Next Section

Previous Section

 
 TYCKA...............1
Jngen ting om wählen tycka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TYCKE...............4
hennes skiön och fagra tycke XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hennes aldraskiönste tycke XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i mitt tycke, barm ock bröst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Summan Naturen har wist af ditt Fagra tycke XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 TYCKES..............3
Därför tyckes nödigt wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
kjär flickor mig tyckes at j ock gjören slut uppå glamme D.II En nylustig och begärlig WISA
Men sannare tyckes att Nalle det ochså kongiöra D.III Ängelska Schique
 
 TYCKET..............1
Han, efter tycket mitt, som hwar och en wäl wet, E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
 
 TYCKS...............4
som mig tycks än med förtreet, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
doch tycks meij at iag wähl kan spå S.I En sulten swarter mager kar
mig tycks de är nöth bå twå. E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
Och fölg mitt råd mig tycks, är bättre wara gifft E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 TYCKTE..............1
Jag tyckte iag hörde i fiohl, då iag war på Noot-ijsen, D.III Ängelska Schique
 
 TYCKTZ..............1
tycktz migh min Lycka war intet så stoor. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 TYCKZ...............1
den had’ och skääl tyckz meij hoos dem fins mehra krafft S.I En sulten swarter mager kar
 
 TYF.................1
Stiäl in, och aldrig ut; blir du en ärlig tyf E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 TYFSTULEN...........1
Du en gång sielf tyfstulen blifwer. E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
 
 TYG.................1
Jag är ett Skiepp, som all sin tyg i wilda siön förlorar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 TYKS................1
Om iag mins rätt så tyks mig masquerad E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
 
 TYKZ................1
Och som mig tykz in till min dödz-stund fängzlat. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 TYNGA...............1
Som tynga och beswära, II Herdinna säij
 
 TYRAN...............2
Tyran. X Farwähl med din plåga
åt någon skiön Tyran, F.VI Contre le Mariage
 
 TYRANIJ.............1
för Kärleks grymma tyranij E.XLII Om du åstundar wara frij
 
 TYRANNISERA.........1
Ditt tyrannisera, X Farwähl med din plåga
 
 TYRCIS..............3
Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
på dhen trogne Tyrcis qwahl XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
skulle öka Tyrcis plågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 TYSKA...............2
Tyska tåfzhöns han eij fäller, V J går blef iag mäd spee
Tyska Scholans vnga Qwanter, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 TYSKER..............2
wärre än en Tysker topp: XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Siunga så en tysker Psalm, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TYST................2
Hwad tyst är spöries då, iag törs eij tala mera, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
tänck man doch huru tyst D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 TYSTER..............1
Skal din Kierleek tyster blij E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
 
 TYSTHEET............1
Din trähl och trogna Wän i tystheet stilla döör. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 TYSTHEETENS.........1
Här hwijhlar den i tystheetens Borgh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 TÄCK................1
lijka wacker, lijka täck, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 TÄCKA...............1
Skiöna Min och täcka leeder, I Mer än wackra min herdinna
 
 TÄCKIA..............1
Will du min Nöd med Gunsten din eij täckia, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 TÄCKT...............2
Och alt hwad täckt är der bland hwita rosor groo. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
et wackert Creatur rätt täckt, S.I En sulten swarter mager kar
 
 TÄCKTA..............1
till den lönda täckta stegen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TÄDAN...............1
At hwar skulle tädan gå, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 TÄLG................1
Giör sin tälg-knijfz tiocka grööth. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 TÄLGKNIJFWEN........1
Kälckstakan och Tälgknijfwen weet han då stöta D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 TÄLTE...............1
Ty iag mahnar dig uhr Tälte XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TÄMA................1
Dhe förmå dig Nalle täma, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 TÄMBT...............1
Mitt otambda hierta ynkelig tämbt XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 TÄMLIG..............1
feck min fruktan tämlig lijsa, S.II Kårf-giästbod
 
 TÄNCK...............9
Hwar och een, tänck, skylldigh ähr, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Tänck då på min hiertans Flicka XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
tänck ett leijon kan bewekas F.I Contre La Fortune
tänck man doch huru tyst D.II En nylustig och begärlig WISA
Men tänck att han liuger, D.III Ängelska Schique
tänck sedan uppå Sibylla D.III Ängelska Schique
Och dig dedicerar, tänck, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
ä hwijta tänck man på, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
tänck om du det töres ta E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
 
 TÄNCKA..............4
Doch måste ingen täncka, XI Jag swor en gång
intet täncka intet sij dij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När der af påmind Jag begynner till att täncka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sängtäcker kan man täncka, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TÄNCKER.............4
Och när man täncker komma, VII Contre L’amour
det du täncker giöra smärta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ehwad iag företar, ehwad iag nånsin täncker, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
doch täncker eij för widt omkring G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 TÄNCKIA.............4
Skall det dåch tänckia på dig i sin dödh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Att tänckia önska det, som aldrig händer sigh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ett Ögnebleck från dig att tänckia på en an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då börjar iag rätt först bedröfwatt effter tänckia, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 TÄNCKT..............10
Om du tänckt där boo utj, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tänckt ändtlig giöra ett fullkombligdt Mesterstycke XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Det hinner alldrig dijt, som det sig tänckt at ämna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så har iag genast tänckt kom wäs hon kommer nu, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att iag eij tänckt det du min frijheet så sku fälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ty iag har aldrig tänckt det hiertat så sku binnas, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men iag har gali tänckt mit hopp har mig bedragi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Med tåhligheet tänckt iagh, mitt ödes grymheet blidka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
har iag tänckt i affton dricka, S.III Madammoiselle
Jag tänckt med gambla kampar B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TÄNCKTE.............6
Och hiertat öfwergee, som tänckte lefwa fritt. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
När iag minst tänckte uppå digh, XXVI A L’aimable Bergere
Jag tänckte nu som förr, när hon eij mera synnes, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag tänckte herre blifwa B.IX Klagedicht
när som iag tänckte at älska war frögd B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
iag tänckte kasta ankar B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 TÄNCKT’.............2
har du afwund tänckt’ iag ängslat XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
tänckt’ och talte eij ett ohl; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru

Next Section

Top of Section