Next Section

Previous Section

 
 UNDERGIFWER.........1
Derföre iag mig undergifwer, XXVI A L’aimable Bergere
 
 UNDERGÅ.............1
Att Jag måst undergå hwad Jag eij gierna giör; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 UNDERKASTAR.........1
underkastar mig i dag XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 UNDERLIGA...........1
giör han underliga språng, S.V En Suputhz förswar
 
 UNDERSKIÖNA.........1
En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 UNDERWÄRCK..........1
Naturens underwärck iblan skiönheether alla XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 UNDFLY..............1
Om icke iag med flijt, sökt undfly då din snara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 UNDFÄGNAR...........1
Att du med wänligheet undfägnar deße raar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 UNDFÅR..............1
Om du med mildheet nu undfår allenast mig, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 UNDLIG..............1
Mycket swart, et undlig ting G.III Litet rödt, men der omkring
 
 UNDRAGA.............1
Effter de undraga sig, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 UNDRAN..............2
bör eij arbeta, men med undran stedz besees XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Doch är mäst undran wärdt, at aldrig högfärdz snara XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 UNDRAR..............3
Hwem undrar då derpå, att iag eij älskar meer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
På det som daglig skier eij nånsin någon undrar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
som iag hijsklig undrar påå, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 UNDREN..............1
ibland undren största under, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 UNDRENS.............1
Fördenskull undrens eij, at iag eij dickta kan, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
 
 UNDSLIPPA...........1
och så undslippa denna sorgen E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
 
 UNDT................2
Den lyckan alldrigh undt på Jorden blij förnöijd XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Den alldrigh någon matk i marken undt sitt boo E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 UNG.................8
ung och gammal sig i gröna gräset finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Dantza min dåcka män du är ung, och giör dig gladh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Det är en ung herre som står oß wäl i compagniet D.III Ängelska Schique
Taar iag en som är ung B.XIII Sidst om en mårgon goo
är han eij gammal är han ung SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
läg eij någon ung wed sijda E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
Kan förskaffa dig en ung. E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 UNGA................7
Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Den skadde eij mitt unga Lijf, XXVI A L’aimable Bergere
der näst hwad will bonden sin unga kiär hustru förähra D.II En nylustig och begärlig WISA
WÅra Monsieurer och unga Bussar D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Jnga unga karlar skiöta B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Och giohl så unga katten flat FA.I Det war en gång en unger katt
Mitt tahl förtretar och förargar stedz de unga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 UNGAS...............1
Han åt den ungas ofäl log FA.I Det war en gång en unger katt
 
 UNGDOM..............1
gräf eij du din ungdom neer, E.III Liuset täres men det brinner
 
 UNGER...............4
Öfwer den sorg som en unger swän sig tillbringar B.IX Klagedicht
Och för en unger Pijga, B.IX Klagedicht
Det war en gång en unger katt FA.I Det war en gång en unger katt
Ästu unger war man glaa’r, E.IV Ästu unger war man glaa’r
 
 UNGERSWÄN...........1
Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 UNGH................1
Dantza dantza min docka män du äst ungh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 UNGKARL.............6
ingen ungkarl i wårt land XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
lär mången ungkarl stå i fahra, S.I En sulten swarter mager kar
Jngen ungkarl snusa kan, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Alt hwad dig een ungkarl låfwar E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar? E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
West du hwad en Ungkarl will E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 UNGKARLAR...........2
de wackra ungkarlar, men Gud weet wi äre så fatta, D.III Ängelska Schique
UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 UNGKARLARNA.........1
när i med ungkarlarna trippa så nätt uti dantzen, D.III Ängelska Schique
 
 UNGKARS.............1
Fattig ungkars Proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 UNN.................1
unn att Jag doch för dig andas får, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 UNNA................4
Att du lijkwähl will unna meij, VIII Så skyndar du deij från meij nu
will, men unna hwar och en XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
slijka willkohr hiertat unna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jngen bonde unna skulle B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 UNNAR...............2
När lyckan unnar oß sin gunst, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
det unnar iag en ahn. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 UNNAS...............1
all den tijd mig unnas lefwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 UP..................6
springa up och ner af harm XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sielf lyckans up och nehr den plågar eij wårt hierta, XXIX A la plus aimable Bergere
Jagh sombnar in med suck, iagh waknar up med qwijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
som föör glädien up i taak, S.V En Suputhz förswar
sleka up Öhlet och sparka kull Kannan B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
bygd Slott up i Lufften till annan Dagh. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 UPFRÄTA.............1
Annars som en warg upfräta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 UPFRÄTER............1
det lilla han upfräter, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 UPFYLDT.............1
Min kropp ett plågehuus upfyldt med sorg och nödh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 UPFYLT..............2
Är det lell med sorg upfylt. VII Contre L’amour
Ditt skiöna bröst upfylt med dygd och höfligheet. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 UPHOFZMAN...........1
kan hända du blijr trodd, att wara uphofzman E.XVII Tagh digh till wara wähl
 
 UPP.................10
Han tändes upp med frögdh, VII Contre L’amour
Jag somnar in med gråth och låt, iag waknar upp med tårar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Drijfwes upp, och åter nehr, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
När du seer Glad-lynt upp ell’ blundar och igen. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Att icke frånwaru sku nöta bandet upp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Dricker upp winsten körer och qwäder trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Till att gå här upp och neder B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att du upp i fönstret klef, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Ty wänden nu omkring och söken upp en annan B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 UPPENBARA...........1
Då J måste uppenbara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 UPPLÖIJA............1
et ödes hem upplöija, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 UPPÅ................46
Och liufwa döden giör, uppå hans ängzlan sluth. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Den kedian Astrild dig med wåld har lagdt uppå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Eij hastigt krig uppå en Ewig frijd förklara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Med glädie och frögd uppå dina skått, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
uppå hennes lillie barm, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Uppå detta sidsta ohlet XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
uppå kundskap till dig skicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mehra nånsin uppå mig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at eij smink uppå dem fins. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uppå hennes fagra kinn, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uppå hennes lilliebarm XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När iag minst tänckte uppå digh, XXVI A L’aimable Bergere
Så Snart uppå min dörr iag någon klappa hörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad hug och längtan mäst om dagen leekt uppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
uppå min trogna hand och dig till sällskapp taa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Förachta hwem som will wår lefnad uppå bygden, XXIX A la plus aimable Bergere
Att han sig hwijla skall uppå en kierfwa Stråå, XXIX A la plus aimable Bergere
Men mig han endast här will plåga uppå Jorden? XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Är nånsin nå’n som iag olycklig uppå Jorden? XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så obeständigdt ähr all ting här uppå Jorden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
slijka saker uppå sig, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
uppå drycker föllier Krycker, F.III En Krigsmans wijsa
när det uppå en fullmackt skrifs S.I En sulten swarter mager kar
om hwilket utaf alt war skiönast uppå deij, S.I En sulten swarter mager kar
uppå maten steckt och sudin S.III Madammoiselle
uppå werdens wijda rijke, S.V En Suputhz förswar
uppå bohl och uppå bänckar, S.V En Suputhz förswar
uppå bohl och uppå bänckar, S.V En Suputhz förswar
Uppå Swea Trohn, eij större hielte S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
kjär flickor mig tyckes at j ock gjören slut uppå glamme D.II En nylustig och begärlig WISA
och straxt der uppå fattig fogel då måste man halta D.II En nylustig och begärlig WISA
få wij ey då hålla uppå D.II En nylustig och begärlig WISA
holl öronen styfwa att sig uppå eder eij loßar, D.III Ängelska Schique
tänck sedan uppå Sibylla D.III Ängelska Schique
Högst uppå Skorsten står han och siunger trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
sätter han styfft uppå sig sin Hatt D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Min Man som går hwar Dag uppå Krogen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Swar uppå de Nya Tidningar. B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Min Phillis på Näfwen Ja mitt uppå Mun B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Jagh tacka för Gunsten och föll uppå Knä B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Kunde jag man krypa uppå land, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
stryck soot uppå din wänstra tum SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Du sijr uppå Jungfruns kruus E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
een hora uppå land E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
Uppå denna Masquerad’; E.LIX iör dig lustig, war man glad
Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos. E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos

Next Section

Top of Section