Next Section

Previous Section

 
 UPRICHTIGHEET.......1
Att jembwäl och min uprichtigheet dödas. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 UPROOR..............1
at iag uproor skall begynna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 UPSALA..............1
Upsala d. 24 Januarii. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 UPSKUTIT............1
Och min frijhets döhr upskutit XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 UPTECKNADT..........1
Vppå min Ödes längd är du uptecknadt blifwen, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 UPTÄCKIA............1
Den plä man lell för ähn han döör des bråt uptäckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 UPTÄNDT.............2
Och mit hierta har uptändt. I Mer än wackra min herdinna
så är hiertat och uptändt, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 UPÄTER..............2
Som sörjande sig sielf upäter, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
allena iag upäter B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 UR..................5
Jagh bröth mig ur Cupidons starcka snara, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
som med des liufwa låt ur bröstet hiertat låckar S.I En sulten swarter mager kar
Sen luchtar han ur halßen B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Hwem detta ur min spåpung får SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
blef ur Paradiset körd. E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 URSPRUNG............1
All pinos ursprung och, en hierte tärand låga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 USELL...............1
Alt för usell må iag kallas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 USELLHEET...........1
Och see migh ynkligdt stå i största usellheet. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 USLA................2
Måst suck och sorg altijd boo i mit usla bröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ända sidst mitt usla Lijf, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 UT..................9
Geck om en affton ut, feck iag helt otänckt höra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så brast hans Tåre röst i deße orden ut: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men kan du ej stå ut de prof, som ske i Hof, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
hwars myckna låf och prijs här öses ymnigt ut B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Stiäl in, och aldrig ut; blir du en ärlig tyf E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Men troo mig släckes liusen ut E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
En diefwull ut med kranen E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
Den ute är, will inn, den inne är will ut. E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
Som gier sig ut för det han intet är. E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
 
 UTAF................35
Men will man utaf gunst till morgon tid mig gifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Jag pinas hårdt och plågas fast utaf des swåra snara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som tröstlöös utaf sorg mig ängzlefult förtähr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
utaf hwilken mången fälter, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
saa de, som plä utaf dig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
utaf denne Kiärlekz ohrten XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Du ähras allestädz du älskas utaf alla, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Som aldrig weetz utaf min Qwahl och smärta. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Den som rätt älskar utaf hierta, XXVI A L’aimable Bergere
Af glädie till att få ett breef utaf din hand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Rånna utaf tokut blygd, XXVIII Vppå ett Conterfait
Hennes utaf fägring rijka, XXVIII Vppå ett Conterfait
utaf denne skiöna mund, XXVIII Vppå ett Conterfait
Det är en frucht utaf den lilla fåre hiorden, XXIX A la plus aimable Bergere
Här lefwa wij utaf och äre wähl förnögde, XXIX A la plus aimable Bergere
Tröst du som wij utaf så ringa ting Oß frögda, XXIX A la plus aimable Bergere
Par strumpor utaf ull och mycket ringa wärde, XXIX A la plus aimable Bergere
Men ingen utaf dig så hårdt är plågat worden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt hierta utaf qwahl stedz qwida i mitt bröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så skall du lyster blij utaf min hiertans lågor, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När han så skiönt Ett Billd, har Skapat utaf Mull. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Måst läna utaf dig, sin tärand flam och låga, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
utaf fempton Diamanter, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
utaf hwilka man har spordt F.III En Krigsmans wijsa
sielf döö utaf hunger, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Och lyser utaf Gull, F.VI Contre le Mariage
om hwilket utaf alt war skiönast uppå deij, S.I En sulten swarter mager kar
den ena saa han hölt mäst utaf dina händer S.I En sulten swarter mager kar
utaf dem som här wed bohle S.I En sulten swarter mager kar
hoppar utaf glädien opp. S.V En Suputhz förswar
utaf kerleeks liufwa eeld, S.V En Suputhz förswar
kållrar utaf kärleekz skått, S.V En Suputhz förswar
Som en stiärt utaf en Skata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Hwem utaf er först hittar på G.IV Hwem är som detta gißa kan
utaf alt det som jorden bär. E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 UTAN................39
Och släkz eij utan tårar, VII Contre L’amour
Så blijr din glädie utan tahl. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Om lyckan Skiönt mig will, nu utan skuld förtryckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Sorgfull är eij allen bland andra utan frögd, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hoos henne utan roo, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Han döör eij utan frögd. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Min Nödh är utan tahl. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
som städz utan lycka är: XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
utan den kund’ iag eij lefwa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Jag älska förr men utan plåga, XXVI A L’aimable Bergere
Doch altijd utan qwahl och smärta, XXVI A L’aimable Bergere
Men mig qwällier utan tahl, XXVIII Vppå ett Conterfait
utan mening klappa dem, XXVIII Vppå ett Conterfait
Måst Jag här utan tröst allena sorgzen gå, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du resa i och hwijla utan fahra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men den som utan gråt min klagan höra kan XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een ande utan kropp, en kropp föruthan lijf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ett intet utan alt, en fogel utan näste XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ett intet utan alt, en fogel utan näste XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ett huus förutan tak, En herre utan fäste; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En fattig utan hielp, en Swala utan boo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
En fattig utan hielp, en Swala utan boo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een sorgßen utan tröst, en spelar’ uthan lycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Een äng föruthan grääs, en Krömpling utan Krycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och om din Skiönste Kråpp, är utan wank och fehl XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Mig är det endast nog, iag ällskar utan flärd. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
utan diamanter på, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Ty utan nöije kan F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
hwars fägring utan mycke anna S.I En sulten swarter mager kar
utan Edra hwijta näfwar S.II Kårf-giästbod
utan Era hwijta händer S.II Kårf-giästbod
är tu arger utan blygden. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
utan dundra, dricka, swärma, S.V En Suputhz förswar
nykter ä iag utan lust, S.V En Suputhz förswar
Och måste utan rägn förgiefwes så och wälta, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
utan det går alt brede wid D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
utan plog och utan kuk B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
utan plog och utan kuk B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Han will då för utan kruus E.L West du hwad en Ungkarl will

Next Section

Top of Section