Next Section

Previous Section

 
 ADVOCAT.............1
Lär’ sielf blij Advocat för mig som klagas an, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 ADVOCATEN...........1
Advocaten han säger sig wetta båd’ lag och recesser, D.III Ängelska Schique
 
 AF..................154
Enda Orsaak af min pijna, I Mer än wackra min herdinna
Af kierleken blinde slätt ingen då seer, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Skiuta Ehr så af qwistarna ner, IV J Fouglar små som siunga i Skougen
Dem som brännes af hans lågar, VII Contre L’amour
En dehl der af att kalla mitt, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Du aldrig nånsin af mig glömd. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Som iag för lijdit har af älskougz bitterheet. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Lär alla det af mig, min frögd är migh betagen, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Mitt hopp drifz som ett wär af ängzlan af och ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Mitt hopp drifz som ett wär af ängzlan af och ann. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
En Siöman den som plågas fast af Storm och Wilda wågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och när min kropp af Suckar trött sidst lägges ned i Jorden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och ingen will med ann’ af dem förlijka sigh. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Eij af en liten pust strax baakom bergen drijfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hur kan af Gudars Råd, doch iag det bästa wällia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så mycket Godt iag dig af höga himblen önskar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Lyckan har nöije och lust af min qwijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Har han i Onskan af torndöön wist länt, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ty hiertat blir matt och liudet tar af, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Bäckarne Öka sig af mina tåhrar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Qwistarne röres af suckarna min, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Att hon af ynkian med mig stämmer in, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Din frånwaru tar din herde af daga, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Det Öfriga af min Elendes tijdh, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
att du älskas af hwar man XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
har af Kierleek lijf och lefnadt XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Och af honom all sin trefnadt XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Om det eij af kierlekz lågor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
måhla af en himmelsk Engell XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
som had’ hierta förr af ståhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
när man blir af Solen bränd XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
af förtreet tillsamman sucka, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
sprungo opp och nehr af harm XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
eij af qwäfwian skulle döö, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
lijds af fremmande nation XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
springa up och ner af harm XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och af andra rosad blifwa, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men iag seer eij nån af alla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
at eij nån af Ehr är flater XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Den som af oß nånsin mehra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
af din skönhetz stora macht, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Alldt dhetta prydes af een äppellrunder haka XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Här är en Sammelplatz af alt som skiönt månd’ heta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Och dhen af allas mund med kyßar wördnat thees. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Summan Naturen har wist af ditt Fagra tycke XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Doch måst hon af mitt qwahl med harm det swaret höra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
När hiertat mitt af frögd och glädie loogh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag faller här af Suckan matt och trötter, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Tröst hiertat ditt eij röras af min tåhr, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
När hiertat mitt af Glädie logh, XXVI A L’aimable Bergere
Och ha så när af Kiärleek dödt, XXVI A L’aimable Bergere
Slätt ingen hielp af sparkas har, XXVI A L’aimable Bergere
Har nu sin fulla last af Ängzlan suck och pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Af träldom slafwerij, af längtan qwahl och smärta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Af träldom slafwerij, af längtan qwahl och smärta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
lär weta han är giord af bäska Malöhrt safft, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När der af påmind Jag begynner till att täncka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Af glädie till att få ett breef utaf din hand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
bort af onsko och förtret, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fick af mången miuker hand, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fast eij min ringa skänk af Gull och stenar lyser, XXIX A la plus aimable Bergere
Han wet af intet skrympt ell’ Stadzens smickreord, XXIX A la plus aimable Bergere
Ty är och iag till dig af wördnat sänder worden, XXIX A la plus aimable Bergere
Den nögsamt lefwa tröst, han har af lijtet nogh; XXIX A la plus aimable Bergere
En ringa afwel af min lilla fåre hiord, XXIX A la plus aimable Bergere
Hon är och äfwen af den förr omtalde handen, XXIX A la plus aimable Bergere
Förachta detta eij fast det af ringa wärde, XXIX A la plus aimable Bergere
Som wittne warit af min lust, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Min tunga skall af sorg och ängzlan ynkligt låta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag will och skall mig sielf af suck och sorg förtära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan eij mehr, mitt bröst det will af ängzlan spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan af ängzlan nu fast intet ord mer nämbna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt bröst är matt af suck, min händer trött att skrifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag såg hur hiertat hans af ängzlan Ynckligt picka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
hans bröst så stint af gråt, rätt som det wille spricka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jag faller matt och trött af suckan för ehr neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sij här ett styrlöst skiep som drifz af hwarie wär XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Det flyger af och an, ock wet eij hwart det länder, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mitt bröst een sorgepust som lyfts af suckans wäder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dhet häffz af puster opp, och tryckz af ängzlan neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dhet häffz af puster opp, och tryckz af ängzlan neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mitt hierta som sigh stedz af suck och sweda födt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja på migh ähr dhet mäst, af suck och sorgh förkalna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja! äntlig af migh sielf, ähr inthet mera qwar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja! drömmen sömnens broor som weet af ingen sorgh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
bljjr innan kordt af kiöld så dämpt och nedertryckt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dhet bröst som måst af sorg så tiockt ett harnesk bära, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Små Fiäder diuren här af sorgh heehl ymkligt lete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ett ynkligt suus och bruus af Zephirs swala mund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
för sorgh flögh friska blaan, af Eekans gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Du äst ett Vnderwärck, ett kort begrep af Allt, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Och måst Naturen siellf, af Kiärleek warit full, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
af min handska på Ehr hand; XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Steenen kan af droppan weekas F.I Contre La Fortune
Har hon präßat af mig tårar F.I Contre La Fortune
trånas mäst af trängtan bårt. F.III En Krigsmans wijsa
iag är af Ehrt skråål heel trötter F.III En Krigsmans wijsa
och wist af Steen och Ståhl, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Af Suckar gråth och ledsamt Lagh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
den andra näsan som war skiönast af sit slag, S.I En sulten swarter mager kar
af hustr Anna Päders dotter, S.II Kårf-giästbod
harmsen at han af sit nampn S.II Kårf-giästbod
af den kårf som sändes mig S.II Kårf-giästbod
blir af alla mycket låfwa S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
af alt gåt är eij din lijke S.V En Suputhz förswar
af alt gått som iorden bär S.V En Suputhz förswar
och af hwar sig låter stympa, S.V En Suputhz förswar
och af motgång lijder smärta, S.V En Suputhz förswar
men af alla håls och skattas S.V En Suputhz förswar
Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Deröfwer att de huus till Läns af Er begära, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
att leka af sorgen bedröfwad iag är i mitt sinne D.II En nylustig och begärlig WISA
fast han är af adel, att han dock fick heta bohl-fijsen, D.III Ängelska Schique
Börjar och där af bli ifrig i Sinnet D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Sompt hon af Bonden trugar sompt kiöper D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Och af honom måst’ ha lof B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Han war i sinom tid af starka karska leder; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Men war också derhos af grofwa plumpa seder: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans lefnad af hans Kung, hans död af mången Dame, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Hans lefnad af hans Kung, hans död af mången Dame, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Han fick en sällsam död. Ett rus af starka winet B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
af d. 30 Januarii 1699. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Af Drabanten sig förtient, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Men doch af det slaget rara B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Extract af en Kneckte hustrus bref i Sörmanland: B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
af dhe hemman wij besittia B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
om man der af ska gee skatt. B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
lät af med ängslan den och trösten till er taga B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
På gålfwet af och tee. B.IX Klagedicht
Seen fåhr hon ondt af Mohran, B.IX Klagedicht
Af krampen i hwar lem. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
När iag af wärket tung B.XIII Sidst om en mårgon goo
när wij af hunger döö. B.XIII Sidst om en mårgon goo
Ja, af Swinen giärna lära B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Mig lättlig kasta af och an G.IV Hwem är som detta gißa kan
som störst af alla wara syns? G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
fäld är jag af dödzens pijlar SP.X SpåGubbens grafweskrifft
Hähr ligger Jacob nu, den Jacob toog af daga E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
lär läsare här af, eij giöra någon ondt, E.II Vppå en Trägårdzmestare
Sij han, af dhen mångh Mask här ähr af daga tagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
Sij han, af dhen mångh Mask här ähr af daga tagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
Lär sielf af Maskar blij förtärd och söndergnagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
Men om af deße jag till dommare blef tagen E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
Så ha iag säckert sagt, iag höll af begge slagen. E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
En Qwinna af sitt Reef, hoos den han stedz sku boo, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
Af den iag i mitt Ook, doch eij kan lijsad blifwa? E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Hwars Rijkdomb lijksom min består af giell och skull, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Des kedia wara skall af silfwer eller Gull. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
Sen af Hustrun han förförd E.L West du hwad en Ungkarl will
Och lembnar dig ändå alt hwad det af sig kastar. E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
Du lär blij så lam af rijda E.LIV Årckelösa Gubbe gråå
skrefne af Isr. HStrm E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
Sehn af år och resor trötter E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
Leed han af wjd Kongens fötter. E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe

Next Section

Top of Section