Next Section

Previous Section

 
 TRÄHLA..............1
Trähla, plöija, styfft arbeta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TRÄHLEN.............1
Secunderen Trählen Ehr, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TRÄLA...............1
Som fåfängt måst sen hoos dig träla E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
 
 TRÄLARS.............1
Mammons trälars proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TRÄLDOM.............3
Af träldom slafwerij, af längtan qwahl och smärta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
altijdh kan man eij i Träldom sijttia S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Hwarföre ska iag mig hoos den i träldom gifwa, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 TRÄLDOMS............1
Och i Träldoms ook är bracht XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TRÄLEN..............1
en trälinna som och Trälen XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 TRÄLINNA............1
en trälinna som och Trälen XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 TRÄN................1
Wijd alla gröna trän, och alla klara floder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 TRÄNA...............2
Som blan på träna fins, som sand på hafzens grunder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Träna börja på att smycka sina leder, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 TRÄNCHTAN...........1
Som tränchtan gier men ingen båthnad haar. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 TRÄNGER.............1
den en långer bondfoot tränger, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 TRÄNGTA.............1
Jag weet eij effter hwem det sorgfult månde trängta, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 TRÄNGTAN............4
Ett obeskrifligt qwahl, och en oändlig trängtan, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Moth hela himblens Rådh kan eij min trängtan gå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
bort med ängslan bort med trängtan, F.III En Krigsmans wijsa
trånas mäst af trängtan bårt. F.III En Krigsmans wijsa
 
 TRÄNGTAR............1
Jag längtar, Jag trängtar, iag suckar iag sörier, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 TRÄSGIÄHLEN.........1
Som träsgiählen plä wara B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TRÄSKE..............1
åt det grundlösa träske, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 TRÄT................1
Trät eij med den som högre är E.XV Om du will frias från beswär
 
 TRÄTA...............1
till at träta disputera, F.III En Krigsmans wijsa
 
 TRÄTTE..............1
Det trätte några sidst eij lijtet mellan seij S.I En sulten swarter mager kar
 
 TRÄÄ................2
Hwardt trää dhet bäfwa här tog darrande på ruska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 TRÄÄN...............2
J gröna trään och stålta Eekar, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Och luten Eder hijt, i trään ock gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TRÅ.................5
Ty swär iag till ett sluth, Trå den som älskar mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
En ända trå kan eij ett skepp i hafwet hålla, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
lijk som pärlor på en trå. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jänckar sin Bårst och hwässer sin Trå D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Men trå wahle hin håhle B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TRÅG................1
utur blanka tråg och stäfwar S.II Kårf-giästbod
 
 TRÅLLE..............2
är och det trålle grå, B.IX Klagedicht
Och med det trålle hyckla, B.IX Klagedicht
 
 TRÅNAS..............1
trånas mäst af trängtan bårt. F.III En Krigsmans wijsa
 
 TRÅNGA..............1
trånga strupor, torra tarmar, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 TRÅS................1
trås at hon oß giör nåt meen. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TRÅTTA..............1
det kostar oß sielf wåra fötter om wij blifwa tråtta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 TRÅÅ................1
Har fått för långan tråå. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TRÅßAR..............1
som ankar tråßar twå, B.IX Klagedicht
 
 TRÖDT...............1
Dhet pickar inthet mehr, ty dhet ähr matt och trödt. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TRÖGA...............1
Hantwärks-Män är intet tröga B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 TRÖIJA..............1
Reggarns tröija, strumpor Skohr. VI Jag weet En liten Pijga
 
 TRÖST...............24
Mitt hierta föllier dem, det tröst eij längre töfwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Doch hielper eij iag beer, ty neij är all min tröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwar får iag tröst eller lindring och lijsa XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Har nu eij tröst behof, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
såg wij oß till ringa tröst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Tröst hiertat ditt eij röras af min tåhr, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Tröst du som wij utaf så ringa ting Oß frögda, XXIX A la plus aimable Bergere
Den nögsamt lefwa tröst, han har af lijtet nogh; XXIX A la plus aimable Bergere
Måst Jag här utan tröst allena sorgzen gå, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag skall i all min tijd eij ta moth någon tröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Sij detta är min tröst, min frögd och enda gamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men ach det är slätt tröst att trösta sig med tanckar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Wid sådan tröst mer Sorg än frögd och glädie wankar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min trogna tröst, far wähl min Edla skiähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Een sorgßen utan tröst, en spelar’ uthan lycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Min tröst ähr att iag alldt föruthan skull måst lijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Suck och qwahl föruthan tröst F.I Contre La Fortune
är lyklig, tröst iagh eij prijsa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
så får du tröst, så får du råå. S.I En sulten swarter mager kar
den lijksom Orpheus tröst röra steen och ståckar, S.I En sulten swarter mager kar
det wår tröst mäst här tils warit, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Hon hette Gudinna min endaste tröst. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
at det tröst gee Ap’tit? B.XIII Sidst om en mårgon goo
Men tröst hwarannan doch eij see, G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
 
 TRÖSTA..............4
En wän som trösta mig stedz med sin liuflighet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men ach det är slätt tröst att trösta sig med tanckar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
hwem skulle den eij trösta låcka? S.I En sulten swarter mager kar
Ty dhe trösta dig så kläma B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 TRÖSTAR.............1
Migh tröstar lijkwähl att du måste dock een gång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TRÖSTE..............1
Att Jag skall tröste löös i band och Boijer gå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 TRÖSTELÖÖS..........1
Som tröstelöös måste här lefwa i Möda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 TRÖSTEN.............2
Den trösten att det är behållit i ens minne, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
lät af med ängslan den och trösten till er taga B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 TRÖSTER.............1
Fast du din skiöna kropp eij tröster der till twinga, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 TRÖSTESKRIFFT.......1
En trösteskrifft till 5 personer som beklagade en Jungfrus död med 5 st. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 TRÖSTLÖÖS...........1
Som tröstlöös utaf sorg mig ängzlefult förtähr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 TRÖSTU..............2
Tröstu så skynda dig skiönsta Climene, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Tröstu älska lijda smärta, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 TRÖST’..............1
tröst’ då wijn alt detta giöra S.V En Suputhz förswar
 
 TRÖTT...............3
Och när min kropp af Suckar trött sidst lägges ned i Jorden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Mitt bröst är matt af suck, min händer trött att skrifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag faller matt och trött af suckan för ehr neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TRÖTTER.............5
Jag faller här af Suckan matt och trötter, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
iag är af Ehrt skråål heel trötter F.III En Krigsmans wijsa
i diupaste andacht, och säger att han eij blir trötter, D.III Ängelska Schique
Som aldrig nånsin blifwer trötter G.IX En blinder häst förutan fötter
Sehn af år och resor trötter E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe

Next Section

Top of Section