Next Section

Previous Section

 
 TILLBAKA............1
dädan och tillbaka fijka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TILLBRACHT..........1
Som Astrill iag förr har tillbracht, XXVI A L’aimable Bergere
 
 TILLBRINGAR.........1
Öfwer den sorg som en unger swän sig tillbringar B.IX Klagedicht
 
 TILLDRAGIT..........1
som sig förr tilldragit har S.III Madammoiselle
 
 TILLFÄLLE...........1
Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 TILLIJKA............2
som tillijka budne äre S.III Madammoiselle
En dantzare nyster tillijka med händer och fötter, D.III Ängelska Schique
 
 TILLS...............1
hwad här tills iag förwerfwa fått S.I En sulten swarter mager kar
 
 TILLSAMMAN..........3
af förtreet tillsamman sucka, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Att Wij i sinnet doch få lefwa liufft tillsamman, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Elin är mitt alt tillsamman, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 TILLSAMMANS.........1
straxt wij tillsammansD.II En nylustig och begärlig WISA
 
 TILLSKYNDA..........2
tillskynda mången suck, men du så gladlyndt leer. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Då när du oförtient tillskynda mig förtreet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 TILLSKYNDAR.........1
Tillskyndar lell ängzlan, X Farwähl med din plåga
 
 TILLSTÄLLA..........1
Hwareffter Kosan för tillställa mig hwar wär XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 TILLSTÄNGT..........1
Hade iag wähl tillstängt Lukan, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 TILLSTÄTT...........1
Och tillstätt att Jag dig wördsamblig wachtat Opp, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 TILLSTÅ.............1
Fast Jag wähl tillstå måst, när resan din sku gälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 TILLSTÅR............1
Doch tillstår gierna Jag, att Jag Belide ährar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 TILLSÄNDT...........2
Som ondt hans hårdheet mig nu ymnigt tillsändt har, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att det dig tillsändt är ifrån dens trogna händer, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 TILLÄT..............1
Tillät den som Astril plågar, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 TILLÅTIT............1
tillåtit sinne mitt helt styrlöst wandra kringh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 TILS................3
Och såfwa hiertlig sött, tils Tuppen ropar opp, XXIX A la plus aimable Bergere
tils tijden sig bättre kan skicka. D.III Ängelska Schique
det wår tröst mäst här tils warit, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 TILSAMMAN...........1
Gubben och Kiärngen som lefwa tilsamman D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 TILSAMMANS..........1
tilsammans liufligt lefwat ha’; E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 TILTÄPT.............1
och min näswijs mund tiltäpt SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 TIN.................1
moth willian tin mitt lijf bordtryckia med mitt twång. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TING................24
lätt ingen ting förstööra III. O Nechtergaal
Reddas ingen ting för busen, V J går blef iag mäd spee
Hwem kan fördolda ting uthleeta, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Och all ting hotar till att plåga meij, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
höllo här et bröllops ting; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Jag menar kunna nog när iag kan ingen ting, XXIX A la plus aimable Bergere
Tröst du som wij utaf så ringa ting Oß frögda, XXIX A la plus aimable Bergere
En som behöfwer alt, men har doch ingen ting. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Så obeständigdt ähr all ting här uppå Jorden XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Kringh denna gröna graf, war all ting så bedröfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
All ting ändras, all ting skifftas F.I Contre La Fortune
All ting ändras, all ting skifftas F.I Contre La Fortune
och bijlägga all ting wähl. F.III En Krigsmans wijsa
tree ting ä som iag håller tåf, S.I En sulten swarter mager kar
all ting har sin tijdh har sagt en wijser kung. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Jngen ting om wählen tycka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Jntet hålla, all ting låfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Mycket swart, et undlig ting G.III Litet rödt, men der omkring
Men lell så giör iag stora ting G.IV Hwem är som detta gißa kan
De ää wähl rara Ting, dock fins de alla här, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
Den som ingen ting fått åga E.VII Den som ingen ting fått åga
Den har ingen ting till wåga E.VII Den som ingen ting fått åga
Men håller seij wed ingen ting. E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
Att ingen ting beständigt är E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 TINGH...............4
wijd återresan mig inbillat galna Tingh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Medh Jngen tingh, F.V Lustig frisk opp
Med ingen tingh, F.V Lustig frisk opp
Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 TIO.................1
Han har wäl tio tålff, de få och hoptals barn E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 TIOCKA..............1
Giör sin tälg-knijfz tiocka grööth. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 TIOCKT..............1
Dhet bröst som måst af sorg så tiockt ett harnesk bära, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TIOK................1
Tiok i rumpan som en Qwarn, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TISTELL.............1
Tistell, taggar i all hörnen, VII Contre L’amour
 
 TITT................3
Den enwijs är plä titt sin egen ofärd wålla, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh låfwa titt att ewigt älska, XXVI A L’aimable Bergere
Titt humeur seer man der strax S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 TIUF................2
En Tiuf det intet taar, F.V Lustig frisk opp
En Tiuf eij något tahr. F.V Lustig frisk opp
 
 TIUFGODZ............1
Kasta tiufgodz i sitt Öga, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 TIUFWAR.............1
Alla drängar tiufwar bli, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 TIUGU...............1
tiugu stycken, men dock wachta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TIUR................2
Så wänlig, som en arger tiur, SP.II Dig will jag önska nu och spå
den ena ha, den andra ska, ta tiur. E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 TIUTA...............1
Behöfwer intet heller tiuta E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 TIÄNST..............2
Källar Poiken då sin tiänst eij sumblar, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
En warg sig strax tiänst acktig wijsar FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
 
 TIÄNTE..............1
som tiänte hoos Phillis och strök hennes Skor B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 TIÄRA...............1
Beck och tiära Båtzmans Ähra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TIßLAR..............1
Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar? E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
 
 TJÄNAR..............1
det tjänar sig bäst at i drängjar nu hålla ehr framme D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 TO..................1
Och han to på med sorg och gråth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 TOBAAK..............4
i chagrin, tag snuus-tobaak S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Tålf pipor tobaak röka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Dräpa löß och tobaak röka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Kasta klooth och tobaak röka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TOBACK..............3
får tu ingen toback mehr. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
tåål, lät toback blj din Cur, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Ladda näsan med toback S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 TOBACKS.............1
ty det är en tobacks dosa. G.VIII En aflång book med twänne blar
 
 TOBAK...............8
Snus-tobak een allmän gåfwa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Snus-tobak det geer förnufft S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Lef förnöijd, tag snus-tobak, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Tobak hielper intet tig S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
ty min tobak har den dygden S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
snus-tobak gildt itzo geldt S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Röker Tobak skiär Näfwer och siunger trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Åt Student Öl, tobak kiöpa B.XIV Jngen så fullkomblig skattas

Next Section

Top of Section