Next Section

Previous Section

 
 SÅCKER..............3
så smaler som en såcker dåcka, S.I En sulten swarter mager kar
Elin äst min Såcker dåcka, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Tro meij min hiertans såcker dåcka E.XXX Tro meij min hiertans såcker dåcka
 
 SÅCKRET.............1
Ett lijtet Barn som man söta såckret wijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 SÅDAN...............20
Bort bort med sådan Roo, VII Contre L’amour
En sådan gunst med gråth och bittra tåhrar prijsar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Ähr då älska sådan last XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Ach wee! att lyckan mig en sådan domb förkunnar, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Har då himlen sådan gåfwor XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Wid sådan tröst mer Sorg än frögd och glädie wankar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
läth sådan fröijd och lust uthj sin dödh påskina XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jag äntlig blefwe wärd, en sådan hiertans flicka, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
kund’ iag sådan gåfwa gee XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
när iag war en sådan grijn. F.III En Krigsmans wijsa
Sådan en Man F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
i sängen har och iag en sådan maka fått S.I En sulten swarter mager kar
sådan Stadzwackt hade giordt S.II Kårf-giästbod
Jbland folcket sådan blij B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
At en sådan storm ther warit, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Jag eij mißunna will Er sådan roo och gamman. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Dock har hon sådan seder B.IX Klagedicht
Öfwer sådan Swanesångh. B.IX Klagedicht
at äta sådan mater B.XIII Sidst om en mårgon goo
Det hon skall sådan lycka ha SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 SÅDANT..............11
Fast det syns Något swårt, att bryta sådant bann XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
klaga öfwer sådant mord XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hwem sådant alt får see och intet måste älska, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Ett sådant afsked iag med döden wähl jämbförer, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ett sådant stannar wist i en olycklig hampn. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Vthj sådant Lagh kan man bäst trifwas S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
doch at sådant tahl, är höfligheten nämst S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Vthj sådant Lagh, man Pijpan Smöker S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Mabelle min Liebste, mitt . och sådant alt mehra D.III Ängelska Schique
Ett sådant bene Ragell B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Sådant krijg mig dock behagar E.XX Gudh gif frid i wåra dagar
 
 SÅDT................1
Dem sielf naturen sådt och på ditt kindbeen strödde, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 SÅF.................2
Såf hemma hela natten sött. XXVI A L’aimable Bergere
Som Adam då han såf men wakna seen och kiende, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 SÅFWA...............6
Lätt derför’ eij om natten roligt Såfwa. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag blundar wähl, men kan lijkwist eij såfwa, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Och såfwa hiertlig sött, tils Tuppen ropar opp, XXIX A la plus aimable Bergere
Dricka, slumra, såfwa, spehla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Alldrig hwijla intet såfwa B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Äta såfwa, fijsa, siunga, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SÅFWER..............2
at hon sielf eij såfwer bårt S.III Madammoiselle
Han snarckar när han såfwer B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SÅG.................12
Men Astrill wittna sielf när iag såg denna fara, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ty iag såg hennes glantz som sielfwa Sohlen ann, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
såg iag här, med fängsligt mod XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
iag såg deras ängsligheet XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
såg och wist eij hwad iag såg, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
såg och wist eij hwad iag såg, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
bäst iag såg på deße skattar XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
såg wij oß till ringa tröst XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Aldrig såg iag hennes Kinner XXVIII Vppå ett Conterfait
Jag såg hur hiertat hans af ängzlan Ynckligt picka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ty änn såg aldrig iag F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
En gammal katt som der på såg FA.I Det war en gång en unger katt
 
 SÅGAAS..............1
När stora ståckar sågaas B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SÅGAS...............1
ha ha Sågas, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SÅGE................2
såge wij med fängzligt mod XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som Såge qwarnen giör, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SÅGO................1
Wij där sågo, måst läll wijka XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SÅHRA...............1
Cupido sielf kund eij mit hierta såhra. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 SÅLEDES.............1
Således blifwa Grenadier G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
 
 SÅLEDZ..............1
at iag såledz finge kiänna S.V En Suputhz förswar
 
 SÅNG................3
dig från din sång i qwäll III. O Nechtergaal
Det sång när Flora tog på låta, XXVI A L’aimable Bergere
bort med Eder lärda sång, F.III En Krigsmans wijsa
 
 SÅNGH...............1
din Wackra sångh III. O Nechtergaal
 
 SÅRAR...............5
Som Astrildz Skiäckta sårar, VII Contre L’amour
Min klagande Jämmer sielf Echo så sårar, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Vnna den som Ödet sårar, XIX Ödemark i willa Skougar
Aftorcka, som altijdh olyckans hårdheet sårar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Heela den som lyckan sårar F.I Contre La Fortune
 
 SÅRAT...............2
Mitt hierta är sårat, mine sinnen bedröfwa XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Har skiöhnheet då mit hierta sårat, XXVI A L’aimable Bergere
 
 SÅRGSÅNG............1
Så stämmer öfwer den iag sielf en sårgSång ann. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SÅSOM...............2
taar tijden såsom iag kan haan, S.I En sulten swarter mager kar
såsom ett swijn då raglar han heem D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 SÅTHA...............1
Hälst när som iag får see hur andra wänner såtha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SÅTT................1
At iag aldtijdh sått och weeta F.III En Krigsmans wijsa
 
 SÅÅ.................1
utj wijnetz halftun’ såå, S.V En Suputhz förswar
 
 SÅÅR................1
at hennes Miölckbyttor bli Såår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 SÅÅS................1
måste plöijas såås hwar natt B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 SÅßOM...............3
Men allom som digh see går lika såßom migh. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
me glims, nå såßom du kan, XXVIII Vppå ett Conterfait
Att ingen såßom iag i werlden sorgzen är, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 SÖFDEN..............1
Han söfden sachtelig och läth en döö i Roo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SÖFWER..............1
Amman som sitter och söfwer den Lilla D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 SÖHL................1
Wett Löß är wårdt kön, som det will kalla Söhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden

Next Section

Top of Section