Next Section

Previous Section

 
 UTJ.................58
Men Sorg till lefwa utj Nöö. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Fast du mig lemnar utj twångh, VIII Så skyndar du deij från meij nu
utj pust X Farwähl med din plåga
Min Frijheet är sin koos mitt hierta utj bann, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Så lätt mig klaga fritt utj min Nödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hon will sin bitterheet utj min Jämmer släckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och lefwer sorgse utj all min tijdh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och utj ängzlans böllior siunker nid, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den pijhlen som hon har utj mit hierta skutit, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och skall och älska dig utj min nödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och utj småtter delt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
som iag en gång oförmodeligen fick see utj et Gästebodh. XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
både utj ack och wee) XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
utj mit förkråßa hierta, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
allas skiönheet utj ban, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
utj denne guarnizon, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så står till utj mitt hierta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
fastän tanden utj klem XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
utj Strijden dem ock de XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Om du tänckt där boo utj, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
bota den som utj wåde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Du har bå frögd och qwahl utj din Ögnesteen, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och Ödmiukheet utj min Nödh, XXVI A L’aimable Bergere
Den störste nöije sitt utj ditt sälskapp funnit, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sorg, längtan, qwahl och pust, utj mitt sälskapp ha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som utj bitterheet eij nånsin har sin Maka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Är ombytt utj qwahl förwandlat utj qwida, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Är ombytt utj qwahl förwandlat utj qwida, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och bracht mig utj hopp dig på de orter finna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Straxt kommer du igen utj mit trogna minne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så länge andan rörs utj mit swaga Lijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
En man som wistas stedz på bygden utj Skogen, XXIX A la plus aimable Bergere
Doch kan man der förnögd utj sin kåfwa boo, XXIX A la plus aimable Bergere
Då andra utj frögd, förnöijde glädias få, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Då fisken utj siöhn kan spritta wara glad, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och will nu all min tijdh förnöta utj Pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men suck och ängzlan städz utj mit hierta groo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
bada utj ach och wee? F.III En Krigsmans wijsa
utj plågors röda saal. F.III En Krigsmans wijsa
utj Eder Physica, F.III En Krigsmans wijsa
Fast foglen utj Buhren, F.VI Contre le Mariage
från frijhet utj kärlecks band, S.I En sulten swarter mager kar
han giör bra lycka utj miugg. S.I En sulten swarter mager kar
består utj et kåhlswart hår, S.I En sulten swarter mager kar
utj detta kårfwemåhl. S.II Kårf-giästbod
utj Kirstins hand, för faat S.III Madammoiselle
som portraite utj wax, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
utj wijnetz halftun’ såå, S.V En Suputhz förswar
utj watnet qwick och frisk, S.V En Suputhz förswar
öfwer dörar utj skänckar, S.V En Suputhz förswar
den som ängslas utj hierta S.V En Suputhz förswar
utj heeta strupen min, S.V En Suputhz förswar
Swea Tappra Kungz och herres utj Pohlen, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Skunka, lunka och trippa alt utj en Ringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
sielf grant utj sitt skåp, B.IX Klagedicht
utj nå’n blöter famn, B.XIII Sidst om en mårgon goo
wäl utj denne hagen, B.XIII Sidst om en mårgon goo
sedan utj armod swäfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 UTLÄNDSKA...........1
att han oß flaterar med utländska orden allena, D.III Ängelska Schique
 
 UTSTRÄCKT...........1
Men gier du intet i min hand som är utsträckt SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
 
 UTSÄNDA.............1
Därför will iag nu utsända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 UTUR................12
Som önskar sig men doch förgiefz utur sitt mörka gitter, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
utur mitt bröst Lysindes liufwa nampn. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Det måste war’ et Bud från dig utur ditt land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och dig min wackra wän utur min åsyn röfwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
aldrig utur ångest slippa F.I Contre La Fortune
wuxne utur bergens buuk, F.III En Krigsmans wijsa
utur blanka tråg och stäfwar S.II Kårf-giästbod
För’n jag tappen med mig utur tunnan taar. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
han säger min liten iag kommer utur Revisionen D.III Ängelska Schique
Alla utur wägen kiöra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
strax hiälpan utur watnet opp, FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus, E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 UTWALDT.............1
et för min lust, och et för hedern skull utwaldt, S.I En sulten swarter mager kar
 
 UTWÄRKA.............1
hwad det kan utwärka, D.III Ängelska Schique
 
 UTÖDA...............1
Barnens pengar snart utöda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 UßEL................1
Sij här en ußel Holm der bittra näßlor blomma, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 VERSEN..............1
Med denna versen iag förstår S.I En sulten swarter mager kar
 
 VERSER..............2
General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn som gick B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe, E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 VHR.................1
Vhr klaken sticker uth. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 VIRESQUE............1
Encomium viresque pulveris tabaci S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 VLFWENS.............1
Och der för vlfwens tan befrija måst sin Jord, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 VNCKARRAR...........1
Vnckarrar Frijska drängar, B.IX Klagedicht
 
 VNDER...............2
Vnder Oket gå och qwida, I Mer än wackra min herdinna
Dett är ett fahrli Vnder, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 VNDERWÄRCK..........1
Du äst ett Vnderwärck, ett kort begrep af Allt, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 VNGA................2
Tyska Scholans vnga Qwanter, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Vnga hustrus proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 VNGH................1
Mångh Vngh och Rasker Fåhle, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 VNNA................1
Vnna den som Ödet sårar, XIX Ödemark i willa Skougar

Next Section

Top of Section