Next Section

Previous Section

 
 BÄTTER..............1
blijr du ogifft giör du bätter E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
 
 BÄTTRE..............20
at eij bättre kunde fåås, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
skicka den som bättre kan XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
bättre än det aldrabästa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
bättre intet fagert see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
bättre det än brand och mord, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tijden din fast bättre nyttia, XXVIII Vppå ett Conterfait
till deß wij bättre kände blifwa, S.I En sulten swarter mager kar
På mig wänttar det som mycket bättre är, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
fast bättre begynna på leka D.II En nylustig och begärlig WISA
ha bättre i talet än lexor om barfota Saten D.III Ängelska Schique
tils tijden sig bättre kan skicka. D.III Ängelska Schique
Det wore fast bättre att laga, D.III Ängelska Schique
till des hon bättre blir, B.IX Klagedicht
Snart döö är mycket bättre, B.IX Klagedicht
Fast han sku bättre pryda, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
när iag kan bättre få, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Är bättre änn en Hök och warg? FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Ju bättre bör den brukas då. E.IV Ästu unger war man glaa’r
Och fölg mitt råd mig tycks, är bättre wara gifft E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
bättre mista goda nätter E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
 
 BÄTTRING............2
Ja Cloris will mig ingen bättring låfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Någon bättring eller booth. F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 BÄÄR................3
som eij någon Kiärleek bäär XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
och hwar i sit hierta bäär, F.III En Krigsmans wijsa
Som mig brenner, om jag honom längre bäär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 BÅ..................6
Du har frögd och qwahl utj din Ögnesteen, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
som öpnas kan natt och dar, G.VIII En aflång book med twänne blar
at hon och du lär brå SP.V J din panna kan iag sij
På föräldrarna twå SP.V J din panna kan iag sij
mig tycks de är nöth twå. E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
än Natt och dag blij trähl. E.XLV Giffter du dig, giör du wäl
 
 BÅCKA...............3
Knapnålar fast sig båcka, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Jagh buga buxera, iagh skrapa iagh båcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Altid rädder, buga, båcka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BÅD.................2
skiut den uth båd fram och baak, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
och iag måst achta båd Hus och Heem D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 BÅDA................2
hennes skiöna ögon båda, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Långh seen ha ödet mitt uthryckt min ögon båda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BÅDAR...............1
bådar dagen gladelig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BÅDE................7
De hata sielf hwar an och qwällia både migh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
både utj ack och wee) XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Sade mina Ögon både XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Slijka ögon ha wij både XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
arbetar både natt och daa S.I En sulten swarter mager kar
Så at både Auditores B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Som miste både leek och mat. FA.I Det war en gång en unger katt
 
 BÅD’................5
Hwars fägring kan båd’ Ståhl och steen till kierlek reta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Fast Jag än skall mista båd’ hätta och hatt. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
båd’ honom och gyllende Frantzen. D.III Ängelska Schique
Advocaten han säger sig wetta båd’ lag och recesser, D.III Ängelska Schique
båd’ ofwan och nedan, D.III Ängelska Schique
 
 BÅGA................6
Om icke Astrildz Pijhl och kierlekz skiutand’ båga, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ach Diana med din båga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Snäll skiutand’ Astrils snälla båga, XXVI A L’aimable Bergere
Een fogell uthan fiähr, een skiött föruthan båga XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Cupido med sitt Blåß, sin Pijlar, och sin Båga, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 BÅLLAR..............1
ett par snömoos bållar skiöna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BÅNGAS..............2
Han snärier sig när han mäst bångas, XXVI A L’aimable Bergere
bångas, bråttas, slijts och rijfwes, S.V En Suputhz förswar
 
 BÅRGERS.............1
J måste Bårgers Män Er ingenting beswära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 BÅRST...............1
Jänckar sin Bårst och hwässer sin Trå D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 BÅRT................6
slås omkull och drifwes bårt. F.I Contre La Fortune
trånas mäst af trängtan bårt. F.III En Krigsmans wijsa
han glömmer bårt sig sielf och alt hwad han bör giöra, S.I En sulten swarter mager kar
at hon sielf eij såfwer bårt S.III Madammoiselle
Söhla bårt Parnassi öde, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
När jag dra’r bårt: den intet har, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 BÅRTA...............2
Bårta ä dij, bårta blij dij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Bårta ä dij, bårta blij dij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BÅT.................2
Ropar: kom hijt iag har en bra Båt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Och på båt sitt lif at wåga B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 BÅTA................1
Och kunna Oß intet båta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 BÅTAR...............6
Hwad båtar längta effter det som intet händer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Du måst bekienna sielf at det mig intet båtar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwad båtar krafftelöös moth himblens allmacht streta? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad båtar Kiärleek dem som himlen will åtskillia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Dock det intet hoos digh båtar, F.II Wreda lycka och Oblijda
hwad båtar hon är wacker B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 BÅTEN...............1
i Båten bara fanen E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 BÅTER...............1
Bruncke berg blij förr en båter, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 BÅTHA...............2
Kan tåhla mod och böön hoos dig då intet båtha, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Mitt tåhlamodh, min böön, de kunna inthet båtha XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BÅTHNAD.............2
Som tränchtan gier men ingen båthnad haar. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som plågar hwar det är och ingen båthnad gier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BÅTNADH.............1
Jagh suckar städz och kan dock ingen båtnadh finna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BÅTZMANS............4
båtzmans halsduuk knyttnings gran: XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
lijksom en Båtzmans krogh, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Beck och tiära Båtzmans Ähra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Det är Båtzmans proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas

Next Section

Top of Section