Next Section

Previous Section

 
 TAAK................2
spring och dansa op i taak. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
som föör glädien up i taak, S.V En Suputhz förswar
 
 TAAL................3
Liufwa röst och kloka taal, I Mer än wackra min herdinna
ty alt hans taal skeer apropos S.I En sulten swarter mager kar
All deras Taal är lapperij bewänt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 TAAR................17
När man effter Rosen taar, VII Contre L’amour
Men illa ty du med dig taar, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Och slår när det der effter Gladlynt taar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Förr än wåår lefnadt taar med honom lijka sluut, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
tes lijfwet ända taar. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Förr än mit Lijf taar ynkeligt ända XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Taar med dig all min frögd, min hugnad all min lust, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
De brinna in till des min lefnad taar et sluth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty effter hon nu taar ifrån mig all min frögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Taar Jorden åther straxt sin gröna prydnad påå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
taar förändring aldrig ij, F.I Contre La Fortune
En Tiuf det intet taar, F.V Lustig frisk opp
taar tijden såsom iag kan haan, S.I En sulten swarter mager kar
För’n jag tappen med mig utur tunnan taar. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Han taar och wähl till goa, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Taar iag en som är ung B.XIII Sidst om en mårgon goo
Taar sielf hoos Matkar nu sin Hwijla och sin roo E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 TABACI..............1
Encomium viresque pulveris tabaci S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 TACK................2
Wij tiena stedz hwar ann, och lönas med stor tack, XXIX A la plus aimable Bergere
tack min Syster för Ehr gåfwa, S.II Kårf-giästbod
 
 TACKA...............2
Jagh tacka för Gunsten och föll uppå Knä B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
Så släter, som en lurfwig tacka, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 TACKAR..............2
Doch Jag är nögd och tackar deij, VIII Så skyndar du deij från meij nu
tackar Frun ödmiukelig S.II Kårf-giästbod
 
 TAFFT...............1
än sielfwa Solen som för dem måst’ gifwa tafft S.I En sulten swarter mager kar
 
 TAG.................3
i chagrin, tag snuus-tobaak S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Lef förnöijd, tag snus-tobak, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Tag en skål med kallgiord luth, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 TAGA................10
Och Oß wähl till wara taga, V J går blef iag mäd spee
Att andra de taga, X Farwähl med din plåga
Jag weet för ängzlan eij hwar det will taga land, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
beer derhoos, hon will och taga S.III Madammoiselle
at tu får 2 gångor taga S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Det, at HoffMän taga stut, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
lät af med ängslan den och trösten till er taga B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Krukan millan benen taga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Sidst en skamlig ända taga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Å iag skull taga utet E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 TAGEN...............2
Sij han, af dhen mångh Mask här ähr af daga tagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
Men om af deße jag till dommare blef tagen E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
 
 TAGER...............5
Men när åter den tager en ända, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Hwad för anslag Fiend’ tager XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Ty iagh har alltijdh sedt, att när een fader tager XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Han lijfwet från mig tager, F.V Lustig frisk opp
på kiällaren tager iag styrkia med pipan och kannan. D.III Ängelska Schique
 
 TAGGAR..............1
Tistell, taggar i all hörnen, VII Contre L’amour
 
 TAGH................1
Tagh digh till wara wähl, för rycktetz falska klangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
 
 TAGI................1
Sij så har Skuggen Jag för kroppen mång Gång tagi, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 TAGIT...............1
tagit mig et kämpa ruus, S.V En Suputhz förswar
 
 TAHL................10
Medh thoner uthan tahl III. O Nechtergaal
Så blijr din glädie utan tahl. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Ödet förachtar mit sorgbundna tahl, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Min Nödh är utan tahl. XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Med Liufligdt tahl och lustigdt Skratt, XXVI A L’aimable Bergere
Men mig qwällier utan tahl, XXVIII Vppå ett Conterfait
Och iag med prächtig ord mitt tahl eij pryda weet, XXIX A la plus aimable Bergere
Din åtbörd och ditt Tahl, din Vppsyn och ditt löije, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
doch at sådant tahl, är höfligheten nämst S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Mitt tahl förtretar och förargar stedz de unga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 TAHLA...............6
Får iagh tahla än ett Ordh; XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Min tunga kund’ förlieft och ängzligdt tahla, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Fast wij eij tahla stort wij mena hwad wij seija, XXIX A la plus aimable Bergere
Jagh får eij se dig mer, iag får eij med dig tahla, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
anten intet eller wähl att tahla S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Och tahla icke aldt, hwad lögnen för i swangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
 
 TAHLAR..............1
Den litet hafwer Lärdt han tahlar intet stort, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 TAHM................1
General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn som gick B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 TAHR................3
En Tiuf eij något tahr. F.V Lustig frisk opp
En lijten om iag tahr B.XIII Sidst om en mårgon goo
En tokot om iag tahr B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 TAJARDTZ............1
Med Magister Tajardtz kepp. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 TAK.................1
Ett huus förutan tak, En herre utan fäste; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 TAKE................1
På slåtte under take, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 TAL.................1
Det gaf sig straxt i tal och snack, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 TALA................3
Hwad tyst är spöries då, iag törs eij tala mera, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Med stor esprit de tala François, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Fick tala medh Henne så tidt som iagh wille B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 TALAR...............3
talar först om accordera XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
När han Jungfrun talar till E.L West du hwad en Ungkarl will
Hwar mumlar talar nu för sig, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 TALARI..............1
talari lari lara, F.V Lustig frisk opp
 
 TALET...............1
ha bättre i talet än lexor om barfota Saten D.III Ängelska Schique
 
 TALTE...............1
tänckt’ och talte eij ett ohl; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 TAL’................1
Tal’ om duk- och handukz mönster, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 TAMT................1
uthan mootstånd blifwa tamt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 TAN.................2
Och der för vlfwens tan befrija måst sin Jord, XXIX A la plus aimable Bergere
Altför hastigt till at tan E.LV Tar du dig en gammal Man

Next Section

Top of Section