Next Section

Previous Section

 
 TRANTILERA..........1
Jag siunger trantilera, F.V Lustig frisk opp
 
 TRATTER.............1
En knyhl lijksom en tratter, B.IX Klagedicht
 
 TRE.................2
Spijs-kakor twå ell’ tre och någre fåhre-Ostar, XXIX A la plus aimable Bergere
Tre wackra bruna Ögons skål. E.XXVI Du äter giärna goda mål
 
 TREDIE..............3
Förr änn den Tredie kommer te’. G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
lät den tredie intet höra E.XXI Skal din Kierleek tyster blij
kommer snart den tredie till. E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
 
 TREE................4
tree ting ä som iag håller tåf, S.I En sulten swarter mager kar
wij dricka wäl glasene twå kan skee tree eller fyra D.II En nylustig och begärlig WISA
Snustobaks-Dosa och tree litzer baak D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
twå tree gångor man om åhre B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 TREFNADT............1
Och af honom all sin trefnadt XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 TREHÖRNIG...........1
Trehörnig Hatt och Wärjan wid Knä D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 TRESKAS.............1
tar och treskas intet lag. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TRIDIE..............1
den tridie hade till din röda mund behag, S.I En sulten swarter mager kar
 
 TRIFWAS.............2
Du lär sielf där intet trifwas XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Vthj sådant Lagh kan man bäst trifwas S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 TRINDA..............1
Ja de gå här alla trinda B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 TRINN...............1
halsen war ock trinn och reen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TRINNA..............1
Ty dhe woro små och trinna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TRINNER.............2
styfwer Långer men dock trinner G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
aflång, miuker, rund och trinner, G.VI Jbland tomer, ibland stinner
 
 TRIPPA..............3
skumpa, trippa, lustigt kring XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Skunka, lunka och trippa alt utj en Ringh, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
när i med ungkarlarna trippa så nätt uti dantzen, D.III Ängelska Schique
 
 TRO.................17
Men tro fast Falcken gråå, V J går blef iag mäd spee
Men tro meij hwad det gäller, V J går blef iag mäd spee
Farwähl men tro eij att din trähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Tro fritt iag giöre; X Farwähl med din plåga
Men älska tro mig fritt, det aldrig nånsin skier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men tro hans sorg förmehras då och wärre blij hans plågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Han kan då tro mig fritt med all sin macht eij rycka, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ja! wor’ ett högre ord än skiönheet tro man meij, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
mig Öfwertalt till tro, hwad aldrig lärer skee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Men tro mig fritt den är F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Tro fritt i ångren Ehr. B.IX Klagedicht
tro meij fritt behåll man den E.XII Har du någon trogen wän
Men tro mig frit du hiertetyfwer E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
Tro meij min hiertans såcker dåcka E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
tro mig, fast Jag eij är Präst, E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
på credit: Tro man meij, E.LIX iör dig lustig, war man glad
Men tro mig säkert, få wi Krig, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 TRODD...............1
kan hända du blijr trodd, att wara uphofzman E.XVII Tagh digh till wara wähl
 
 TROFAST.............1
En alt för trofast troo det är ett enwist kynne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 TROGEN..............14
meena han är Eder altijdt trogen, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Ty han är Ehr doch aldrig trogen, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Här hielper aldrig någon trogen böön, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Så fins wähl nån så trogen wän, som skrifwer deße Orden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den Trogen stedz, men doch olyklig war. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som will någon trogen blifwa, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
En trogen kiärleekz brand bör eij uthtahsnadt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ja, ja, Jag sannar det wist bör man trogen wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Berömbligt är det wähl en trogen herde heeta, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch himmelen hwars bud iag trogen effterföllier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Vtan trogen dig förblifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Des enda wettskap är att wara hull och trogen, XXIX A la plus aimable Bergere
Än att iag altijd trogen är, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Har du någon trogen wän E.XII Har du någon trogen wän
 
 TROGET..............3
fast och troget som eij drifwer XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ett troget hiertelag en ärlig wänligheet, XXIX A la plus aimable Bergere
Ett troget Sinne, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 TROGIT..............1
Mitt hierta ska för dig ett trogit Ethna wara, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 TROGNA..............22
Så skall lijkwähl din trogna trähl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och måst min trogna suckan gå omsunst, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och samka mothgång i min trogna fambn, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Att det stedz war din enda trogna trähl, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Din trähl och trogna Wän i tystheet stilla döör. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
som iagh wähl må trogna kalla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Trogna Herdar alla. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Lätt då mina trogna tåhrar, XIX Ödemark i willa Skougar
skall iag blij din trogna Slaaf. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag blir doch stedz des trogna trähl, XXVI A L’aimable Bergere
Att det dig tillsändt är ifrån dens trogna händer, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Straxt kommer du igen utj mit trogna minne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ditt sköna bild ska iag i trogna bröstet bära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
uppå min trogna hand och dig till sällskapp taa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Han bär des skatt och skuld på trogna händer fram, XXIX A la plus aimable Bergere
Att detta kommit är ifrån din trogna herde, XXIX A la plus aimable Bergere
Mitt trogna bröst i Swarta Jord, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Dit skepp mit trogna bröst, min Suck och pust din Winn, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Fast himblens hårdheet står min trogna önskan moth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl min trogna tröst, far wähl min Edla skiähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Min tårar will iag dig till trogna wittnen lembna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag lefwer dig till tienst, och döör din trogna trähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 TROGNE..............7
Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
på dhen trogne Tyrcis qwahl XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Ett kiöp och byte giordt twå trogne hiertan millan, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Gån då trogne suckar sachta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at nu denne trogne hytta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den altijd trogne Celadon, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Pompe Kongens trogne dräng E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe

Next Section

Top of Section