Next Section

Previous Section

 
 BUßAR...............2
rädder, Bußar i gewähr XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Mina Bußar hwar och een sin sysla giöör, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 BUßEN...............1
Pompe plä den bußen heta B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 BY..................1
Ränn’ i by och föra Skqwaller, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BYDT................1
För det han hade bydt sin ko i wärre nöt. E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 BYGD................2
i all Land och hwarie bygd. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
bygd Slott up i Lufften till annan Dagh. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 BYGDELEFNAD.........1
Derföre effter du wår bygdelefnad älskar, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 BYGDEN..............2
En man som wistas stedz på bygden utj Skogen, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta hwem som will wår lefnad uppå bygden, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 BYGGEN..............1
Och på hans troo der byggen i boo, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
 
 BYN.................1
Och löpa eij kring byn med Sqwallerachtigt snak, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 BYTE................3
Ett kiöp och byte giordt twå trogne hiertan millan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Alla woro på ett byte, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Byte giörs för gäckerij. E.XII Har du någon trogen wän
 
 BYTES...............1
kom mång till bytes förr, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 BYTTA...............1
Miölk-pijgan bär på Hufwud en Bytta D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 BYXSÄCKSKLÅCKA......1
Dit öga är en byxsäcksklåcka E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
 
 BYXSÄKZ.............1
Elin är min Byxsäkz Klåcka, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 BYß.................1
föra dem åt mund till byß, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 BÄCK................1
Vtj bäck och flått sig söhla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BÄCKARNE............1
Bäckarne Öka sig af mina tåhrar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 BÄDDAR..............1
Doch hon bäddar Giästrens Sängar, VI Jag weet En liten Pijga
 
 BÄFWA...............2
måst’ för hennes oppsyn bäfwa XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hwardt trää dhet bäfwa här tog darrande på ruska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BÄGGE...............5
sehn lefwa bägge frij som wij ha lefwa förr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Haa’ Helena deße bägge XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
iag har mit ändemåhl ochså i bägge funnit S.I En sulten swarter mager kar
som wid kårfwens bägge ändar S.II Kårf-giästbod
J det hans lif och död ä bägge älskad worden, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 BÄHR................1
Hwad wördnad iag för henne bähr, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 BÄLTE...............2
oförskräkt töör spänna bälte, S.V En Suputhz förswar
ånger blygd har den som spände bälte S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 BÄNCKAR.............1
uppå bohl och uppå bänckar, S.V En Suputhz förswar
 
 BÄNGELL.............1
Jag will arma bonde bängell XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 BÄR.................18
Med tåhligt sin iag himblens börda bär, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men kosan hålla Jämbt så bär det wähl till Landz, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
som hon bär på hals och hand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Han bär des skatt och skuld på trogna händer fram, XXIX A la plus aimable Bergere
det till sin last eij nåt, änn suck och tårar bär. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
det sin last medh ängzlan bär F.I Contre La Fortune
Som moth gång med Gladt hierta bär. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Jag på min kropp nu bär, F.V Lustig frisk opp
dem iag bär heem till kära Moor, S.I En sulten swarter mager kar
af alt gått som iorden bär S.V En Suputhz förswar
Medh wår drott för den all wärlden wördnat bär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Jungfrun som bär den höga Fontangen, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Miölk-pijgan bär på Hufwud en Bytta D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
På slädar åker kring, när kärr och sjöar bär. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Ett stort Corpral skiägg bär han B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha bär han, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
som oß wähl alla bär. B.XIII Sidst om en mårgon goo
utaf alt det som jorden bär. E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 BÄRA................12
Ska iag wördnad för tig bära, I Mer än wackra min herdinna
det plä wähl boijor bära, II Herdinna säij
till at bära samma drächt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ell owärdig tunga bära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hielpa bära wattn till XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hylla, och ditt Ook städz bära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ditt sköna bild ska iag i trogna bröstet bära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Dhet bröst som måst af sorg så tiockt ett harnesk bära, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
wålar deße hanskar bära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
doch iag menar dhe som bära XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Hur skulle iag bära Fontangen D.III Ängelska Schique
Bära fram bå’ stek och Flundra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BÄSKA...............1
lär weta han är giord af bäska Malöhrt safft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BÄST................14
Den drunknar i sitt wahl som wärst för bäst uthwällier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
bäst iag såg på deße skattar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Frijheet säger bäst lär wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Bäst lär wara accordera XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hysa som det synes bäst. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
rätt som bäst iag satt och skref S.II Kårf-giästbod
Vthj sådant Lagh kan man bäst trifwas S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
det tjänar sig bäst at i drängjar nu hålla ehr framme D.II En nylustig och begärlig WISA
Bäst som de sittia börja de siunga trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Jagh kan bäst roo bäst slåß och bäst siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Jagh kan bäst roo bäst slåß och bäst siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Jagh kan bäst roo bäst slåß och bäst siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Han laßet drar som bäst. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
lijkt med lijka paras bäst. E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
 
 BÄSTA...............14
Hur kan af Gudars Råd, doch iag det bästa wällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Opp opp Nympher bästa flickor XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
blunda är det bästa råd XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
blunda är det bästa rådt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Stadzens bästa och bekräffta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag har sielf ullen klijfft, min enda bästa flicka, XXIX A la plus aimable Bergere
fahnan är min bästa syster, F.III En Krigsmans wijsa
ty hon är den bästa möö, F.III En Krigsmans wijsa
dricka är min bästa skatt, S.V En Suputhz förswar
Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Bland god’ wenner Jag mitt bästa nöije har S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Så länge som Morkär hon hafwer eij mycket till bästa, D.III Ängelska Schique
så ska iag med min konst, så för ditt bästa sörja SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
är det bästa man kan ha. E.XIX Dricka lagom äta godt

Next Section

Top of Section