Next Section

Previous Section

 
 UTE.................1
Den ute är, will inn, den inne är will ut. E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 UTET................1
Å iag skull taga utet E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 UTFÖRA..............1
at utföra, iag dig lärer S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 UTH.................27
Stiel sig uth ifrån wår mohr, VI Jag weet En liten Pijga
Förr än hans Suck och pust med anden föres uth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swär och låfwar uth att aldrig älska mehr. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som störer all ens frögd, och mattar uth ens hierta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Hwad nöije kan du ha när kierleek slocknar uth? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hoos den Olycklig är släkz Kiärleek lättlig uth, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
brust’ så uth i deße ord: XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
uth på backen öfwer reen, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
den skall skimfas, kiöras uth XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uth till dig min wackra flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Då har Jag strax gådt uth för mig att fantisera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwars flammor aldrig släkz hwars Eld eij tasnar uth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Står der större fahra uth, XXVIII Vppå ett Conterfait
Seen dra wij Ryan på, och släcka så uth liusen, XXIX A la plus aimable Bergere
Så bred’na uth och lät din fingrar derpå springa, XXIX A la plus aimable Bergere
Sidst gick förnögdh längst uth åth Stranden, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Som intet hafsens macht ell’ böllior släckia uth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Sij då hwem du manar uth, F.I Contre La Fortune
giut o Himmel uth mitt bloo F.I Contre La Fortune
när iag uth i mårgons gick, S.II Kårf-giästbod
skiut den uth båd fram och baak, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
uth för bergen strömma neer, S.V En Suputhz förswar
uth med tunnan will iag boo, S.V En Suputhz förswar
Vhr klaken sticker uth. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
hon håller eij uth reesan, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Will du see, hur’ den seer uth, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Näsan din seer altijd uth E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
 
 UTHAF...............7
uthaf dem som wachter är XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Min ögon uthaf gråth som tåhrefloder rinna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
stöötz uthaf ett olycks-währ F.I Contre La Fortune
uthaf fienden eij nekas F.I Contre La Fortune
uthaf en wett eij en emoth säija S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Törs nå’n skryta uthaf lycka B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
uthaf lyckan som du giort B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 UTHAN...............17
Medh thoner uthan tahl III. O Nechtergaal
Hwadh ähr lefwa uthan frögdh, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Som måst uthan Herdhe leefwa, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
uthan Herdhe lefwa. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Liufwa later uthan sorg XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uthan straxt få låset frå. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uthan saklöst mig försaka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uthan mootstånd blifwa tamt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Dhen ingen lijka har och skapat uthan maka XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Een sorgßen utan tröst, en spelar’ uthan lycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een fogell uthan fiähr, een skiött föruthan båga XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een frußin uthan klär, een Eldh föruthan låga, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
att uthan farkost man dheröfwer reesa trygdt. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Han går i Jorden neer eij uthan mycken fröijd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Uthan wij slå wår Källar igen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
En Penna uthan fiär, en Tiggar’ uthan lappar, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
En Penna uthan fiär, en Tiggar’ uthan lappar, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 UTHE................5
Hoppet är uthe och hiertat är rämbna, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
när Secoursen uthe blijr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ja stranda har det reen, ty alt mit hopp är uthe, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
regnar när Guarde är uthe, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
Ty rägnar altijd då når Guarde uthe är, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 UTHFLUGEN...........1
war fogel’n reen uthflugen, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 UTHFÄST.............1
hwar med effter uthfäst låfwen S.II Kårf-giästbod
 
 UTHFÖRA.............1
När herden kommer sielf så lär han wähl uthföra, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 UTHGIÖTH............1
Dhet näst belägne bergh så mycket wått uthgiöth XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 UTHI................6
uthi mitt inre giömma III. O Nechtergaal
Ty då jag weet, hwad Jag uthi händren har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
springa omkring uthi en ring D.II En nylustig och begärlig WISA
förutan dhe leekar man ey så kan ha uthi minne D.II En nylustig och begärlig WISA
uthi wårt Hus fins ingen bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Det förwandlat uthi skarn, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 UTHJ................5
iagh går ner uthj min graf XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
uthj sorgh och ångest swäfwa, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Till dhes iagh druncknar sidst uthj min tåresiö XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som här i Werden måst städz uthj oroo boo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
läth sådan fröijd och lust uthj sin dödh påskina XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 UTHLEETA............1
Hwem kan fördolda ting uthleeta, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
 
 UTHOM...............1
Förtära alt hwad de ha uthom Lands D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 UTHRYCKIA...........1
Jblandh och så mitt håår uthryckia faseligh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 UTHRYCKT............1
Långh seen ha ödet mitt uthryckt min ögon båda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 UTHSTÅDT............1
Den stormen uthstådt har blir glad när det wil lugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 UTHSTÅR.............1
hwadh iagh uthstår hwadh iag lijder XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 UTHTAHSNADT.........1
En trogen kiärleekz brand bör eij uthtahsnadt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 UTHUR...............1
uthur hiertat som där blifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 UTHWALDT............1
Och att all Werldens sorgh sigh uthwaldt dher een graf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 UTHWÄLLIER..........1
Den drunknar i sitt wahl som wärst för bäst uthwällier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 UTHÖDA..............1
Kan uthöda rofdiur fuhla, V J går blef iag mäd spee
 
 UTI.................12
när i med ungkarlarna trippa så nätt uti dantzen, D.III Ängelska Schique
sig och uti dantzande öfwa. D.III Ängelska Schique
Ring uti Örat och fläckar på Kind D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Mitt uti Dören begynner han qwäda trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Ölet det slår ey uti min Panna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Säg mig, hwad du derom uti ditt sinne dömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hwar man wistas uti fara. B.VII Blir det krig så måst wij fort
Men sätt en Kiäpp uti hans rumpa G.IX En blinder häst förutan fötter
Uti sitt huushåld natt och da SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
Som en hund den uti bann’, E.VIII Den som ligger på sin skatt
Är rätt en matgrann häst, som går uti godt bet; E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
Uti Catchesen om jag mins E.XLIX Uti Catchesen om jag mins

Next Section

Top of Section