Next Section

Previous Section

 
 TANCKA..............1
Plåga sig hwem will, med fåfeng tancka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 TANCKAR.............3
Men huru kan mitt sin och tanckar hoos mig blifwa XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
mina tanckar hafwa rymbt, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men ach det är slätt tröst att trösta sig med tanckar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 TANCKEFULL..........2
Sist när iag tanckefull min tijd till att förstöra XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sitt eij längre tanckefull E.XXV War i qwäll eij kiärlecks dull
 
 TAND................5
iembner war deß tand och reen XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
ty hon med sin enda tand S.III Madammoiselle
Att och deras minsta tand B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Så fruckta’ jag eij giäddans tand. FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Jagh borde säija de ibland ha tand för tunga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 TANDELÖSA...........1
Dett tandelösa gapet B.IX Klagedicht
 
 TANDEN..............1
fastän tanden utj klem XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TANDLÖÖS............1
På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 TANKA...............1
Sidst en affton moth min tanka XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 TANKAN..............1
thes iag så i tankan låg, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 TANKAR..............2
så fick iag giffte tankar, B.XIII Sidst om en mårgon goo
men när i mina tankar B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 TAPFT...............1
Min frijheet och mitt hopp de gifwa tapft. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 TAPPEN..............1
För’n jag tappen med mig utur tunnan taar. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 TAPPERT.............2
dem som tappert sig bewijsa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
iag hafwer tient tappert min konung inför reductionen, D.III Ängelska Schique
 
 TAPPRA..............1
Swea Tappra Kungz och herres utj Pohlen, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 TAPPRE..............2
det är tappre hieltars råd. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Suttit har än som wår Tappre Carol är S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 TAPT................1
förän det måst gifwa tapt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TAPTOO..............2
Mitt Nöije slår taptoo min qwidan slår revaillie, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När som taptoo med Trummorna höres D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 TAR.................21
När Falcken tar på skalla, V J går blef iag mäd spee
Den största dehlen med tig tar, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Ty Eder fägringz krafft, med wåld dem från mig tar, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Tar mitt Lijf een ända. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Min Kiärlek tar nu wähl doch eij min wördnat ända, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Ty hiertat blir matt och liudet tar af, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Din frånwaru tar din herde af daga, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
hielp, tar troheet min en ända; XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tar eij in min hiertans skantz. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
och Ehr så till fånga tar. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
tar och treskas intet lag. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och när hwar herde tar sin wän och herderinna, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Med all sin macht det dig uhr hiertat mit eij tar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Lust tar på, då skall min ängzlan börja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
doch tar iag skadan min igen, S.I En sulten swarter mager kar
straxt tar hiertat hans på picka S.V En Suputhz förswar
Gubben effter Pigans tar, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
När Mohr tar på wara from, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Änn Höken då, som tar oß fast; FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Tar du dig en kiäring för Pengar, E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
Tar du dig en gammal Man E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 TARFWAR.............1
Man tarfwar eij hoos Oß för pengar wänner läija, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 TARGA...............1
Targa, sarga, sönderbijti, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 TARM................1
Än boijor, bast och band, som binda tarm och arm, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 TARMAR..............1
trånga strupor, torra tarmar, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 TASNAR..............1
Hwars flammor aldrig släkz hwars Eld eij tasnar uth, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 TASTA...............1
till at tasta hiertat an XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TA’.................3
Den du will ha’ och dig will ta’. SP.III En fråga mig, om jag och kan
Ta’ med deij en swarter katt, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
Pengar, för det du fådt ta’ E.LIX iör dig lustig, war man glad
 
 TAßLAR..............1
Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar? E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
 
 TE..................2
Men bar sig mycket owigt te FA.I Det war en gång en unger katt
det är god tid sen jag te älska först begynte, E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 TEE.................9
Och fängzla all den Gunst du mig förr månde tee, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
henne den nu wijsa tee, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
största nåden pläga tee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jagh hörde mig och ingen annan tee, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Der iag lell weet att du dig aldrig läreer tee, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
På gålfwet af och tee. B.IX Klagedicht
Att en får träda tee. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
så spåttarn äntlig tee, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Förr änn som speglen kommer tee. G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
 
 TEEG................2
Men teeg när Cloris ledsen blee. XXVI A L’aimable Bergere
På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 TEER................4
Näär han sig stedz emoth mig widrig teer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men ett nöijachtigt Sinn i alla tijder teer. XXIX A la plus aimable Bergere
hwar med iag mig för Er teer, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
ödet sig doch widrigt teer; F.I Contre La Fortune
 
 TEKNA...............1
med den färgan man plä tekna XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 TELL................1
att han grijper dristigt tell S.V En Suputhz förswar
 
 TES.................1
tes lijfwet ända taar. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 TESTAMENT...........1
dett testament hon giordt. B.IX Klagedicht
 
 TE’.................3
Att hwar har sitt, te’ blåsa på. FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Förr änn den Tredie kommer te’. G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
Och den inte nän’s te’ bruka, E.VIII Den som ligger på sin skatt
 
 THE.................7
Ty the ha så när fått fehl. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Ty the mista ther med mycke, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Hwar wid the sig förr ha went, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Thet the nu wel lära glömma, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
the dra thur theras gåhl, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Krusad Pudrad the sig fram, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Och Långskieggut the sig fram, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 THEES...............1
Och dhen af allas mund med kyßar wördnat thees. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda

Next Section

Top of Section