Next Section

Previous Section

 
 WEETA...............2
Dock min olycka Ach, will dhetta inthet weeta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
At iag aldtijdh sått och weeta F.III En Krigsmans wijsa
 
 WEETE...............1
Men Gud weete hwar hon fåhret, VI Jag weet En liten Pijga
 
 WEETH...............3
iag weeth intet hwad iag giohle, F.III En Krigsmans wijsa
hwar weeth hur’ wähl hon dansa kan, S.I En sulten swarter mager kar
lell’ weeth iag den eij honom hatar, S.I En sulten swarter mager kar
 
 WEETZ...............1
Som aldrig weetz utaf min Qwahl och smärta. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 WEHR................1
wehr die Kunst kan, wie man spricht S.V En Suputhz förswar
 
 WEIL................1
Weil der wurm ist eingerißen S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 WEL.................1
Thet the nu wel lära glömma, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 WELDT...............1
fasthier in der gantzen weldt. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 WENNER..............1
Bland god’ wenner Jag mitt bästa nöije har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 WENT................1
Hwar wid the sig förr ha went, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 WERDE...............1
Holla henne eij i werde, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 WERDEN..............3
Öfwer alt i werden war. I Mer än wackra min herdinna
Som här i Werden måst städz uthj oroo boo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så att dhes tåreflodh kringh hela werden flöth. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 WERDENS.............1
uppå werdens wijda rijke, S.V En Suputhz förswar
 
 WERDZENS............1
Är mehr än Rijkedomb och alla Werdzens skattar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WERLD...............1
sin werld han genom går, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 WERLDEN.............13
Du måste förjagas uhr werlden sin koos, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Hwad som omöijeligt är i werlden aldrigh skier. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Som glade passagers kring hela werlden fari, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Till des det Lijk’som dig måst werlden afskied gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att ingen såßom iag i werlden sorgzen är, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
hwem Werlden lijtet sett han lättlig säija weet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
All Werlden flyr för digh som iagh med glädie möther XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som oß gambla werlden giömt, F.III En Krigsmans wijsa
War ingen i Werlden så lycklig som iagh B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
för alt i werlden fästa, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Så plä och mäst i werlden gå: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
De see alt hwad i werlden är; G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
i Werlden föda fått E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
 
 WERLDENS............3
rijta werldens andra Sohl; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Och att all Werldens sorgh sigh uthwaldt dher een graf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som är werldens rätta släckt. S.I En sulten swarter mager kar
 
 WERSER..............1
Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
 
 WEST................2
West du hwad min wähn för nytt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
West du hwad en Ungkarl will E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 WESTERÅHS...........1
Westeråhs d. 18 Jan: B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 WET.................7
Han wet af intet skrympt ell’ Stadzens smickreord, XXIX A la plus aimable Bergere
Den iag erkienna kan, doch eij beskrifwa wet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Det flyger af och an, ock wet eij hwart det länder, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Wet doch hwad Pehr Frestar’ giör, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Ty han wäl wet, att de då will’ SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Knapt troor iag då at du wet hut. E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
Han, efter tycket mitt, som hwar och en wäl wet, E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
 
 WETA................7
Men hwem kan ödetz mening weta, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
som så skiön är, måst’ man weta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lääs twå raer så få J weta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lär weta han är giord af bäska Malöhrt safft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Will du äntlig nambnet weta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
MEn når iagh fick weta at Curre fick slicka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Willia mehr än andra weta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WETH................3
Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag qwijder weth doch eij för hwem som iag här qwider, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
weth eij nå’n hwad det will heeta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 WETSTU..............1
Jnte wetstu hur det går E.XIV Jnte wetstu hur det går
 
 WETT................6
Hwart skall mitt swaga wett i denna twisten stanna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att wett och wijsheet bör städz wid wår wänskap stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
skiönste ögon med wårt wett XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ditt Ogemene wett och mehr än kloka ordh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
uthaf en wett eij en emoth säija S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Wett Löß är wårdt kön, som det will kalla Söhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 WETTA...............4
Jag aldrig wetta will hwad iag eij kan begripa, XXIX A la plus aimable Bergere
det wetta wi sielfwe och hälst när han biuder oß pußar, D.III Ängelska Schique
Advocaten han säger sig wetta båd’ lag och recesser, D.III Ängelska Schique
Sij så! sij så, måste det wara wår Lärdom att wetta, D.III Ängelska Schique
 
 WETTIG..............1
Men om du dig wettig ställer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 WETTIGT.............1
Då måst den wijser är det wettigt då betänkia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 WETTSKAP............1
Des enda wettskap är att wara hull och trogen, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 WEXEL...............1
Än en Wexel i Paris, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 WI..................8
det wetta wi sielfwe och hälst när han biuder oß pußar, D.III Ängelska Schique
doch wi eij må rata, D.III Ängelska Schique
huru wi skole lefwa så höfligt att wi eij förtreta, D.III Ängelska Schique
huru wi skole lefwa så höfligt att wi eij förtreta, D.III Ängelska Schique
de wackra ungkarlar, men Gud weet wi äre så fatta, D.III Ängelska Schique
Kanske wi få wäl se med tiden på en släda B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Men tro mig säkert, få wi Krig, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
Wi läre wäl bli’ lärde, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 WID.................26
Jag swär wid Astrils macht, och wid hans skiöna Moder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swär wid Astrils macht, och wid hans skiöna Moder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Att wett och wijsheet bör städz wid wår wänskap stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Will du att iag wid lifwet skall blifwa, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Astrild mig wid handen fattar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag toog wid kärlekens lära XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
När det den Glädie har, at lijknas få wid digh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Wid sådan tröst mer Sorg än frögd och glädie wankar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
at blifwa stedz wid et, F.VI Contre le Mariage
hoos den som ligger wid min sijda S.I En sulten swarter mager kar
wij få wähl seet wid nästa Juhl. S.I En sulten swarter mager kar
eller kårfkäring wid norreport S.II Kårf-giästbod
som wid kårfwens bägge ändar S.II Kårf-giästbod
wid mit bord förutan slammer S.II Kårf-giästbod
det är nu maneer wid hof. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
hon lagar om prästen så att han får dricka wid maten, D.III Ängelska Schique
Trehörnig Hatt och Wärjan wid Knä D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Håller wid Bron en grufwelig Låt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Jungfrun som sitter wid Bogen och sömmar D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
utan det går alt brede wid D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Till blij lijden wid wårt håf; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Hwar wid the sig förr ha went, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Men hin satt nol wid ändan, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
men iag ledz och wid smeeka, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Ett lamb stod wid en Å, och drack, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
som een hästlort wid wår knut. E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake

Next Section

Top of Section