Next Section

Previous Section

 
 TROHEET.............11
Ty det doch eij med hårdheet sin dens troheet nånsin fäller, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ty troheet är en dygd som himblen sielf har kier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ja, troheet är en dygd, dock icke lyckans wän, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En wän som nyttan mehr än troheet syfftar på, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men troheet sielf begroof. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Troheet som där Commenderar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hielp, tar troheet min en ända; XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Bort då Troheet uhr mit hierta, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
För den som till sin dödh dig troheet swurit har, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ståndachtigheet ska sig, hoos mig med troheet para, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Med troheet will Jag ödet möta, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 TROHN...............1
Uppå Swea Trohn, eij större hielte S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 TROIJA..............1
wärlden all ha Troija blidt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TROO................15
Troo du fritt min Skiöna flicka, I Mer än wackra min herdinna
ty troo meij fritt, II Herdinna säij
Och på hans troo der byggen i boo, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Dett löffte iag har giordt, Neij troo det aldrig skeer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Som mycket högre är doch hwem skall kunna troo, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Men skier det eij så troo, att iag doch som mig böör, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
En alt för trofast troo det är ett enwist kynne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men troo lell om du will, med orätt mig eij dömma, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men troo iag plichtar hårdt för det du mig behagar, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och kommit mig till troo hwad doch omöijligdt war; XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ty troo mig gråth och låth F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
det iag försöckt, ty troo man meij, S.I En sulten swarter mager kar
ähr det sandt så troo det fritt. B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
Troo mig det är maat för Måns. E.VII Den som ingen ting fått åga
Men troo mig släckes liusen ut E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
 
 TROOHEET............1
Jag will dig nu trooheet swära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TROOHET.............1
Henne ingen troohet swära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TROOR...............3
troor att nöije och hoos den som älskar fins. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Knapt troor iag då at du wet hut. E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
Jag troor iag slipper eij, fast iag lär åtti blij. E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 TROR................10
tror iag wähl, X Farwähl med din plåga
Men den som lättlin tror, han blijr och lätt bedragen, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
tror läll at din skiönhetz glantz XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
har naturen tror iag ämna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
doch tror iag wist at dit beswär S.I En sulten swarter mager kar
Som iag tror, wist war du full B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
tror iag wist att äfwen, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Doch tror iag wäl at hwar skull wåga G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
tror jag wißt i qwäll ble’ mången hiertlig gla’r; E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
Men mången och, kan skie, jag tror han satt och töt, E.LX Uppå en Masquerade där par-sedlar drogos
 
 TROTZEN.............1
J wackraste flickor som trotzen de hurtiga gåßar D.III Ängelska Schique
 
 TROUPPAR............2
hur han sina Trouppar lager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
de bland hennes Trouppar stådt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TROUPPER............1
där som hennes troupper stå XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TROßAR..............1
Hur han hwar i lärdom troßar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TRUGA...............1
Kyßar stiäla, Kyßar truga XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 TRUGAR..............1
Sompt hon af Bonden trugar sompt kiöper D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 TRUMMETER...........1
hijt Trummeter, lutor bort. F.III En Krigsmans wijsa
 
 TRUMMOR.............1
hijt skallmeijor, pukor trummor, F.III En Krigsmans wijsa
 
 TRUMMORNA...........1
När som taptoo med Trummorna höres D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 TRUMPEN.............4
så suur och trumpen som du äst, S.I En sulten swarter mager kar
wijnet giör en trumpen glad, S.V En Suputhz förswar
den som nyckter trumpen sitter S.V En Suputhz förswar
en så trumpen, glader blij, S.V En Suputhz förswar
 
 TRUT................1
Söluger Trut och ohäklat Skiägg D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 TRUUT...............1
ärn släter om sin truut, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TRYCKER.............3
Ja mothgång trycker sielf all min förtröstan neder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ty ängzlan trycker hårdt all min förtröstan nehr, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och trycker hårdt wårt hull. F.VI Contre le Mariage
 
 TRYCKIA.............1
Kierlekens Kiärligheet kan lijten mothgång tryckia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 TRYCKT..............2
Hans dödh tryckt mången tåår uhr flintehårde steenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Tryckt i detta Åhr. D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 TRYCKZ..............1
Dhet häffz af puster opp, och tryckz af ängzlan neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TRYGDT..............1
att uthan farkost man dheröfwer reesa trygdt. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TRYTER..............2
har nog när honom alt tryter; F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
först meij eij detta tryter, man, S.I En sulten swarter mager kar
 
 TRÄCK...............1
Draf, och egen träck förtära, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TRÄDA...............2
Wår ludna döda Buß för wåra ögon träda: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Att en får träda tee. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TRÄFFLIGH...........1
Träffligh saak[:] en sömmenåhl. G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
 
 TRÄGIT..............3
Som döden lifwet stedz plä föllia trägit åth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men där de föllias trägit åth, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
När han nu trägit har bitit i Skinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 TRÄGÅRDZMESTARE.....1
Vppå en Trägårdzmestare E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 TRÄHL...............19
Ty så är man ingens trähl, VII Contre L’amour
Farwähl men tro eij att din trähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Så skall lijkwähl din trogna trähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Blij himmelens och Philis Trähl. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Och intet Astrils trähl, förgifwes längre blifwa, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Så slipper Jag blij trähl, och får så blij goowän, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Att det stedz war din enda trogna trähl, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Din trähl och trogna Wän i tystheet stilla döör. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
hwarföre plågar du din trähl XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Mißun det eij din trähl, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Skall Ehr Trähl mitt hierta wara? XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
måste trähl och fånge blij. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och war eij någon skiönhetz trähl, XXVI A L’aimable Bergere
Det blir hoos dig en ewig trähl, XXVI A L’aimable Bergere
Jag blir doch stedz des trogna trähl, XXVI A L’aimable Bergere
Jag lefwer dig till tienst, och döör din trogna trähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Löna med döden deras Trähl. F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Will aldrig blij en trähl, F.VI Contre le Mariage
än bå Natt och dag blij trähl. E.XLV Giffter du dig, giör du wäl

Next Section

Top of Section