Next Section

Previous Section

 
 SÖHLA...............2
Söhla bårt Parnassi öde, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
Vtj bäck och flått sig söhla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SÖKEN...............1
Ty wänden nu omkring och söken upp en annan B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 SÖKER...............3
Hoos dem det warit haar men söker sig ett boo, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
at man söker sig förswara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
ock söker ynckefult, medhynckan nu hoos eder; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SÖKIA...............3
Och sökia säker hambn der säkerheet eij fans, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Födan sin på hafwet sökia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Gambla kläder åth sig sökia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SÖKT................1
Om icke iag med flijt, sökt undfly då din snara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 SÖLF................1
När himlens steela dropp som sölf på Marcken faller XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SÖLFWER.............1
giömma guld i Sölfwer sängar, F.III En Krigsmans wijsa
 
 SÖLUGER.............1
Söluger Trut och ohäklat Skiägg D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SÖM.................1
Kastar ifrån sig sin skommare Söm D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SÖMBN...............2
Min sömbn är ängzligheet mit wakande beswär, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ja drömmen som en sömbn plä liufligt föreställa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SÖMBNEN.............1
Söta Sömbnen ledsam synnes F.I Contre La Fortune
 
 SÖMMA...............3
Bå’ med twetta, lappa, sömma, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Säija sagor, lappar sömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Skiera, klippa, sticka sömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SÖMMAR..............1
Jungfrun som sitter wid Bogen och sömmar D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 SÖMMENÅHL...........1
Träffligh saak[:] en sömmenåhl. G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
 
 SÖMNENS.............1
Ja! drömmen sömnens broor som weet af ingen sorgh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SÖNDER..............6
Mitt hierta sönder rämna, II Herdinna säij
Rijf Skönste Rijf Jag beer det lilla blad eij sönder, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Deß roor är sönder brächt och sielfwa skieppet rämna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Slijth sönder dem och med dhem all min hiertans smärta XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och min strupa sönder bryter S.V En Suputhz förswar
Och min book eij sönder rifwer, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SÖNDERBIJTI.........1
Targa, sarga, sönderbijti, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SÖNDERBRUTIT........1
Hon har min frögd och all min glädie sönderbrutit, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 SÖNDERBRÖTH.........1
Att Kierleek dem des hiertan sönderbröth, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 SÖNDERGNAGEN........1
Lär sielf af Maskar blij förtärd och söndergnagen E.II Vppå en Trägårdzmestare
 
 SÖNDERKROßA.........1
Ty lyckan säijer om du will man sönderkroßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 SÖNDERRIFWER........2
Den snaran iag eij sönderrifwer, XXVI A L’aimable Bergere
Plumpar blana sönderrifwer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SÖNDERSLÅ...........2
Det oket Jag har tänkt för ewigt sönderslå, XI Jag swor en gång
eller ooket sönderslå XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SÖNGE...............1
Som dheße foglar små dhe sönge dhenne gångh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SÖRIA...............3
sucka, söria, qwijda. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Hwarföre skall iag söria, F.V Lustig frisk opp
Som Gråta kan och söria, F.V Lustig frisk opp
 
 SÖRIANDHE...........1
J medler tijdh will iagh tigh söriandhe förbijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SÖRIE...............2
qwijda qwällning sörie fängzlan XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Mitt hwijlorum är nu en sörie-Sängh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 SÖRIER..............1
Jag längtar, Jag trängtar, iag suckar iag sörier, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 SÖRJA...............4
Och det man wakande deröfwer nödgas sörja, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När andras Sorg blijr all skall iag allena sörja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
med luut och strängespeel dee sörja och med giga: B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
så ska iag med min konst, så för ditt bästa sörja SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
 
 SÖRJANDE............1
Som sörjande sig sielf upäter, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 SÖRMANLAND..........1
Extract af en Kneckte hustrus bref i Sörmanland: B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 SÖRRIA..............3
Tijdh nog får iag gå sörria och qwijda, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Jag måste sörria qwida och gråta, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Och sättia mig här att sörria i frijd, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 SÖRRIANDE...........1
Min sörriande pust skall eij återwända, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 SÖRRIER.............1
iag sörrier eij för mårron daan, S.I En sulten swarter mager kar
 
 SÖTA................11
Ett lijtet Barn som man söta såckret wijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ty för kiärleekz söta plågor, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Hur liufft och kiert för mig ditt söta sälskap war, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då blomstrens prunke pracht och Örtens söta safft, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Söta Sömbnen ledsam synnes F.I Contre La Fortune
Hwad är kärleek? söta plågor, F.III En Krigsmans wijsa
hwars liufhetz söta krafft burdus i kroppen går S.I En sulten swarter mager kar
när iag söta wijnet swällier S.V En Suputhz förswar
edla safft, du söta wätska S.V En Suputhz förswar
söta wijnet bröstet lättar, S.V En Suputhz förswar
ifrån wijnetz söta smaak, S.V En Suputhz förswar
 
 SÖTER...............1
så får iag mången söter puß, S.I En sulten swarter mager kar
 
 SÖTMA...............1
Hans brånad kåhlnar bort hans sötma plä eij finnas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 SÖTT................2
Såf hemma hela natten sött. XXVI A L’aimable Bergere
Och såfwa hiertlig sött, tils Tuppen ropar opp, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SÖÖK................1
Söök Ehr en ann’ som tij’n fördrijfwer, XXVI A L’aimable Bergere
 
 SÖÖLA...............1
Att dee deij lär sööla neer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 TA..................15
ta fritt. X Farwähl med din plåga
Jag skall i all min tijd eij ta moth någon tröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
komma ta mig i arrest, S.II Kårf-giästbod
Ta ingen kierng för Pengar, B.IX Klagedicht
till ta en fattig möö B.XIII Sidst om en mårgon goo
ta katten andra dagen fast. SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Men hoos andra ta till låns E.VII Den som ingen ting fått åga
Mer än man kan hinna ta. E.IX Många fara effter Gulle
tänck om du det töres ta E.XXVII Alt hwad dig een ungkarl låfwar
den ena ha, den andra ska, ta tiur. E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Hwar skaffar sig det sielf, men som wij hustru ta E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
Förbud sin Nästas hustru ta E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
Derföre ta paß på begiära E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
På ärligt sätt ta hennes Muus. E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 TAA.................12
Måst iag et ymkligdt afskeedh taa, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Taa hiertat mitt igen, och dig ditt återsänna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så måst min Sorgetohn du och till goda taa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jag måste Oförnögdt taa Glädie Seglen neer, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
uppå min trogna hand och dig till sällskapp taa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwar iag will så får Jag taa. XXVIII Vppå ett Conterfait
dijt alla see, men en får taa, S.I En sulten swarter mager kar
biudz hon, will hon taa till goa, S.III Madammoiselle
Men taa warlig, ochså laga S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Jnga kattor taa mehr möß, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
offta måst’ taa hielp till låns B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka. E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka

Next Section

Top of Section