Next Section

Previous Section

 
 WARA................81
Men de måst wara små, II Herdinna säij
Och Oß wähl till wara taga, V J går blef iag mäd spee
En liuflig giäst att wara, VII Contre L’amour
Will han intet längre wara, VII Contre L’amour
Den han syntes wara först, VII Contre L’amour
Än som nånsin glader wara, VII Contre L’amour
Jag skall i kiärlek stadig wara, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Du synes wähl wara, X Farwähl med din plåga
Att ingen älskoug kan förutan plåga wara, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Skall Lyckan altijdh wara mig emoth, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ångst måtte Nattens Lååß och dagens Nyckell wara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jaa mehr ännu Kierleken sielf som plägar liuflig wara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall wara ach Lysinde ach fahr wähl. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ja, ja, Jag sannar det wist bör man trogen wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fördenskull bör man och beständig altijd wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till Kierlek som stedz kiär, fulkomblig kiär skall wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Dy får Jag som iag will eij wara ewigt din, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men iag måste sucka och wara bedröfwat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
hur’ måst’ deße waraXXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Skall Ehr Trähl mitt hierta wara? XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
altijd frij skall lösen wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwar hon swagast waraXXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Därför tyckes nödigt wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty de wille wara frij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Frijheet säger bäst lär wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Bäst lär wara accordera XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Summan det skall wara fritt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Besnärde den som kan med Skiähl högfärdig wara, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Will Cloris blijd ell’ wreder wara, XXVI A L’aimable Bergere
Mitt hierta ska för dig ett trogit Ethna wara, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hon will dig all sin tidh till hörsam lydno wara, XXIX A la plus aimable Bergere
Des enda wettskap är att wara hull och trogen, XXIX A la plus aimable Bergere
Doch lijkwähl wara, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Då fisken utj siöhn kan spritta wara glad, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Des enda tijdh fördrijf skall wara bittert gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt hierta skall för dig en säker farkåst wara XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
och hwar kandt sku wara wärd XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
liufwa Solen will och wara F.I Contre La Fortune
Doch hur länge skall det wara, F.II Wreda lycka och Oblijda
iag will nyckter lustig wara, F.III En Krigsmans wijsa
lusten skall min Käresta wara, F.III En Krigsmans wijsa
Men den som kloker will wara, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
wara lyklig och Rijker Man. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Kan Jag wähl Glader wara, F.V Lustig frisk opp
med intet wara Gladh. F.V Lustig frisk opp
NU är iagh frij och frij skall iag wara F.VI Contre le Mariage
så snart eij sedd, som snärder wara, S.I En sulten swarter mager kar
dricka ska min glädie wara, S.V En Suputhz förswar
så lustigt rätt så skall det wara D.II En nylustig och begärlig WISA
men skullet så wara, så wijsa’n då ända till fanders, D.III Ängelska Schique
Sij så! sij så, måste det wara wår Lärdom att wetta, D.III Ängelska Schique
lägg händer i kors och wara stocklaat D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Sij så måst man altid wara, B.VII Blir det krig så måst wij fort
Som träsgiählen plä wara B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha wara, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Förtretlig birrug wara B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
NU är iagh frij och frij skall iag wara B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Doch Jagh seer det skall så wara, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Jbland andra wara stum, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Wara dristig, swärja, dundra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och att wara stor i munn: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
När Mohr tar på wara from, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Willia wara gran och Nätter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Wara näßwijs giöra illa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Altijd grann och nätter wara, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
dricka Brenwijn wara kaller, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Wara Skabbog, Siung’ en wijsa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Hwad det för diur nu waraG.IV Hwem är som detta gißa kan
som störst af alla wara syns? G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
Då önskar han eij wara till; SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Will du hetas wara klook E.XVI Will du hetas wara klook
wara galen med de mästa, E.XVI Will du hetas wara klook
Tagh digh till wara wähl, för rycktetz falska klangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
kan hända du blijr trodd, att wara uphofzman E.XVII Tagh digh till wara wähl
wara nöijd och lefwa bra E.XIX Dricka lagom äta godt
Ledsamt är det ensam wara; E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer. E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
Hwad för åtskillnad waraE.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
Des kedia wara skall af silfwer eller Gull. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Och fölg mitt råd mig tycks, är bättre wara gifft E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
Om du åstundar wara frij E.XLII Om du åstundar wara frij
 
 WARDT...............4
Jag wardt bleek, och iag wart röder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Men swåra wardt min flychtigheet [nu] hämbnat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
då iag wardt från Scholan skutin F.III En Krigsmans wijsa
att någon wardt Rijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 WARG................5
Annars som en warg upfräta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
En warg sig strax tiänst acktig wijsar FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
På dig står ingen warg på lur, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Om warg eller Hök oß äter opp; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Är bättre änn en Hök och warg? FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 WARGE...............1
Är lijk en warge kuhla, B.IX Klagedicht
 
 WARGSKINS...........1
mången wargskins muffer stygg, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 WARI................3
Hwad pina kierleek är, hur’ falsk mig Astril wari, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Mitt bröst som altijdh för en lycklig farkåst wari, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så stor som sorgen min så wari stedz din frögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere

Next Section

Top of Section