Next Section

Previous Section

 
 SYLTETAMPAR.........1
Des bröst som syltetampar, B.IX Klagedicht
 
 SYLVANDER...........2
Hur skall Sylvander nu sin Sorge tijd förkorta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men den Sylvander will med Skiähl och hierta binda, E.XXXVII Åth en som rådde mig att taa en fattig wacker Flicka
 
 SYLVANDERS..........2
Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
och med deß Qwittrandhe Sylvanders dödh begrete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SYNAS...............1
Kierleken plägar kiär och angenehmer synas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 SYND................1
Som han så ofta skrämt, at det war synd och skam. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SYNDARE.............1
En syndare som dömbder är till döö, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 SYNEN...............1
Och hwar an i Synen Skiähra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SYNES...............2
Du synes wähl wara, X Farwähl med din plåga
hysa som det synes bäst. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SYNNES..............3
Deße Brecher som här synnes XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag tänckte nu som förr, när hon eij mera synnes, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Söta Sömbnen ledsam synnes F.I Contre La Fortune
 
 SYNS................8
Kiärleken syns wähl först, VII Contre L’amour
Fast hans Ok Oß syns förgylt, VII Contre L’amour
Och ingen Stierna mer på klara himlen syns, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Fast det syns Något swårt, att bryta sådant bann XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
at där syns i Fiends läger XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som än fägre därför syns XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
som störst af alla wara syns? G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
Är hiärtlig glad, syns mycket säll, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 SYNTES..............1
Den han syntes wara först, VII Contre L’amour
 
 SYSLA...............1
Mina Bußar hwar och een sin sysla giöör, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 SYSTER..............3
fahnan är min bästa syster, F.III En Krigsmans wijsa
men min Syster, tänk man på S.II Kårf-giästbod
tack min Syster för Ehr gåfwa, S.II Kårf-giästbod
 
 SYßLAN..............1
Jagh leßnar wedh den syßlan B.IX Klagedicht
 
 SYßLOR..............1
Och dem till sin syßlor hålla. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SÄCKEPIPA...........1
Jag spelar lustigt på min lilla Säckepipa, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SÄCKERT.............5
Hwad det då blir du säckert får. SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Den önskar iag och säckert spår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
at du ska säckert få en hiärtans wacker Man SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Så ha iag säckert sagt, iag höll af begge slagen. E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
Om älska är en dygd som det och säckert är E.XXII Om älska är en dygd som det och säckert är
 
 SÄG.................5
Säg hwad iag lijder, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
säg hur iag qwider, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
säg då att ingen må höra’t D.III Ängelska Schique
säg herr Secreteer, D.III Ängelska Schique
Säg mig, hwad du derom uti ditt sinne dömmer? B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SÄGER...............13
Men säger mig doch eij min brott och skuld. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Så säijer Astrild wähl, men lyckan säger anna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hwad iag hälst Önskar och säger meij neij, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
Säger Jag dig tiensten Opp, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Commendanten mig nu säger XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Frijheet säger bäst lär wara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men hon säger sig eij kunna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
iag säger för mig att iag hälst Alamode mig lagar, D.III Ängelska Schique
Advocaten han säger sig wetta båd’ lag och recesser, D.III Ängelska Schique
i hofrätten, säger han, twingar iag swetten uhr pannan, D.III Ängelska Schique
i diupaste andacht, och säger att han eij blir trötter, D.III Ängelska Schique
han säger min liten iag kommer utur Revisionen D.III Ängelska Schique
han säger tig nytt och hwad sig i hofwet kan skicka D.III Ängelska Schique
 
 SÄIJ................2
Herdinna säij II Herdinna säij
En sa, iag beer er, säij mig då E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då
 
 SÄIJA...............13
Jag törs eij Belide, ach Jag törs eij mera säija, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
denne fästning ock seen säija XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag lider mer än iag det säija weet, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Sorg ängzlan säija mig att fasligt Skiepzbrått är, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
hwem Werlden lijtet sett han lättlig säija weet XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Att Jagh wähl säija kan dock liuga ingalund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
uthaf en wett eij en emoth säija S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Om iag det säija töör. B.IX Klagedicht
Det är, sanningen att säija, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Säija sagor, lappar sömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Säija neij och mena ja ja, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Dig säija hwad du får för Man. SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Jagh borde säija de ibland ha tand för tunga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 SÄIJAT..............1
Om iag tör säijat meij förlåf E.XLIV En Walmars råck och axeltafft
 
 SÄIJER..............7
Ty lyckan säijer om du will man sönderkroßa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men Astrild säijer neij, du får eij öfwergifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
säijer Astrild wähl, men lyckan säger anna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men säijer att min suckan är fåfängh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Fast lyckan säijer mig sitt hårda mothstånd an, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Säijer han hör hwad skiön Melodij? D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
och säijer tiensten opp, B.IX Klagedicht
 
 SÄIJES..............1
Det skall som säijes fram, men icke återgå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 SÄKER...............6
Har då iag säker war, mig listeligen bracht, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Och sökia säker hambn der säkerheet eij fans, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Mitt hierta skall för dig en säker farkåst wara XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Der skall du boo i Roo der skall du säker blifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
så länge Juhltijden står på är man säker för böta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 SÄKERHEET...........1
Och sökia säker hambn der säkerheet eij fans, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 SÄKERT..............5
Fast Jag weet säkert nogh när Jag mig rätt besinner, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Si då blir hans person dig säkert nog bekänd. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Eller säkert hitta på, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Kan man intet säkert spöra, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Men tro mig säkert, få wi Krig, E.LXII Hwar mumlar talar nu för sig
 
 SÄKRA...............4
Min Frijheetz Säkra borg, mit altijd Glade hierta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och rönt att drömma frögdh är sorgens säkra pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att icke tijden skull min säkra läkdom blij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
säkra drömen faßlig är, F.I Contre La Fortune

Next Section

Top of Section