Next Section

Previous Section

 
 TÄNDA...............2
Facklorn’ woro reda tända, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
När iag skull tända eld der på G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 TÄNDE...............1
De tände sig då sielfwa op G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 TÄNDER..............4
Hennes tänder wore hwijta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Din Rosenrödhe Mundh, och pärle tänder iembna XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
En rosenröder mund och krijte hwijta tänder S.I En sulten swarter mager kar
Hans finger långa tänder B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TÄNDEREN............1
Blir han omsider i Tänderen öhm D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 TÄNDES..............1
Han tändes upp med frögdh, VII Contre L’amour
 
 TÄNDT...............2
hafwa tändt den Eld deri XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som du i mitt hierta tändt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TÄNK................4
tänk sig alt förändra kan. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tänk man hwad en skönhetz skatt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men tänk ibland mitt galna hierta, XXVI A L’aimable Bergere
men min Syster, tänk man på S.II Kårf-giästbod
 
 TÄNKER..............2
när iag nogsamt tänkerXXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
nu tänker man till Ehr att frija; D.III Ängelska Schique
 
 TÄNKT...............3
Det oket Jag har tänkt för ewigt sönderslå, XI Jag swor en gång
Jag tänkt man ett åhr åga B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Derföre att iagh tänkt, kungz Jacobs Crona draga, E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 TÄNKTE..............1
Fahn weet hwad fahr min tänkte B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TÄNKZ...............1
Om dagen tänkz på tig, om natten plä iag drömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 TÄRAND..............2
All pinos ursprung och, en hierte tärand låga, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Måst läna utaf dig, sin tärand flam och låga, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 TÄRER...............1
Som ängzlar sinne mitt och tärer fast min kropp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 TÄRES...............1
Liuset täres men det brinner E.III Liuset täres men det brinner
 
 TÄTA................1
täta, lagum jämbna, små, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TÅ..................1
the dra thur theras gåhl, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 TÅF.................10
at Er hanske går eij tåf... XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
tree ting ä som iag håller tåf, S.I En sulten swarter mager kar
som lefwer man tåf gatulåpp. S.I En sulten swarter mager kar
men mäst tåf alt ihoop en makelöser röst S.I En sulten swarter mager kar
Fast man tåf honom intet hörer S.I En sulten swarter mager kar
den fierde sa han war tåf dina ögon bränder, S.I En sulten swarter mager kar
endast är hon tåf Er alla S.I En sulten swarter mager kar
förde tåf een paltehäst S.II Kårf-giästbod
den ska tåf er och först bli fru G.IV Hwem är som detta gißa kan
slås och håller tåf hwar an. E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
 
 TÅFZHÖNS............1
Tyska tåfzhöns han eij fäller, V J går blef iag mäd spee
 
 TÅGA................1
Sig har dristat til at tåga, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 TÅHL................4
Dett tåhl iag eij mehra, X Farwähl med din plåga
at han eij uhrsäcktan tåhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
tåhl och att iag nu min lutha stämmer an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwadh för Swänsk är det som, den eij dricka tåhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 TÅHLA...............4
Jagh måste tåhla hwad som skier, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Kan tåhla mod och böön hoos dig då intet båtha, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Nånsin tåhla att de blekna, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fördraga tåhla tija, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TÅHLAMOD............2
Mitt tåhlamod får dubbell hugg till Löhn, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Så lääs med tåhlamod och deße fyra raar; XXIX A la plus aimable Bergere
 
 TÅHLAMODH...........2
Mitt tåhlamodh dhet blijr med dubbelt hugg belönth. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mitt tåhlamodh, min böön, de kunna inthet båtha XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TÅHLIGH.............1
Och menthe iagh då att, een tåhligh ödmiukheet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TÅHLIGHEET..........1
Med tåhligheet tänckt iagh, mitt ödes grymheet blidka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TÅHLIGT.............1
Med tåhligt sin iag himblens börda bär, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 TÅHLT...............1
Hwem mothgång länge tåhlt, den fägnar lyckan wist, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 TÅHR................2
Ästu wijd hwem sig ingen lijkna tåhr? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Tröst hiertat ditt eij röras af min tåhr, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 TÅHRAR..............5
Och sohlens Glantz med tåhrar skådar an, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En sådan gunst med gråth och bittra tåhrar prijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Bäckarne Öka sig af mina tåhrar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Lätt då mina trogna tåhrar, XIX Ödemark i willa Skougar
till des iag i mina tåhrar, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 TÅHRE...............1
Skall Ögat mitt stedz blij en ymnig tåhre brun? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 TÅHREFLODER.........1
Min ögon uthaf gråth som tåhrefloder rinna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TÅLES...............1
Det tåles ey länger begynnen med lyster ehr dantza D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 TÅLF................2
Tålf pipor tobaak röka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Klåckan Tålf, en nyårs natt, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 TÅLFF...............1
Han har wäl tio tålff, de få och hoptals barn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 TÅLIGT..............1
Suckan, tårar, tåligt lijda F.I Contre La Fortune
 
 TÅPPAR..............1
med twenne röda tåppar små G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 TÅR.................1
sittia, ty iag det eij tår S.I En sulten swarter mager kar
 
 TÅRAR...............10
Och släkz eij utan tårar, VII Contre L’amour
Jag somnar in med gråth och låt, iag waknar upp med tårar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som iag har tårar fält på detta papperstycke, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Min tårar will iag dig till trogna wittnen lembna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
det till sin last eij nåt, änn suck och tårar bär. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mins händers wärk ähr stedz dhens Ögons bittra tårar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Suckan, tårar, tåligt lijda F.I Contre La Fortune
Mina tårar Hennes löije F.I Contre La Fortune
Har hon präßat af mig tårar F.I Contre La Fortune
Hwad är pärlor? salta tårar, F.III En Krigsmans wijsa
 
 TÅRE................2
Så brast hans Tåre röst i deße orden ut: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sij här en Tåre Ström der sorgefloder strömma; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TÅREBRÖD............1
ock iag som dricker gråt och äter tårebröd XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TÅREFLODH...........1
Så att dhes tåreflodh kringh hela werden flöth. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TÅREHAF.............1
Att mothgångh sigh fördrängdt i herdens tårehaf XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TÅRESIÖ.............1
Till dhes iagh druncknar sidst uthj min tåresiö XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TÅRESTRÖM...........1
Min tåreström till dina böllior, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 TÅRGE...............1
mehr än någon kårf på tårge, S.II Kårf-giästbod

Next Section

Top of Section