Next Section

Previous Section

 
 TÅRGET..............1
Fisk och kiött på tårget kiöpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TÅÅL................1
tåål, lät toback blj din Cur, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 TÅÅR................1
Hans dödh tryckt mången tåår uhr flintehårde steenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TÖFWA...............2
Mitt hierta föllier dem, det tröst eij längre töfwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Ty döden budin will eij heller längre töfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TÖHR................1
Der töhr intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
 
 TÖR.................4
Der tör intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Jag älskar men tör min älskog eij nembna, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
tör Jag seijat, der som man E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
Om iag tör säijat meij förlåf E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 TÖRA................1
Till herrgåhls wij wähl töra, V J går blef iag mäd spee
 
 TÖRAS...............1
Att dee intet töras kny, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 TÖRES...............1
tänck om du det töres ta E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
 
 TÖRNE...............1
Faßnar man i Törne qwar. VII Contre L’amour
 
 TÖRNEN..............1
Kierleekz Rosor gro bland törnen, VII Contre L’amour
 
 TÖRS................13
Ty till hergåhls törs eij han, V J går blef iag mäd spee
Jag törs eij Belide, ach Jag törs eij mera säija, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Jag törs eij Belide, ach Jag törs eij mera säija, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hwad tyst är spöries då, iag törs eij tala mera, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
ingen stierna törs beskåda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Törs Cloris du i glantz med Sohlen strijda? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Sig moth fienden törs wåga, XXVIII Vppå ett Conterfait
Min hustru och iagh törs ey mera sällia D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Törs nå’n skryta uthaf lycka B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om du törs förtreta meij; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
en stoor törs iag och eij B.XIII Sidst om en mårgon goo
En mager törs eij iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
En kloker törs eij iag B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 TÖRSTIG.............1
Ty han weet, att jag der effter törstig blijr, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 TÖT.................1
Men mången och, kan skie, jag tror han satt och töt, E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 TÖÖR................7
Der töör intet Falcken grå, V J går blef iag mäd spee
Den iag intet älska töör, XIX Ödemark i willa Skougar
Emoot den som eij töör bijda, F.I Contre La Fortune
oförskräkt töör spänna bälte, S.V En Suputhz förswar
Att du knapt töör röra dig, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om iag det säija töör. B.IX Klagedicht
Fast iag eij klaga töör. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 UHR.................30
Jaga hans plågor uhr hierta och blodh, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Bort Astrild bort, uhr skougar och lunder, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Du måste förjagas uhr werlden sin koos, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Ell när han straffa will sig uhr hans boijor slijta? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
All glädie skall Jag uhr hiertat förstöta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Bort då Troheet uhr mit hierta, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty iag mahnar dig uhr Tälte XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uhr arrest ock slafwerij. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
gå till dem uhr skantzen ned XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Med all sin macht det dig uhr hiertat mit eij tar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty mista all sin frögd uhr åsyn men lell finna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hans dödh tryckt mången tåår uhr flintehårde steenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
har deß hugnad uhr dem rifwit F.III En Krigsmans wijsa
iag är uhr Matriclen strukin F.III En Krigsmans wijsa
då slås ängslan uhr mit sinne, S.V En Suputhz förswar
i hofrätten, säger han, twingar iag swetten uhr pannan, D.III Ängelska Schique
Men är han så kiäcker att han kommer uhr Cantzeliet, D.III Ängelska Schique
Men uhr rumpan på en biörn, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Waßlan uhr dig krama kan, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Att uhr rumpan din med hast B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Om iag der uhr skull nappa, B.IX Klagedicht
der gammal math uhr luchtar, B.IX Klagedicht
hon stedz uhr halßen fuchtar, B.IX Klagedicht
Strax jagar hon uhr tiensten B.IX Klagedicht
ja drack hennes Skåhl uhr Så och uhr Stäfwa B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
ja drack hennes Skåhl uhr Så och uhr Stäfwa B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
då rymbde iag uhr hamn. B.XIII Sidst om en mårgon goo
måst’ man uhr wägen röija, B.XIII Sidst om en mårgon goo
hon kastar mig uhr sahlen, B.XIII Sidst om en mårgon goo
spöö uhr handen har jag släpt SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 UHRSÄCHTA...........1
sig höfligt uhrsächta och niga. D.III Ängelska Schique
 
 UHRSÄCKTAN..........1
at han eij uhrsäcktan tåhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 ULL.................1
Par strumpor utaf ull och mycket ringa wärde, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 ULLEN...............1
Jag har sielf ullen klijfft, min enda bästa flicka, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 UMBÄRA..............2
Att man des Liufligheet så snart umbära måst, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Emedan iag nu dig för all tijdh måst umbära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 UN..................1
Men om Jag älska skall, så un mig tijga still. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 UND.................2
und die leuthe schnauben müßen, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
und schnaubt einen dürren dräck. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 UNDAN...............2
Fast du dig än undan drager, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Jntet rycker hon den undan XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 UNDANDRAGA..........1
dy de undandraga sig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 UNDER...............12
Är under Oket brackt, II Herdinna säij
ibland undren största under, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
under halsen kund’ man röna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Under halßen kund man röna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
klemma boken under arm, F.III En Krigsmans wijsa
Ner med boken under bohlet F.III En Krigsmans wijsa
Ett sällsamt Kreatur fins under denna sten. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
då han sig med en kiärling befryndar, stäld under en Wijsa så lydandes B.IX Klagedicht
Då håls der under näsan B.IX Klagedicht
På slåtte under take, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
och kommer hon då under B.XIII Sidst om en mårgon goo
Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 UNDERGIFWA..........1
min frijhet undergifwa, B.XIII Sidst om en mårgon goo

Next Section

Top of Section