Next Section

Previous Section

 
 VPMANINGH...........1
Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 VPMUNTRINGH.........1
Vpmuntringh till förnöijelße F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 VPPSYN..............1
Din åtbörd och ditt Tahl, din Vppsyn och ditt löije, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 VPPÅ................9
Vppå grafwen deße raar, I Mer än wackra min herdinna
Vppå min Graf alt med en Sorgsin han, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Vppå min Ödes längd är du uptecknadt blifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Vppå din Swane barm will sielf Skiönheten boo, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Vppå ett Conterfait. XXVIII Vppå ett Conterfait
Vppå en glädie dag haa wij en rolig natt, XXIX A la plus aimable Bergere
Vppå bohle sitt’ och fijsa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh. E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
Vppå en Trägårdzmestare E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 VTAF................2
Vtaf dina Ögons stråhlar, I Mer än wackra min herdinna
Vtaf min swåra Ee, XI Jag swor en gång
 
 VTAN................4
Vtan Präßar pinar plågar, VII Contre L’amour
Vtan Kierleek intet gådt. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Vtan trogen dig förblifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Vtan rätt i samma stunden, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 VTHAF...............1
Jngen vthaf oß kan gißa, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 VTHI................1
Hollas vthi högre pris, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 VTHJ................2
Vthj sådant Lagh kan man bäst trifwas S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Vthj sådant Lagh, man Pijpan Smöker S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 VTHUR...............1
Vthur måhlnet ock sig wijser XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 VTJ.................9
Vtj Macht. II Herdinna säij
Vtj mit Bröst som ledigt står, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Vtj mit minne ska du boo, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Vtj mit bröst har suckan walt sitt boo. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Vtj Belides wåld och hennes liufwa macht. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Vtj mörkret will min pijna, XIX Ödemark i willa Skougar
Vtj den Skiöhna Cloris macht, XXVI A L’aimable Bergere
Vtj din Egendomb får ingen blifwa inne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Vtj bäck och flått sig söhla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 VULCANUS............1
som Vulcanus sielfwer smedia XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 WA..................2
drucken blj ia, drucken wa ia, S.V En Suputhz förswar
En räf en gång i Siönöd wa FA.II En räf en gång i Siönöd wa
 
 WAAKSAMHETEN........1
Waaksamheten bör med rätta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WACHTA..............1
tiugu stycken, men dock wachta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WACHTAT.............2
Och tillstätt att Jag dig wördsamblig wachtat Opp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Den iag för detta tient och roligt wachtat har. XXIX A la plus aimable Bergere
 
 WACHTER.............1
uthaf dem som wachter är XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 WACKER..............21
Så will Jag om Jag kan en wacker wijsa skrifwa. XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
En wacker Liuflig wän med ett förnögsamt sinn, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
hwijter, wacker, jämbn och rund XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wacker är du, war ock blijd XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
För en wacker skapnadz skugga, XXVIII Vppå ett Conterfait
lijka wacker, lijka täck, XXVIII Vppå ett Conterfait
en wacker flicka med godt skick, S.I En sulten swarter mager kar
En wacker flicka med behag S.I En sulten swarter mager kar
en hiertans lijten wacker flicka S.I En sulten swarter mager kar
i wacker respect D.III Ängelska Schique
är wacker att höra och kunna fransöska parlera D.III Ängelska Schique
Kiära Far kiöp en wacker ny Wijsa D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
alla qwinfolk wacker mus B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
ä’ki det en wacker Karl[?] B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
En hiertans wacker kaar. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
En wacker om iag må B.XIII Sidst om en mårgon goo
hwad båtar hon är wacker B.XIII Sidst om en mårgon goo
Du ska’ en wacker hustru få: SP.II Dig will jag önska nu och spå
wacker ska’ din Hustru bli. SP.II Dig will jag önska nu och spå
at du ska säckert få en hiärtans wacker Man SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 WACKERT.............7
Att i så wackert boo, så mycken hårdheet ligger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
älska det som wackert ähr. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
et wackert Creatur rätt täckt, S.I En sulten swarter mager kar
med wackert Jungfru-wijf D.II En nylustig och begärlig WISA
doch hållom oß wackert D.III Ängelska Schique
Wackert lära illa lefwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Doch är det wackert bruuk, så må du wäl slå till E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 WACKRA..............29
Mer än wackra min herdinna, I Mer än wackra min herdinna
Att Förstånd och wackra Seder, I Mer än wackra min herdinna
din Wackra sångh III. O Nechtergaal
Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Weet där hoos min wackra flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
klooka ord ock wackra seeder XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När han giord des wackra hand XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wackra Phillis frija mig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uth till dig min wackra flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Godheet, förstånd och dygd, klook åthbörd wackra seder, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Älenn! hwar blef då hans wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! hwar ähr nu min wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älen Jag har mist min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älen hwar är nu min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Flyg bort besöök min wackra wän, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! hwar är nu min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! Öfwergier sin wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Fast än iag har mist min wackra wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Älenn! Jag har mist min wackra wän. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
J denna liufwa tijdh och wackra wåhre stunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och dig min wackra wän utur min åsyn röfwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Min hambn din wackra fambn, min tilförsicht dit sinn, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att Jag skall mista dig min wänsta wackra flicka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min wackra wänn, far wähl min enda flika, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
för hennes wackra ögon blå S.I En sulten swarter mager kar
den wackra Jungfru Barbrous skåål. S.I En sulten swarter mager kar
will den wackra handen kyßa S.II Kårf-giästbod
de wackra ungkarlar, men Gud weet wi äre så fatta, D.III Ängelska Schique
Tre wackra bruna Ögons skål. E.XXVI Du äter giärna goda mål

Next Section

Top of Section