Next Section

Previous Section

 
 WARIT...............14
Hoos dem det warit haar men söker sig ett boo, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
En wän som warit har din enda förre frögd, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som iag aldrig warit till. XIX Ödemark i willa Skougar
Endast din när wist har warit mig Kier, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Mitt hierta som förr wißput warit, XXVI A L’aimable Bergere
Som wittne warit af min lust, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Och måst Naturen siellf, af Kiärleek warit full, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
At en sådan storm ther warit, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
det wår tröst mäst här tils warit, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
grafskriffter, hwartill ochså mycken music har warit i kyrckian. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
J qwäll har warit nätt och grann. SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
emedan mer än nån iag altid warit kär, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
Så har iag åtta daar eij warit kiärleks frij E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
har warit mitt maner, Jagh hwijlar och nu här E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 WARLI...............1
Gån försichtigt wandren warli XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WARLIG..............1
Men taa warlig, ochså laga S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 WARMA...............1
och leka till deß wij bli warma. D.III Ängelska Schique
 
 WARMER..............1
seij Ehr hand den är så warmer XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 WARSE...............2
Är Glad när han först landet warse blir, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
när iag otänckt warse blef S.II Kårf-giästbod
 
 WART................2
Jag wardt bleek, och iag wart röder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
qwekna till, wart åter döder, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 WAR’................1
Det måste war’ et Bud från dig utur ditt land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 WAST................1
som för wast för hiertat är XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WATN................1
Fullblandad är den med Watn och Miölk D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 WATNET..............4
lijka som man watnet seer S.V En Suputhz förswar
utj watnet qwick och frisk, S.V En Suputhz förswar
at dricka watnet kalla, B.XIII Sidst om en mårgon goo
strax hiälpan utur watnet opp, FA.II En räf en gång i Siönöd wa
 
 WATT................1
miuka lijk som Sillkes watt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WATTEN..............2
När hafwetz diupa brunn eij mera watten hyser, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Näsan sin i watten snyta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 WATTN...............1
hielpa bära wattn till XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WATTNAR.............1
wattnar gräset iag med grååth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 WATTNET.............4
Sällan man i wattnet plaskar, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Som en gåås på wattnet flyta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Heela daan på wattnet fijka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Wattnet minskas, men det rinner, E.III Liuset täres men det brinner
 
 WATTUFÅHRAR.........1
Lijksom de wattufåhrar, B.IX Klagedicht
 
 WATTUKRÄKET.........1
Wattukräket lijka så, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 WAX.................1
som portraite utj wax, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 WAßA................1
Hwilkas alt för waßa kanter E.V Dina ögon ä Demanter
 
 WAßLAN..............1
Waßlan uhr dig krama kan, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 WECK................1
Beprydd med weck och Skåhrar, B.IX Klagedicht
 
 WED.................7
snart på bohle, snart wed dörn, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
utaf dem som här wed bohle S.I En sulten swarter mager kar
Att modigheeten sielf hon bagzas wed gå fram, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Måst Jag ha wed min sijda B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Men håller seij wed ingen ting. E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
Måste Herren wed en plog E.L West du hwad en Ungkarl will
läg eij någon ung wed sijda E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
 
 WEDERWÄRDIGHEET.....1
siunges som then Wederwärdigheet etc. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 WEDH................2
Liufligt glammas wedh, fly hårda orden S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Jagh leßnar wedh den syßlan B.IX Klagedicht
 
 WEDLAß..............1
Får han man sällja sitt Wedlaß den styggen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 WED’N...............1
thes dhe fasna wed’n Magnet XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 WEE.................7
Blij skrämde illa wee, V J går blef iag mäd spee
Skall annat eij min hand än ach ach wee få skrifwa? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ach wee! att lyckan mig en sådan domb förkunnar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
både utj ack och wee) XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
nåt som dem kan lijknas wee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dig, dig, min ädla wän? än jämmer ach och wee. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
bada utj ach och wee? F.III En Krigsmans wijsa
 
 WEEKAS..............1
Steenen kan af droppan weekas F.I Contre La Fortune
 
 WEET................29
Jagh weet det eij, II Herdinna säij
Jag weet En liten Pijga, VI Jag weet En liten Pijga
Hwem weet, hwardt blinda lyckan fahr, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Hwem weet hwad himlen slutet haar. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Med weet och willians hielp, så går det lijkwähl ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag lijder men Jag weet doch intet hwad iag lijder, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag weet eij effter hwem det sorgfult månde trängta, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Der weet att älska den som hwar och en begierar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Gud weet att nu mit wärck är twärt moth willian min, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Weet där hoos min wackra flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Neij det är lijksom du, som ingen lijka weet, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Doch weet iag aldrig nån som derför fridde sigh, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Jag lider mer än iag det säija weet, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jagh weet eij nån som för mig faasa, XXVI A L’aimable Bergere
Jag weet för ängzlan eij hwar det will taga land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Det är alt nog, iag weet, hwem denne kåsten smaka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Der iag lell weet att du dig aldrig läreer tee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast Jag weet säkert nogh när Jag mig rätt besinner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och iag med prächtig ord mitt tahl eij pryda weet, XXIX A la plus aimable Bergere
Ja! drömmen sömnens broor som weet af ingen sorgh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
hwem Werlden lijtet sett han lättlig säija weet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty han weet, att jag der effter törstig blijr, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Ty då jag weet, hwad Jag uthi händren har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Då föllier derpå iag wäl weet hwar hög lofte det ständer D.II En nylustig och begärlig WISA
de wackra ungkarlar, men Gud weet wi äre så fatta, D.III Ängelska Schique
Kälckstakan och Tälgknijfwen weet han då stöta D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Fahn weet hwad fahr min tänkte B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Doch weet Jag eij hur lifwet B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Jag weet par skiöna Hand Granater G.I Jag weet par skiöna Hand Granater

Next Section

Top of Section