Next Section

Previous Section

 
 THEM................3
At man them i sorg har bracht, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Och med them mong läckert stycke, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Som them hullit nål och twåhl. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 THEN................2
siunges som then Wederwärdigheet etc. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jfrån then matlösa Staden, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 THER................7
Ther Latinska, Græska bladen B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Ther ifrån så wil förliudas, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
At en sådan storm ther warit, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Ther med ramla Lafwen full B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Som ther förr ha hollit håff; B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Ty the mista ther med mycke, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Hwad ther drifwes eller giöres, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 THERAS..............2
Föras innom theras port, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Tå the dra thur theras gåhl, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 THES................7
thes iag nehr i grafwen går. I Mer än wackra min herdinna
Thes roo och oroo blifwa all, VIII Så skyndar du deij från meij nu
thes dhe fasna wed’n Magnet XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
thes iag så i tankan låg, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Thes wreden stillar sigh. B.IX Klagedicht
Thes Jag fick en lort i Mun, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Thes hon sprang bort förutan krus FA.I Det war en gång en unger katt
 
 THET................5
Thet är en ringa konst F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Thet ej någon Christen Siäl B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Doch thet war eij barnaspel, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Thet the nu wel lära glömma, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Sampt Skräddare deela thet står migh ey an B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 THEß................2
Till theß min Ögon läggas till. IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Men wäljer wäpling till theß han i starren faßnar. E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
 
 THONER..............1
Medh thoner uthan tahl III. O Nechtergaal
 
 THORN...............1
som blef död i Lägret för Thorn E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe
 
 THUR................1
Tå the dra thur theras gåhl, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 THÄR................1
frögda allas sinnen thär, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 THÅ.................1
iagh blinka iagh wincka iagh håppa på Thå B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 TID.................4
Men will man utaf gunst till morgon tid mig gifwa, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Han war i sinom tid af starka karska leder; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Ju mindre tid at lefwa på E.IV Ästu unger war man glaa’r
det är god tid sen jag te älska först begynte, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 TIDEN...............2
Kanske wi få wäl se med tiden på en släda B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Förnöter tiden wäl, förkortar eij ditt lijf. E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 TIDENDER............1
Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 TIDFÖRDRIF..........1
Som har dit största tidfördrif E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
 
 TIDH................1
Hon will dig all sin tidh till hörsam lydno wara, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 TIDNINGAR...........1
Swar uppå de Nya Tidningar. B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 TIDT................1
Fick tala medh Henne så tidt som iagh wille B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 TIDTFÖRDRIJF........1
Men från mitt kiära tidtfördrijf, VIII Så skyndar du deij från meij nu
 
 TIEN................1
kan hållas tien fast, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TIENA...............3
Om iag mehr skall tiena dig. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Wij tiena stedz hwar ann, och lönas med stor tack, XXIX A la plus aimable Bergere
Alla drängar tiena braa B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 TIENAR..............2
Tienar för en ringa Löhn, VI Jag weet En liten Pijga
Der med tienar hon sig pengar, VI Jag weet En liten Pijga
 
 TIENDER.............1
Deße tiender mig qwällja XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TIENST..............4
togo genast tienst hoos dig XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hon har med egen hand och dem till tienst den stickat, XXIX A la plus aimable Bergere
Som mig den till behag, och dig till tienst haa giordt, XXIX A la plus aimable Bergere
Jag lefwer dig till tienst, och döör din trogna trähl, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 TIENSTEN............3
Säger Jag dig tiensten Opp, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
och säijer tiensten opp, B.IX Klagedicht
Strax jagar hon uhr tiensten B.IX Klagedicht
 
 TIENT...............2
Den iag för detta tient och roligt wachtat har. XXIX A la plus aimable Bergere
iag hafwer tient tappert min konung inför reductionen, D.III Ängelska Schique
 
 TIG.................11
Ska iag wördnad för tig bära, I Mer än wackra min herdinna
Den största dehlen med tig tar, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Kan då min Böön eij hålla tig qwar, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Ja! mer, swartsiukan sielf will wyrdnad tig betee, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Om dagen tänkz på tig, om natten plä iag drömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
gå och sprett, och giör tig fier. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Tobak hielper intet tig S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
du kallan till tig tu kallar dig sielfwer hans flicka D.III Ängelska Schique
Lät kiöpmannen hafwa den ähran sig med tig att fästa D.III Ängelska Schique
han är tig för sluger D.III Ängelska Schique
han säger tig nytt och hwad sig i hofwet kan skicka D.III Ängelska Schique
 
 TIGER...............1
Jag suckar eller tiger still, så måst Jag ängzlan lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 TIGGAR..............1
Lijk en slarfwog tiggar råck, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 TIGGAR’.............1
En Penna uthan fiär, en Tiggar’ uthan lappar, G.X Dessa giordes samma gång dem iag skref i Sanden med en Kiäpp
 
 TIGGER..............3
Att ingen Godheet fins för den som lijfwet tigger, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
tigger i Gudz Namn en lijten bijt Bröd D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
ingen fattig tigger mehr, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 TIGGIA..............1
än hoos de andra städz, gå snålas, snugga, tiggia E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 TIGGIARE............2
Tiggiare-stafwen fly om du är kloker D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
ingen tiggiare haa löß, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 TIGGIARN............1
Lijk’som tiggiarn reefs och slogs, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 TIGH................1
J medler tijdh will iagh tigh söriandhe förbijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TIJA................1
Fördraga tåhla tija, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TIJD................13
Att iag all min tijd måst blij oförnögd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Nu är tijd at låta see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
from och wänlig allan tijd. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
all den tijd mig unnas lefwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så är då äntlig nu den wrede tijd för händer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Hur skall Sylvander nu sin Sorge tijd förkorta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag skall i all min tijd eij ta moth någon tröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så är iag wiß att du blir all din tijd förnögd. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Sist när iag tanckefull min tijd till att förstöra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och än lång tijd kanskie i nöd och iemmer sträfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Flickor gieer Jag mig eij tijd att skiöta, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
bruka wårt tijd-fördrijf D.II En nylustig och begärlig WISA
Då du ock tijd nog skal spöria och röna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar

Next Section

Top of Section