Next Section

Previous Section

 
 TOBAKS..............1
Tobaks-näsa, snufwedrake E.LVI Tobaks-näsa, snufwedrake
 
 TOCKOT..............1
är han eij tockot är han klook SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
 
 TOG.................6
Entlig tog iag på at qweckna, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Det sång när Flora tog på låta, XXVI A L’aimable Bergere
Hwardt trää dhet bäfwa här tog darrande på ruska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
tog Mars mig sielfwer ahn. F.III En Krigsmans wijsa
till deß iag tog på besinna S.II Kårf-giästbod
Men när han sig hustro tog E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 TOGH................4
Alla togh wijd detta råde XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty togh iagh och så på ödmiukheet att ijdka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Den gambla kiärngen togh. B.IX Klagedicht
För det iag Gubben togh. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TOGO................1
togo genast tienst hoos dig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TOGS................2
när han togs i himblen ahn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Mins du när dhe en gång togs, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 TOG’NA..............1
Jag tog’na aldrig mer, B.IX Klagedicht
 
 TOHLE...............1
hwad iag wille, iag eij tohle; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 TOHLS...............1
men iag tohls int’ tolas hem, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 TOHM................1
Giöra Swagöhls kannan tohm, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TOHR’...............1
älskog tohr’ iag då eij öfwa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 TOKAR...............1
Lät Tokar snyffta och gråta, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 TOKEN...............1
Som han giort den leeda token, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 TOKOT...............1
En tokot om iag tahr B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 TOKUT...............2
ästu tokut hur ää fatt, XXVIII Vppå ett Conterfait
Rånna utaf tokut blygd, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 TOLAS...............1
men iag tohls int’ tolas hem, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 TOM.................1
Och dock löpa lika tom B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TOMA................1
och toma boet stodh qwar. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 TOMER...............1
Jbland tomer, ibland stinner G.VI Jbland tomer, ibland stinner
 
 TOMMER..............1
Mer än någon tommer bonde, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 TOOG................2
iag toog wid kärlekens lära XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hähr ligger Jacob nu, den Jacob toog af daga E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 TOOK................8
bedröfwar snart ett Took, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Du narra meij mit took, B.IX Klagedicht
twå took är mohr och fahr. B.XIII Sidst om en mårgon goo
Took, det är en alminacka! G.III Litet rödt, men der omkring
är han eij klocker är han took SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
laga då at du äst took, E.XVI Will du hetas wara klook
altid håls du då för took. E.XVI Will du hetas wara klook
Will du giffta dig ditt took, E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 TOPP................2
wärre än en Tysker topp: XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
rätt ända i topp, D.III Ängelska Schique
 
 TOPPSEGLET..........1
så strök iagh Toppseglet och kröp så i Wråå. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 TORDE...............1
doch torde iag horn få B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 TORDÖN..............1
Nu sku de åter fram som pläga Tordön härma, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 TORF................1
torf leeta sig hwar bijt, F.VI Contre le Mariage
 
 TORGET..............1
Går hon från Torget hoppar och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 TORNDÖÖN............1
Har han i Onskan af torndöön wist länt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 TORRA...............2
förmåår att torra ögon måste giöras wååth. III. O Nechtergaal
trånga strupor, torra tarmar, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 TORSDAGZ............1
och bin det sen en torsdagz natt SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 TOUR................2
lyckan speelar tour a tour. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
lyckan speelar tour a tour. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 TRA.................1
min Musick tra derang dan dong F.III En Krigsmans wijsa
 
 TRALL...............29
Ställa sigh in hos Dames och siunga trall. trall. trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ställa sigh in hos Dames och siunga trall. trall. trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ställa sigh in hos Dames och siunga trall. trall. trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Sällan hon knöplar flitigt hon siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Bäst som de sittia börja de siunga trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Äter och dricker hos Bonden och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Röker Tobak skiär Näfwer och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Kiör sedan hem i fyrsprång och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Siunger rätt wäl som Getan för åskian trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Går hon från Torget hoppar och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Jagh kan bäst roo bäst slåß och bäst siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Jagh kan bäst roo bäst slåß och bäst siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Högst uppå Skorsten står han och siunger trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Högst uppå Skorsten står han och siunger trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Giff mig en Halför iag hafwer siungit trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ty rätt så här kan man henne siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Ty rätt så här kan man henne siunga trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
sedan begynna de siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sedan begynna de siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
siunger hon om sin hiertelig Kiära trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Ach kära Jungfru iag hafwer siungit trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Hon siunger altijdh tussa lulla liß lilla trall: D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Dricker upp winsten körer och qwäder trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Då gäller annat än siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Mitt uti Dören begynner han qwäda trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
då får du tijdh nog siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Derföre lät migh man siunga och qwäda trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Då skal iagh också siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sedan lätt eder betala Laget siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 TRALLA..............8
börijar på så lustigt tralla S.V En Suputhz förswar
sedan begynna de siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sedan begynna de siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Då gäller annat än siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
då får du tijdh nog siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Då skal iagh också siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
sedan lätt eder betala Laget siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Gnida, stryka, tralla, fehla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TRAMPA..............1
Till att trampa i wårt håf; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn

Next Section

Top of Section