Next Section

Previous Section

 
 WIDH................1
Gåssen som stånder widh Fönstret och siunger D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 WIDRIG..............1
Näär han sig stedz emoth mig widrig teer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 WIDRIGHEET..........3
Och otahlig widrigheet; XXVIII Vppå ett Conterfait
Emoth lyckans widrigheet, F.II Wreda lycka och Oblijda
och Lyckans widrigheet, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 WIDRIGT.............1
ödet sig doch widrigt teer; F.I Contre La Fortune
 
 WIDT................1
doch täncker eij för widt omkring G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 WIE.................1
wehr die Kunst kan, wie man spricht S.V En Suputhz förswar
 
 WIG.................1
Så qwick och wig lik’som en ko, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 WIJ.................62
Men wij som äre Små, V J går blef iag mäd spee
Till herrgåhls wij wähl töra, V J går blef iag mäd spee
När wij böria roligt på, V J går blef iag mäd spee
Wij, fast wij äre små, V J går blef iag mäd spee
Wij, fast wij äre små, V J går blef iag mäd spee
Ty wij hålla Oß wijd husen, V J går blef iag mäd spee
Wij nödgas låta för sig gåå, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Hwad wij till hindra eij förmå, VIII Så skyndar du deij från meij nu
När wij blij förblända, X Farwähl med din plåga
sehn lefwa bägge frij som wij ha lefwa förr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
at wij kumme deras prackt XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
såg wij oß till ringa tröst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Slijka ögon ha wij både XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
aldrig heller lär wij see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Kunne Wij dem eij beskrifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
såge wij med fängzligt mod XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Wij där sågo, måst läll wijka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
effter wij eij orka mehra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
kun wij få ett gott accord XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
huru wij förswara oß XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wij sku till den sidsta kämpa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Fast wij eij tahla stort wij mena hwad wij seija, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast wij eij tahla stort wij mena hwad wij seija, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast wij eij tahla stort wij mena hwad wij seija, XXIX A la plus aimable Bergere
Wij tiena stedz hwar ann, och lönas med stor tack, XXIX A la plus aimable Bergere
Vppå en glädie dag haa wij en rolig natt, XXIX A la plus aimable Bergere
Här lefwa wij utaf och äre wähl förnögde, XXIX A la plus aimable Bergere
När wij en skopa miölk få Öösa deruppå, XXIX A la plus aimable Bergere
Tröst du som wij utaf så ringa ting Oß frögda, XXIX A la plus aimable Bergere
När som om qwällen wij wår hiord har fördt i husen, XXIX A la plus aimable Bergere
Seen dra wij Ryan på, och släcka så uth liusen, XXIX A la plus aimable Bergere
Att Wij i sinnet doch få lefwa liufft tillsamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
wij få wähl seet wid nästa Juhl. S.I En sulten swarter mager kar
till deß wij bättre kände blifwa, S.I En sulten swarter mager kar
Att wij må giöra Oß rolig och glad i denna stund, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
seen sku wij wäl giöra wår flijt och rätt lekerna ansa D.II En nylustig och begärlig WISA
wij sku wäl så laga at lederna stela blij miuka D.II En nylustig och begärlig WISA
seen dantza wij Engliske Gicquer, D.II En nylustig och begärlig WISA
När wij nu så natten med lust och med nöye fördrifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
så dricka wij om med wåt-wahrorne som är oß gifwit D.II En nylustig och begärlig WISA
wij dricka wäl glasene twå kan skee tree eller fyra D.II En nylustig och begärlig WISA
till deß at wij kiänna wij nå så när fått ha wår hyra D.II En nylustig och begärlig WISA
till deß at wij kiänna wij nå så när fått ha wår hyra D.II En nylustig och begärlig WISA
då Jungfruna hem wij ledsaga D.II En nylustig och begärlig WISA
straxt wij tillsammans gå D.II En nylustig och begärlig WISA
der wij godt wijn kunne få D.II En nylustig och begärlig WISA
det kostar oß sielf wåra fötter om wij blifwa tråtta D.II En nylustig och begärlig WISA
wij hafwe en Juhl man om åhre D.II En nylustig och begärlig WISA
wij ey då hålla uppå D.II En nylustig och begärlig WISA
då skola wij niga till golfwet och rodna på kinnen D.III Ängelska Schique
och leka till deß wij bli warma. D.III Ängelska Schique
Uthan wij slå wår Källar igen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Som wij den bland hundar sij, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
af dhe hemman wij besittia B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
hielpa till när wij förmå B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Blir det krig så måst wij fort B.VII Blir det krig så måst wij fort
at wij mången näslöös see, B.VII Blir det krig så måst wij fort
Så ha wij hört och sidt 5 skriffter om en piga, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
när wij af hunger döö. B.XIII Sidst om en mårgon goo
ty ä wij wänner fyra B.XIII Sidst om en mårgon goo
så kunnom wij en hyra B.XIII Sidst om en mårgon goo
Hwar skaffar sig det sielf, men som wij hustru ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 WIJD................14
Ty wij hålla Oß wijd husen, V J går blef iag mäd spee
Jagh swär wijd himblens häär att aldrig älska mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Wijd alla gröna trän, och alla klara floder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Wijd alla Nymphers bröst, wijd alt hwad ögat seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Wijd alla Nymphers bröst, wijd alt hwad ögat seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Och wijd skiönheeten sielf att iag eij älskar mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Alla togh wijd detta råde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dhe små Skiönheethens Håhl, som wijd din mun man seer XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ästu wijd hwem sig ingen lijkna tåhr? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
wijd återresan mig inbillat galna Tingh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När Jag wijd wakandet min willia måste spörria, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Henne aldrig rörer wijd B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Ty iag har och här wijd håfwet B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Han ligger wijd min sijda, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 WIJDA...............2
om hafwet wijda, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
uppå werdens wijda rijke, S.V En Suputhz förswar
 
 WIJDH...............1
Och had’ sin Galaté wijdh Handen, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 WIJF................1
med wackert Jungfru-wijf D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 WIJKA...............4
Wij där sågo, måst läll wijka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ty dhe måst’ nu genast wijka, S.II Kårf-giästbod
Eij heller skall Jag ifrån källaren wijka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
att alldrigh som een karl stå bij, men fly och wijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka

Next Section

Top of Section