 WIJN................10
En droppa wijn kund’ all min brånad swahla, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Hwad är wijn och starka dryker? F.III En Krigsmans wijsa
ty iag achtar intet wijn, F.III En Krigsmans wijsa
när min mun i wijn får simma, S.V En Suputhz förswar
wijn det aldrabästa ähr, S.V En Suputhz förswar
tröst’ då wijn alt detta giöra S.V En Suputhz förswar
kiöpa wijn och det opswällgia, S.V En Suputhz förswar
Medan som gott öhl, och wijn kan wancka, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
der wij godt wijn kunne få D.II En nylustig och begärlig WISA
Då du had’ spanskt wijn i kragen B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 WIJNET..............11
när iag söta wijnet swällier S.V En Suputhz förswar
wijnet frögdar menn’skians hierta, S.V En Suputhz förswar
wijnet dämpar sorg och smärta, S.V En Suputhz förswar
wijnet giör en trumpen glad, S.V En Suputhz förswar
wijnet är et rosenbaad S.V En Suputhz förswar
söta wijnet bröstet lättar, S.V En Suputhz förswar
wijnet ränsar oreent blod, S.V En Suputhz förswar
wijnet skaffar hiertat mod, S.V En Suputhz förswar
får han wijnet i sin kropp S.V En Suputhz förswar
blijr han full, at wijnet spritter S.V En Suputhz förswar
får man wijnet lijte drypa S.V En Suputhz förswar
 
 WIJNETZ.............2
utj wijnetz halftun’ såå, S.V En Suputhz förswar
ifrån wijnetz söta smaak, S.V En Suputhz förswar
 
 WIJSA...............19
En sorgsin stämmer slätt en glädie wijsa an, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Så will Jag om Jag kan en wacker wijsa skrifwa. XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Och wijsa att det sin stoor wrede i sig döllier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Det lär min wijsa wän, din wijsheet digh bewisa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
till at wijsa hwar ock en XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
De lär wijsa henne wägen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
henne den nu wijsa tee, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wijsa hiertat eij är wahnt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dhet ofullkombligdt war will wijsa genom digh XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
och det är en gammal wijsa: XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
En Krigsmans wijsa F.III En Krigsmans wijsa
Är klokare än de wijsa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
när iag hörde denne wijsa S.II Kårf-giästbod
och eij wägra wijsa sig S.III Madammoiselle
Kiära Far kiöp en wacker ny Wijsa D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Wijsa hwad du äst för diur B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
då han sig med en kiärling befryndar, stäld under en Wijsa så lydandes B.IX Klagedicht
Een fiskare-Broos wijsa giord för älskande Åkare ock deras Frutimmer. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Wara Skabbog, Siung’ en wijsa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WIJSAN..............1
Se sig effter wijsan om, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WIJSAR..............6
Ett lijtet Barn som man söta såckret wijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Att de spåtska wijsar seij; XXVIII Vppå ett Conterfait
Wijsar sig förgiffta wreder, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fast mer än detta alt sig i min gåfwa wijsar, XXIX A la plus aimable Bergere
kall och kulin wijsar sigh F.I Contre La Fortune
En warg sig strax tiänst acktig wijsar FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
 
 WIJSAREN............1
Der wijsaren går rundt omkring E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
 
 WIJSA’N.............1
men skullet så wara, så wijsa’n då ända till fanders, D.III Ängelska Schique
 
 WIJSBOKEN...........1
Wijsboken hon doch aldrigh förglömmer D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 WIJSER..............4
Då måst den wijser är det wettigt då betänkia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty ingen wijser kan dens enwett nånsin prijsa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Vthur måhlnet ock sig wijser XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
all ting har sin tijdh har sagt en wijser kung. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 WIJSHEET............2
Det lär min wijsa wän, din wijsheet digh bewisa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att wett och wijsheet bör städz wid wår wänskap stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WIJST...............2
Att J wijst Ehr mina wänner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Skier det wijst för pängar skull E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 WIJSTE..............1
hur hon Commendera wijste XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WIJß................1
wijß din dosa, gee dig air S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 WIJßHEET............1
Som ingen wijßheet har, och helt enfaldig ähr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WIL.................7
Jag skall doch älska den iagh wil. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Och älskar den iagh älska wil, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Den stormen uthstådt har blir glad när det wil lugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty iag wil aldrig mer gråta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Rätt som en Biörn men wil härma Folck D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ther ifrån så wil förliudas, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Som wil sig med katten para. B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 WILDA...............3
Jag är ett Skiepp, som all sin tyg i wilda siön förlorar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En Siöman den som plågas fast af Storm och Wilda wågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och när du ändtlig dig på wilda hafwet wågar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 WILIES..............1
skall iagh digh till wilies giöra XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
 
 WILJAN..............1
Som iag har lust och wiljan til, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 WILKOR..............1
Om man som tuppen feck och samma wilkor ha E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 WILL................235
Läkdomb will Jag inte haa. I Mer än wackra min herdinna
Men om du will, II Herdinna säij
Att hiertat mitt och will II Herdinna säij
Will han intet längre wara, VII Contre L’amour
Jag will fast heller boo, VII Contre L’amour
Will iag för min regla hålla, VII Contre L’amour
Att du lijkwähl will unna meij, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Som endast will ählas, X Farwähl med din plåga
will och dull, X Farwähl med din plåga
Ty will iag och sträfwa, X Farwähl med din plåga
det will iag förmoda, X Farwähl med din plåga
Will nån i Kierleek wåga, X Farwähl med din plåga
Därföre will iag och all älskoug öfwergifwa, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
För den skull will man haa, att iag nu gådt ska giöra, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Doch neij Jag will eij mehr mit hierta återtaga, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Men will man utaf gunst till morgon tid mig gifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
will Jag om Jag kan en wacker wijsa skrifwa. XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Will du med all din macht, emot en oförmögen strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hon will sin bitterheet utj min Jämmer släckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Om lyckan Skiönt mig will, nu utan skuld förtryckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ell när han straffa will sig uhr hans boijor slijta? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Du äst min Öfwerman, Jag giör nu som du will, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Om himblen mera Gunst mig nånsin will beskiära, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Som will någon trogen blifwa, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
will iag wärlden öfwergifwa XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Will du alldrigh digh omwända, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Effter du migh eij will hööra, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Will Öde du på mig eij nånsin nådigdt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Sij lyckan är mig moth och Astrild will mig plåga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och ingen will med ann’ af dem förlijka sigh. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty lyckan säijer om du will man sönderkroßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
will iag som du beer dig från din nödh förloßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Den altijdh Ömsa will plä wißput kallad blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men den som wißput will med alla wäder fara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En redlig wänskap bör, fast lyckan will förwillan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fast Lyckan intet will så många skatter skänkia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hoos den der oförnögdh stedz mera hafwa will, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En ängzlan full med Qwahl den will mitt hierta qwällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Der will än något mehr än bara kiärleek till, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
När tijden som alt kan hans nöije störa will, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad båtar Kiärleek dem som himlen will åtskillia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty hwad han will det skier omskiönt med wårt förtret, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty måste iag mig och som lyckan will förnöija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som ändtlig hafwa will det han doch eij kan få; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men troo lell om du will, med orätt mig eij dömma, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Dy får Jag som iag will eij wara ewigt din, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch himblen will så ha det måste nu så hända, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jngen will mera mig nåde bewijsa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
fölliande will iag på Grifften min hafwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Vtj mörkret will min pijna, XIX Ödemark i willa Skougar
Nu iag will i stillheet lijda, XIX Ödemark i willa Skougar
Endast hwad Jag hafwa will, XIX Ödemark i willa Skougar
Will du att iag wid lifwet skall blifwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Men fåfängt iag beer när lyckan will wägra, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Hon reser, hon rees och will mig förlåta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Wäll an då iag will med sorger förnöta XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
när du dock will hatat blifwa XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Hwem naturen will förfalska, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Jag will arma bonde bängell XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag will med et suddogt Kohl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
weth eij nå’n hwad det will heeta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
will man sig för kärleck achta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
och will Cloris ewigt ähra, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Därför will J intet sända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
will iag sielf förswara mig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som will fängzla frijheet min. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
det du storma, sprängia will XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
så kom an om du will wåga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Fienden som mig will fälla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför will man kundskap hämta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför will iag nu utsända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
fråga hwad hon hafwa will, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Will man sig för kiärlek wakta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
kan få förmon när hon will XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at den mig will gripa an XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför will iag sammankalla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
den mig bringa will på fall. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
will, men unna hwar och en XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så, iag måst, will iag ha free XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
förr will iag eij mehra fallska, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwem är som sig will förbarma XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om din fromheet icke will XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag will dig nu trooheet swära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Vppå din Swane barm will sielf Skiönheten boo, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Dhet ofullkombligdt war will wijsa genom digh XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ja! mer, swartsiukan sielf will wyrdnad tig betee, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Omöijligheeten will wähl alt mit hopp förstöra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag älskar hwem iag will, och lijder hwad iag skall. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ja Cloris will mig ingen bättring låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Will du min Nöd med Gunsten din eij täckia, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Alt hwad som himblen hafwa will, XXVI A L’aimable Bergere
Jag will här effter ensligdt boo, XXVI A L’aimable Bergere
Will Cloris blijd ell’ wreder wara, XXVI A L’aimable Bergere
Fast hon will hårdt moth mig förfara, XXVI A L’aimable Bergere
Som till sin dödh och graf, din egen will förblij: XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Doch will Jag ingalund att hiertat skall blij hela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Medymkan will iag wähl men ingen Lekdom haa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag weet för ängzlan eij hwar det will taga land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och föser bort den sig dijt sachtlig smyga will, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du will allena Rå om det dig kommer till, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Summan Jagh will och kan dig skönste aldrig Glömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Wällan iag will och skall dig Ochså ewigt ära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som eij släcka will min låga, XXVIII Vppå ett Conterfait
När Jag henne kyßa will, XXVIII Vppå ett Conterfait
Mig när Ja’na will haa Kier, XXVIII Vppå ett Conterfait
Så att den som will Cortsera, XXVIII Vppå ett Conterfait
Alt de nöije iag will åga, XXVIII Vppå ett Conterfait
Hwar iag will så får Jag taa. XXVIII Vppå ett Conterfait
Och will förwißa dig att all des herdeskara XXIX A la plus aimable Bergere
Hon will dig all sin tidh till hörsam lydno wara, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta hwem som will wår lefnad uppå bygden, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag aldrig wetta will hwad iag eij kan begripa, XXIX A la plus aimable Bergere
Som dig alt sitt, sig sielf och hierta gifwa will, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast Ödett will mitt hopp kullstöta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Med troheet will Jag ödet möta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Men mig han endast här will plåga uppå Jorden? XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då då då will min wän dra bort och mig förlåta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Doch fast än Ödet will på mig sin macht föröfwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Det lefwer om du will, det dör och för din skull XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ja arma hiertat mitt det will i stycker brista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag will och skall mig sielf af suck och sorg förtära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och will nu all min tijdh förnöta utj Pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh fägnar aldrig hwad hon elliest mig will gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan eij mehr, mitt bröst det will af ängzlan spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Min tårar will iag dig till trogna wittnen lembna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh giör och hwadh iagh will så måst iagh ängzlan lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dock min olycka Ach, will dhetta inthet weeta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som eij förwandlas will, och öfwergifwa migh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så läth migh sachta fåå dhet ingen an will haa. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
J medler tijdh will iagh tigh söriandhe förbijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty döden budin will eij heller längre töfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
När du dig wänder bort och eij will gifwa krafft. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
hwad will iag då mehr begära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Wreda Himmel will du strijda F.I Contre La Fortune
liufwa Solen will och wara F.I Contre La Fortune
Hwad hon på mig will föröfwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
Will iag in till grafwen gråta, F.III En Krigsmans wijsa
iag will ingen suckan föra, F.III En Krigsmans wijsa
iag will intet haa än lust; F.III En Krigsmans wijsa
iag will kämpa, iag will strijda, F.III En Krigsmans wijsa
iag will kämpa, iag will strijda, F.III En Krigsmans wijsa
iag will altijdh lijka stå, F.III En Krigsmans wijsa
iag will Ehr wähl alla bijda, F.III En Krigsmans wijsa
iag will altijdh lijka gåå. F.III En Krigsmans wijsa
iag will nyckter lustig wara, F.III En Krigsmans wijsa
iag will intet illa fahra, F.III En Krigsmans wijsa
iag will aldrig blij et swijn. F.III En Krigsmans wijsa
Seneca oß lära will, F.III En Krigsmans wijsa
iag will intet läsa mehr, F.III En Krigsmans wijsa
iag will aldrig i Ehr leeta F.III En Krigsmans wijsa
Lustig will iag altijdh lefwa, F.III En Krigsmans wijsa
lustig will iag äntlig döö, F.III En Krigsmans wijsa
iag will aldrig Kärleek öfwa, F.III En Krigsmans wijsa
lustigheet will iag eij spara, F.III En Krigsmans wijsa
Lät hwem som will illa låta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Men den som kloker will wara, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Gråth då hwem will F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Will aldrig blij en trähl, F.VI Contre le Mariage
Derföre will iag blifwa F.VI Contre le Mariage
iag samma wägen hafwa will; S.I En sulten swarter mager kar
dem will iag nembna får iag låf: S.I En sulten swarter mager kar
fast iag eij alt får som iag will, S.I En sulten swarter mager kar
ty det will eij så räcka till, S.I En sulten swarter mager kar
will den wackra handen kyßa S.II Kårf-giästbod
wärdlig will iag Eder låfwa, S.II Kårf-giästbod
biudz hon, will hon taa till goa, S.III Madammoiselle
Skrifftlig will iag henne biuda S.III Madammoiselle
beer derhoos, hon will och taga S.III Madammoiselle
will Herr Swågr föllie giöra S.III Madammoiselle
Will din pung och hålla Luncken S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
men will du intriguer bruka S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
at iag ochså laga will; S.V En Suputhz förswar
der om will iag intet röra, S.V En Suputhz förswar
at han nyckter dåna will, S.V En Suputhz förswar
uth med tunnan will iag boo, S.V En Suputhz förswar
Spehlar en Styrwålt, der man will om glaas öhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Wett Löß är wårdt kön, som det will kalla Söhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Plåga sig hwem will, med fåfeng tancka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Nöije sig hwem will, der som kerleeken draar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
än har jag een fyrck, den jag will blöta S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
der näst hwad will bonden sin unga kiär hustru förähra D.II En nylustig och begärlig WISA
men när han will frija så giör hon som henne behagar, D.III Ängelska Schique
men will han då händerna slicka D.III Ängelska Schique
men när han will pocka på alfwar, gif honom då korgen D.III Ängelska Schique
men will han då krusa och skrapa, D.III Ängelska Schique
när det skal behaga den flicka, som han will begära, D.III Ängelska Schique
Gat-skrijkar’ som will ha så det spijsar D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Gå på Slåttet hwar du will; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Jag will hoppas och förmoda B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om du sielf will hafwa frijd, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Will du äntlig nambnet weta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om man iag, dem nämbna will B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Twå där till will iag eij glömma B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
ingen Jungfru will haa man, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
will eij confirmerat blifwa B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Jag eij mißunna will Er sådan roo och gamman. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Som eij will hålla fredh. B.IX Klagedicht
Jag will Fast hällre swälta B.IX Klagedicht
Eij will han dädan flyttia, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Den som leka will med kåhlen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
will hon ännu mehr B.XIII Sidst om en mårgon goo
hon will wähl altijdh leeka, B.XIII Sidst om en mårgon goo
hwem är som will förmoda B.XIII Sidst om en mårgon goo
som will alle’n bewara B.XIII Sidst om en mårgon goo
hon will alle’n regera, B.XIII Sidst om en mårgon goo
ia, brackan will hon haa B.XIII Sidst om en mårgon goo
Derföre will och iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
ska iag betänckia mig hwad iag will giöra. FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Hwart du will ha’n, han styres med en Käpp G.IX En blinder häst förutan fötter
Dig will jag önska nu och spå, SP.II Dig will jag önska nu och spå
Den du will ha’ och dig will ta’. SP.III En fråga mig, om jag och kan
Den du will ha’ och dig will ta’. SP.III En fråga mig, om jag och kan
Will du at iag dig nu skall spå SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Jag will, will du meij litet bee SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Jag will, will du meij litet bee SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Will du see, hur’ den seer uth, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Om du will frias från beswär, E.XV Om du will frias från beswär
Will du hetas wara klook E.XVI Will du hetas wara klook
ällska will Jag, ällska skal Jag, E.XXIII Ällska lär Jag, ällska har Jag
En Camrat Jag hafwa will E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
den nå’ gier, han will nå ha. E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
hon får giörat när hon will, E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
Men den Sylvander will med Skiähl och hierta binda, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
Will du at iag skall lära deij E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
West du hwad en Ungkarl will E.L West du hwad en Ungkarl will
Han will då för utan kruus E.L West du hwad en Ungkarl will
Will du giffta dig ditt took, E.L West du hwad en Ungkarl will
Den ute är, will inn, den inne är will ut. E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
Den ute är, will inn, den inne är will ut. E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
Du får wäl den som det till hälfften brucka will E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Eij will bli i wärlden qwar E.LV Tar du dig en gammal Man
Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
När de komma, som will ha’, E.LIX iör dig lustig, war man glad

Next Section

Top of Section