Next Section

Previous Section

 
 TIJDEN..............6
När tijden som alt kan hans nöije störa will, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att icke tijden skull min säkra läkdom blij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
tijden din fast bättre nyttia, XXVIII Vppå ett Conterfait
taar tijden såsom iag kan haan, S.I En sulten swarter mager kar
tils tijden sig bättre kan skicka. D.III Ängelska Schique
stickar och wirckar at tijden blijr kort D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 TIJDER..............1
Men ett nöijachtigt Sinn i alla tijder teer. XXIX A la plus aimable Bergere
 
 TIJDFÖRDRIF.........1
En moothgångz sammellplatz, ett lyckans tijdfördrif, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TIJDFÖRDRIJF........2
Jag mister på en gång min wän och tijdfördrijf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
blijr då grååt mitt tijdfördrijf? F.I Contre La Fortune
 
 TIJDH...............19
Och lefwer sorgse utj all min tijdh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag älskar dig min ädla wän den tijdh iag nånsin lefwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Sorg ska blij mitt tijdh fördrijf, XIX Ödemark i willa Skougar
Tijdh nog får iag gå sörria och qwijda, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Det Öfriga af min Elendes tijdh, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Den tijdh är lång som aldrig har nå’n ända, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Kiärleken war mitt tijdh fördrijf, XXVI A L’aimable Bergere
Om den hwars Liufheet är mit hiertans tijdh fördrijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Den tijdh man wän och owän glömmer, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
J denna liufwa tijdh och wackra wåhre stunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Des enda tijdh fördrijf skall wara bittert gråta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Emedan iag nu dig för all tijdh måst umbära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Och will nu all min tijdh förnöta utj Pust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
J medler tijdh will iagh tigh söriandhe förbijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Bruka din tijdh F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
och rolig tijdh fördrijf. F.V Lustig frisk opp
hwar med du din tijdh förspiller S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
all ting har sin tijdh har sagt en wijser kung. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
då får du tijdh nog siunga och tralla trall. D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 TIJGA...............2
Men om Jag älska skall, så un mig tijga still. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
tijga älska i sit sinn XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 TIJMA...............6
Förläng då mitt lijf en tijma och bijda, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Holt näpplig doch en tijma ordh, XXVI A L’aimable Bergere
Hans sidsta tijma war hans första glädiestund. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ädla stund och liufwe tijma S.V En Suputhz förswar
Fick iag en Tijma medh Phillis min språka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Dem får du eij hwar tijma fatt. FA.I Det war en gång en unger katt
 
 TIJMAR..............1
alla tijmar ock hwar stund. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TIJMAS..............1
för en tijmas nutne frögder, F.III En Krigsmans wijsa
 
 TIJTT...............1
då han tijtt der faller neer, F.I Contre La Fortune
 
 TIJTTA..............1
altijdh kan man eij på flickor Tijtta S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 TIJ’N...............1
Söök Ehr en ann’ som tij’n fördrijfwer, XXVI A L’aimable Bergere
 
 TIL.................7
Haar Sinnet mitt til kiärlek rördt. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Som iag har lust och wiljan til, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Spisen de ha til sitt Element, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Reser hijt in til Stockholm från Lande D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Fast han är färdig til höger och wänster D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Det bjud då aldrig til, då går det dig som Nallen; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Sig har dristat til at tåga, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 TILBAKA.............1
Ty de fölgde eij tilbaka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TILFÖRSICHT.........1
Min hambn din wackra fambn, min tilförsicht dit sinn, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 TILL................241
Hwad till Klagan mig månd drifwa, I Mer än wackra min herdinna
Når man till att ynkad blifwa, I Mer än wackra min herdinna
Skall och Skrifwas till min heder, I Mer än wackra min herdinna
Swär iag dig till II Herdinna säij
Alt till sin graf II Herdinna säij
från dig till en an. II Herdinna säij
Till att fånga deße små, V J går blef iag mäd spee
Ty till hergåhls törs eij han, V J går blef iag mäd spee
Till herrgåhls wij wähl töra, V J går blef iag mäd spee
Till att qwittra, kuttra siunga, V J går blef iag mäd spee
Och Oß wähl till wara taga, V J går blef iag mäd spee
Till des fagra skiöna blomma, VII Contre L’amour
Men Sorg till lefwa utj Nöö. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Hwad wij till hindra eij förmå, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Till theß min Ögon läggas till. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Till theß min Ögon läggas till. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
till åga, X Farwähl med din plåga
till aldrig mera älska, XI Jag swor en gång
Har mig nu lustigdt bracht till bryta löffte mitt, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
till älska och blij frij från plågor och beswär. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swer och dyrt derpå, att aldrig till förfalska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty swär iag till ett sluth, Trå den som älskar mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men will man utaf gunst till morgon tid mig gifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Skall Jag ohörder då till bleeka döden gråta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
En syndare som dömbder är till döö, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Mitt tåhlamod får dubbell hugg till Löhn, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och all ting hotar till att plåga meij, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Till hennes Skien dijt han eij komma kan, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad hielper att Jag mig med suck till himblen wänder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwem är här orsaak till, eller hwadan denne plåga? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Och att iag till min dödh, dig endast älska lär. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
wördeligh till fota falla XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
skall iagh digh till wilies giöra XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Så är Jag endast då på Jorden född till lijda, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Fahr sällan wähl i hambn, men drar till botn nehr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men kosan hålla Jämbt så bär det wähl till Landz, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Det lilla Goda som dem himlen sänder till, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till Kierlek som stedz kiär, fulkomblig kiär skall wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Der will än något mehr än bara kiärleek till, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Derföre skall iag och olyckan till förtreet, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till des du med behag får sluta dina daar. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wist är Jag födder på Jorden till lijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Frågar om iag är dömder till blifwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Till dig o bleka dödh. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Jag lemnar nu wärlden och wandrar till grafwa, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Flyta till Ehr skiähra floodh, XIX Ödemark i willa Skougar
till des iag i mina tåhrar, XIX Ödemark i willa Skougar
Till mig flyter sorg och pust, XIX Ödemark i willa Skougar
Till des Jämmer sorg och qwida, XIX Ödemark i willa Skougar
Sluta sorgzne ögon till, XIX Ödemark i willa Skougar
Som iag aldrig warit till. XIX Ödemark i willa Skougar
Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene. XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
som till älskandhe ähr böijdh XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
qwekna till, wart åter döder, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Kom iag nå’t igen till modz, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
fråga hwad mig stog till rådz, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Saa’ kärleken till mig sackta, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
till at stå ståndachtigt moot XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som det hade hälst till wän. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så står till utj mitt hierta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at tasta hiertat an XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
in till hiertat mehr och mehr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at dämpa denne fahra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
någre Suckar till at sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
och Ehr så till fånga tar. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uppå kundskap till dig skicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tusend till de tusend, men XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
seen de slippa först till dig, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
mina ögon till at lända XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
när hon wincka språng hwar till XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som dem snart till fångar fått. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som är swartsiukt till at see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
den de ment dem komma till. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at wijsa hwar ock en XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
såg wij oß till ringa tröst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till sin fägring kunnat lägga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till at bära samma drächt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
i ett krigzråd till at see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hwad J råå mig till at giöra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till det längsta som man kan XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
grijpen till med alla hänner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
wij sku till den sidsta kämpa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till dem uhr skantzen ned XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
till den lönda täckta stegen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Nycklen ha de med till Porten XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
uth till dig min wackra flicka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
låfwa till förråda mig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
hielpa bära wattn till XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
skall till gruus och aska blij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
om det rijfz till grunden nehr. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
in i döden till min graf XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hwars fägring kan båd’ Ståhl och steen till kierlek reta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och till min nöd är ingen läkedomb, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Och som mig tykz in till min dödz-stund fängzlat. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Som mig en Engell sänder till, XXVI A L’aimable Bergere
För den som till sin dödh dig troheet swurit har, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som till sin dödh och graf, din egen will förblij: XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Så måst min Sorgetohn du och till goda taa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När der af påmind Jag begynner till att täncka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ehuru wähl det strax begynt till dig spaßera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
mig Öfwertalt till tro, hwad aldrig lärer skee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Nyfijken sprungit till i hopp dig där att Råka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och kommit mig till troo hwad doch omöijligdt war; XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Af glädie till att få ett breef utaf din hand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att hwarcken bref ell’ bud blir sändt från dig till mig, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Har offta giordt, att iag mig kunnat till dig sälla, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du will allena Rå om det dig kommer till, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Du har mitt hierta smält till en Medaille giordt, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
uppå min trogna hand och dig till sällskapp taa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Som är fager till min plåga, XXVIII Vppå ett Conterfait
som är deijlig till mit qwahl, XXVIII Vppå ett Conterfait
Mig den Lijksom räcker till, XXVIII Vppå ett Conterfait
Är från des herdeskar till dig min flicka sänder, XXIX A la plus aimable Bergere
Hon will dig all sin tidh till hörsam lydno wara, XXIX A la plus aimable Bergere
Ty är och iag till dig af wördnat sänder worden, XXIX A la plus aimable Bergere
Deßlijkest Strumpeband de lägger iag här till, XXIX A la plus aimable Bergere
Hon har med egen hand och dem till tienst den stickat, XXIX A la plus aimable Bergere
Som mig den till behag, och dig till tienst haa giordt, XXIX A la plus aimable Bergere
Som mig den till behag, och dig till tienst haa giordt, XXIX A la plus aimable Bergere
Fast du din skiöna kropp eij tröster der till twinga, XXIX A la plus aimable Bergere
Men wiltu något mig ännu till willies giöra, XXIX A la plus aimable Bergere
Min tåreström till dina böllior, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Till den som städß är min Enda wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Skall till ett Sluth mitt sidsta ordh, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Måst Jag in till min dödh gå sorgsen oförnögdh. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du till min dödh doch boo och blifwa qwar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
De brinna in till des min lefnad taar et sluth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Till des det Lijk’som dig måst werlden afskied gifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skiöhnheet och hoos dem har satt sig ner till roo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Min tårar will iag dig till trogna wittnen lembna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så skall iag till min dödh lell älska dig och lijda, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag lefwer dig till tienst, och döör din trogna trähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Far wähl då till ett sluth, far wähl min wän far wähl! XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Sist när iag tanckefull min tijd till att förstöra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
det till sin last eij nåt, änn suck och tårar bär. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Han giör mitt hwilorum, rätt till ett plågetorgh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Men med sin enwijsheet migh till min död förtreta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
till Rijset och dermed sitt lilla Baren agar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Till dhes iagh druncknar sidst uthj min tåresiö XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och läth min matta kropp, till roo i grafwen lända XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Till allt som fagert, skiönt och ährbart fins på Jorden XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Så har och Siählen din, fått dygden sig till dehl. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
effter lusten min till gee, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
föra dem åt mund till byß, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
gif Eij honom der till låf, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Är Jagh endast född till lijda F.I Contre La Fortune
Lyckan lär sig till mig wända, F.II Wreda lycka och Oblijda
Will iag in till grafwen gråta, F.III En Krigsmans wijsa
dem siön har till steenar giordt, F.III En Krigsmans wijsa
till at träta disputera, F.III En Krigsmans wijsa
Vpmuntringh till förnöijelße F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
den som till fridz F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Jfrån denna Dagh och in till min Dödh F.VI Contre le Mariage
lell lengtar han till skogen, F.VI Contre le Mariage
hwad lyckan mig än sänder till S.I En sulten swarter mager kar
ty det will eij så räcka till, S.I En sulten swarter mager kar
dem iag bär heem till kära Moor, S.I En sulten swarter mager kar
men hwar till fanners ska du dra? S.I En sulten swarter mager kar
Som nyß är kommen till wårt lag S.I En sulten swarter mager kar
till deß wij bättre kände blifwa, S.I En sulten swarter mager kar
den tridie hade till din röda mund behag, S.I En sulten swarter mager kar
till deß iag tog på besinna S.II Kårf-giästbod
när iag men’t till slåtet gå, S.II Kårf-giästbod
som iag mente, till at fråga S.II Kårf-giästbod
till at äta Eder skåhl S.II Kårf-giästbod
biudz hon, will hon taa till goa, S.III Madammoiselle
i en summa till at skrifwa: S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
lägger det ännu der till S.V En Suputhz förswar
ända nehr till fotebla, S.V En Suputhz förswar
till deß han en kyß har fått, S.V En Suputhz förswar
eller armod sätter till S.V En Suputhz förswar
Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Deröfwer att de huus till Läns af Er begära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Men dehla mildt der till med dem hwad Gud beskär, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Wänligh moth war man, och ingen till förtret S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
till deß at wij kiänna wij nå så när fått ha wår hyra D.II En nylustig och begärlig WISA
fast man omsprunge till morgonen klockan slår åtta D.II En nylustig och begärlig WISA
nu tänker man till Ehr att frija; D.III Ängelska Schique
du kallan till tig tu kallar dig sielfwer hans flicka D.III Ängelska Schique
men liugen så fuller, till deß han begynner att hicka D.III Ängelska Schique
då skola wij niga till golfwet och rodna på kinnen D.III Ängelska Schique
Så länge som Morkär hon hafwer eij mycket till bästa, D.III Ängelska Schique
men skullet så wara, så wijsa’n då ända till fanders, D.III Ängelska Schique
och leka till deß wij bli warma. D.III Ängelska Schique
du biudan till dig, du kalla dig sielfwer hans flicka, D.III Ängelska Schique
Som nu har fått frijheet till B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att liggia i sitt stall B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att gå här upp och neder B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att trampa i wårt håf; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Twåhla till Pehr Örnekloo, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Denne boken till en skänck. B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Detta länder mig till goda, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att wähl betahla deij B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till blij lijden wid wårt håf; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att slåß med deij din koo; B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
När han där till order geer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Nekar du eij meer där till, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Twå där till will iag eij glömma B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Till att hielpa när du fäls B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
alla hofmän wähl till modz, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
der till wähl förordna ähre B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
deß dhe åter till oß flyttia, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
hielpa till när wij förmå B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
offta måst’ taa hielp till låns B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Hufwudstupa till arméen B.VII Blir det krig så måst wij fort
En trösteskrifft till 5 personer som beklagade en Jungfrus död med 5 st. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
lät af med ängslan den och trösten till er taga B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
till des hon bättre blir, B.IX Klagedicht
kom mång till bytes förr, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Han taar och wähl till goa, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
bygd Slott up i Lufften till annan Dagh. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Jfrån denna Dagh och in till min Dödh B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
För skall gråsten blij till limpa, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
och fick så lust till roo, B.XIII Sidst om en mårgon goo
till helfften låtit brukat, B.XIII Sidst om en mårgon goo
till ta en fattig möö B.XIII Sidst om en mårgon goo
Till den som fattig är B.XIII Sidst om en mårgon goo
Frijskt från höst till Juhlen lefwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och dem till sin syßlor hålla. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Alting till sin nyttia wrijda; B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Då önskar han eij wara till; SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Han döms till döden, hängs, förutan något krus; E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Den har ingen ting till wåga E.VII Den som ingen ting fått åga
Men hoos andra ta till låns E.VII Den som ingen ting fått åga
Men om af deße jag till dommare blef tagen E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
Tagh digh till wara wähl, för rycktetz falska klangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
från det iag åtta åhr till denne åldren hinte E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
kommer snart den tredie till. E.XXIV Ledsamt är det ensam wara
du måst’ stiäla dig der till. E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
Men bara med et greep straxt komma den till stå E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
Een åkareMärr till Siös E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
haar nu till rolig roo E.XXXV En Roddarepijgas Grafweskrifft
Men får han först bli wärd, han blir oß till beswär. E.XL När kiärlek är en giäst, han altid höfwlig är
Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Om det som dem behöfws till kläder maat och födan E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Men wäljer wäpling till theß han i starren faßnar. E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
När han Jungfrun talar till E.L West du hwad en Ungkarl will
Doch är det wackert bruuk, så må du wäl slå till E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Du får wäl den som det till hälfften brucka will E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Altför hastigt till at tan E.LV Tar du dig en gammal Man
Så klämde hon till med röfen sin E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger

Next Section

Top of Section