Next Section

Previous Section

 
 BRÄNNER.............3
bränner näßlan i wår hand, VII Contre L’amour
Den bränner, X Farwähl med din plåga
Ditt Öga är en Sohl som glimmar men doch bränner, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 BRÄNNES.............1
Dem som brännes af hans lågar, VII Contre L’amour
 
 BRÄNS...............1
När Elden eij mer bräns, när sohlen eij mer lyser, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 BRÄNWIJNS...........2
det är ingen bränwijns kosa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
En Bränwijns slurk der på. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 BRÅ.................1
at bå hon och du lär brå SP.V J din panna kan iag sij
 
 BRÅNAD..............2
Hans brånad kåhlnar bort hans sötma plä eij finnas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
En droppa wijn kund’ all min brånad swahla, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 BRÅT................1
Den plä man lell för ähn han döör des bråt uptäckia, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 BRÅTTAS.............1
bångas, bråttas, slijts och rijfwes, S.V En Suputhz förswar
 
 BRÖD................3
tigger i Gudz Namn en lijten bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
uthi wårt Hus fins ingen bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Älska lijksom barnen Bröd, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 BRÖDER..............1
Bröder twå på radh, på knä och hatt i gåhlen S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 BRÖDET..............1
Den Eder skaffar Råg, när brödet blifwer alt, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
 
 BRÖDH...............1
Swälter i hiähl bland tusend brödh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 BRÖLLOPS............1
höllo här et bröllops ting; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 BRÖLLOPZ............1
en Bröllopz dag för meij, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 BRÖRS...............1
Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 BRÖST...............30
Vtj mit Bröst som ledigt står, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Wijd alla Nymphers bröst, wijd alt hwad ögat seer, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Vtj mit bröst har suckan walt sitt boo. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
utur mitt bröst Lysindes liufwa nampn. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den i sitt bröst ett redligt hierta bar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ell’ hwem mit fria bröst i band och boijor håller, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Måst suck och sorg altijd boo i mit usla bröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men nu så twingas Jag med bruti bröst bekänna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
hierta klämte i mit bröst XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
i mitt tycke, barm ock bröst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ditt skiöna bröst upfylt med dygd och höfligheet. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Så stötte Jag’n ifrån mit bröst. XXVI A L’aimable Bergere
Hwars altijdh frija bröst din fägring fängzlat haar, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Om i dit skiöhna bröst en Gunstig Godheet hyses, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mitt bröst som altijdh för en lycklig farkåst wari, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Mitt trogna bröst i Swarta Jord, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Mitt hierta utaf qwahl stedz qwida i mitt bröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Dit skepp mit trogna bröst, min Suck och pust din Winn, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan eij mehr, mitt bröst det will af ängzlan spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt bröst är matt af suck, min händer trött att skrifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
hans bröst så stint af gråt, rätt som det wille spricka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mitt bröst een sorgepust som lyfts af suckans wäder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh öpnar digh mitt bröst iagh räcker digh mitt hierta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dhet bröst som måst af sorg så tiockt ett harnesk bära, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ängzlan qwäfwer fast mitt bröst: F.I Contre La Fortune
en marmor hwijter hals, et alabaster bröst S.I En sulten swarter mager kar
måst’ hierta, barm och bröst i liusan låga stå. S.I En sulten swarter mager kar
Des bröst som syltetampar, B.IX Klagedicht
Hans lätta bröst det flämtar B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
hens bröst dhe ä’ heel leena B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 BRÖSTET.............5
J Bröstet du åger X Farwähl med din plåga
Pijhlen som Astrild i Bröstet mit skutit, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ditt sköna bild ska iag i trogna bröstet bära, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
som med des liufwa låt ur bröstet hiertat låckar S.I En sulten swarter mager kar
söta wijnet bröstet lättar, S.V En Suputhz förswar
 
 BRÖTH...............1
Jagh bröth mig ur Cupidons starcka snara, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 BUCKA...............1
roos och lillior måste bucka XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 BUD.................6
Wårt bud och stränga lagh är höga himblens willia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jagh föllier hennes bud och intet mit behagh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch himmelen hwars bud iag trogen effterföllier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch lyda himblens Bud för ingen giöra harm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Det måste war’ et Bud från dig utur ditt land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att hwarcken bref ell’ bud blir sändt från dig till mig, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BUDIN...............3
Ty döden budin will eij heller längre töfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
at hon icke budin war, S.III Madammoiselle
Swägerskan blir ochså budin S.III Madammoiselle
 
 BUDNE...............1
som tillijka budne äre S.III Madammoiselle
 
 BUGA................3
och för mina hanskar buga, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Jagh buga buxera, iagh skrapa iagh båcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Altid rädder, buga, båcka, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BUGAR...............1
Jsræl Nilßon bugar sig S.II Kårf-giästbod
 
 BUHREN..............1
Fast foglen utj Buhren, F.VI Contre le Mariage
 
 BUKEN...............1
Klaga seen att buken wärcker, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BULLA...............2
den kan eij altijdh bulla åpp S.I En sulten swarter mager kar
bulla opp med skratt och skrijk, S.V En Suputhz förswar
 
 BULLER..............2
Giöra buller och så slammer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Han gick alt för sig sjelf och gjorde intet buller; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 BUNDEN..............3
hon är bunden kan du’t röna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ty han har mig nu bunden lembnadt, XXVI A L’aimable Bergere
Jag måste bunden här i Swåra kiedior wandra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BUNDIT..............1
Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BURDUS..............2
hwars liufhetz söta krafft burdus i kroppen går S.I En sulten swarter mager kar
Folck och fä burdus omkull, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 BUSEN...............1
Reddas ingen ting för busen, V J går blef iag mäd spee
 
 BUSKA...............1
Bedröfwelße och sorgh, dhe bodde i hwar buska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BUSSAR..............1
WÅra Monsieurer och unga Bussar D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 BUTTER..............1
En Butter bonde-dräng som intet krusa kan, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 BUUK................1
wuxne utur bergens buuk, F.III En Krigsmans wijsa
 
 BUXERA..............1
Jagh buga buxera, iagh skrapa iagh båcka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 BUß.................1
Wår ludna döda Buß för wåra ögon träda: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn

Next Section

Top of Section