Next Section

Previous Section

 
 TRÖTTNAR............1
skalck den som tröttnar först D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 TU..................9
Och rijfwer hiertatt mit i tu, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Jag segla för tu skiöth, så länge du war hemma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
får tu ingen toback mehr. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
at tu får 2 gångor taga S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
är tu arger utan blygden. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
du kallan till tig tu kallar dig sielfwer hans flicka D.III Ängelska Schique
så snart som tu blifwer hans fänta. D.III Ängelska Schique
för honom tu sielfwer får böta. D.III Ängelska Schique
Som du och den tu håller ’tåf. E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 TUGGA...............2
intet hölt och tugga dem XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så ha tugga, lugga, slijti, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 TUM.................1
stryck soot uppå din wänstra tum SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 TUMBLAR.............1
När Jag med min häst på Platzen tumblar S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 TUNG................4
Hon är rätt swår och alt för tung för migh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
När du blir gammal så blir du tung, en annan dagh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
När iag af wärket tung B.XIII Sidst om en mårgon goo
är han eij lätt så är han tung SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
 
 TUNGA...............7
ell owärdig tunga bära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Min tunga kund’ förlieft och ängzligdt tahla, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Min tunga kunde ynkligt låta, XXVI A L’aimable Bergere
Skall lijsa här min tunga börda, XXVI A L’aimable Bergere
Min tunga skall af sorg och ängzlan ynkligt låta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Det är en granlätt frögd en Centners tunga pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh borde säija de ibland ha tand för tunga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 TUNGAN..............1
Wippa Stierten röra tungan, V J går blef iag mäd spee
 
 TUNGH...............1
När du blijr gammall då blijr du tungh. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 TUNN................1
giör feeta soppan tunn, F.VI Contre le Mariage
 
 TUNNAN..............2
uth med tunnan will iag boo, S.V En Suputhz förswar
För’n jag tappen med mig utur tunnan taar. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 TUPP................1
Min frögde tupp han gohl. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TUPPEN..............2
Och såfwa hiertlig sött, tils Tuppen ropar opp, XXIX A la plus aimable Bergere
Om man som tuppen feck och samma wilkor ha E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 TUPPER..............1
som en högbeent tupper yfwes S.V En Suputhz förswar
 
 TURCKA..............1
Turcka, Packan, Cam och Cesar B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 TUSEN...............1
Tusen tusend flugor föda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TUSEND..............12
Som äst tusend hiertan wärd. I Mer än wackra min herdinna
Som för en liten lust mig tusend suckar gier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Tusend har iag seen min flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tusend till de tusend, men XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tusend till de tusend, men XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Mitt hierta är i tusend stycken rembnat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
fempton tusend nya dahler, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
En moot En, men tusend plågor F.I Contre La Fortune
Swälter i hiähl bland tusend brödh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Tusen tusend flugor föda, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Den tusend sängiar giordt, må sielf een sängh wähl hafwa. E.II Vppå en Trägårdzmestare
Tusend hieltar eftersträfwa E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 TUSENDFALLT.........1
Som prijsas, wördas bör, och ällskas tusendfallt. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 TUSSA...............1
Hon siunger altijdh tussa lulla liß lilla trall: D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 TWENNE..............2
med twenne röda tåppar små G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
hwad som twenne sammangiöra. E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
 
 TWETTA..............1
Bå’ med twetta, lappa, sömma, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 TWIJ................2
Twij deij du gambla haspa, B.IX Klagedicht
Men twij deij ditt gambla skrälle B.IX Klagedicht
 
 TWINGA..............2
Skall mig doch ingen kunna twinga, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Fast du din skiöna kropp eij tröster der till twinga, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 TWINGAR.............3
Det motgång twingar mig doch eij ostadigheet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty man det hwijla wåldsamt twingar, XXVI A L’aimable Bergere
i hofrätten, säger han, twingar iag swetten uhr pannan, D.III Ängelska Schique
 
 TWINGAS.............2
Jagh twingas hårt, XI Jag swor en gång
Men nu så twingas Jag med bruti bröst bekänna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 TWISTEN.............1
Hwart skall mitt swaga wett i denna twisten stanna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 TWÄNNE..............1
En aflång book med twänne blar G.VIII En aflång book med twänne blar
 
 TWÄR................2
Än hoos mången lefwand twär, XXVIII Vppå ett Conterfait
en dam som stedz är glad, men aldrig suur och twär, S.I En sulten swarter mager kar
 
 TWÄREN..............1
Öfwer ögonen på twären, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TWÄRT...............1
Gud weet att nu mit wärck är twärt moth willian min, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 TWÄTTA..............2
så skall man Jungfrurne twätta. D.II En nylustig och begärlig WISA
Twätta blöijor wagga barn, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TWÅ.................17
Ett kiöp och byte giordt twå trogne hiertan millan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
lääs twå raer så få J weta XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Spijs-kakor twå ell’ tre och någre fåhre-Ostar, XXIX A la plus aimable Bergere
lääs bara deße rader twå S.I En sulten swarter mager kar
Bröder twå på radh, på knä och hatt i gåhlen S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
wij dricka wäl glasene twå kan skee tree eller fyra D.II En nylustig och begärlig WISA
Twå där till will iag eij glömma B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
twå fötter gå nu Möß B.V Swar uppå de Nya Tidningar
twå tree gångor man om åhre B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
som ankar tråßar twå, B.IX Klagedicht
med en kan Öhl ell’ Twå, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
twå took är mohr och fahr. B.XIII Sidst om en mårgon goo
Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
På föräldrarna bå twå SP.V J din panna kan iag sij
Det war en stor Disput eij långsen mellan twå E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
der som twå sig sammanpara, E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
mig tycks de är nöth bå twå. E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 TWÅHL...............1
Som them hullit nål och twåhl. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 TWÅHLA..............1
Twåhla till Pehr Örnekloo, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 TWÅNG...............2
Alt kierlekz twång, XI Jag swor en gång
moth willian tin mitt lijf bordtryckia med mitt twång. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TWÅNGH..............1
Fast du mig lemnar utj twångh, VIII Så skyndar du deij från meij nu

Next Section

Top of Section