Next Section

Previous Section

 
 SWARA’..............1
Han swara’ oß, på detta glamm: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 SWARET..............1
Doch måst hon af mitt qwahl med harm det swaret höra, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 SWART...............5
beck-swart håår och snöö-hwijt panna XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Swart Jämbna Ögon bryn och mycket mera anna, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Swart sotuga förbrända B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Mycket swart, et undlig ting G.III Litet rödt, men der omkring
min Fahr är swart som bara Fan G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 SWARTA..............8
Hennes swarta låckar, swärta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Där som swarta håret möter XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Medels swarta ögnbryn jämna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Mitt trogna bröst i Swarta Jord, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
swarta, hwijta, lööshårs Låckar, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Swarta finger lär han få. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja SP.IX Will du min swarta hand me’en silfwerpenning smörja
Hwad ögon fagrast war; de swarta eller de blå E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
 
 SWARTER.............4
En sulten swarter mager kar S.I En sulten swarter mager kar
ingen swarter smeed man seer, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
kring halsen på en swarter katt SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
Ta’ med deij en swarter katt, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 SWARTSIUK...........1
Swartsiuk moth mig och pijgan B.IX Klagedicht
 
 SWARTSIUKAN.........1
Ja! mer, swartsiukan sielf will wyrdnad tig betee, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 SWARTSIUKT..........1
som är swartsiukt till at see XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SWEA................2
Swea Tappra Kungz och herres utj Pohlen, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Uppå Swea Trohn, eij större hielte S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 SWEDA...............2
Mitt hierta som sigh stedz af suck och sweda födt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Sweda håår och sällia Pähron, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SWENSKA.............1
Swenska ordinarie Påsttijender. B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 SWER................2
Ty swer iag nu en gång att aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swer och dyrt derpå, att aldrig till förfalska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 SWETTEN.............1
i hofrätten, säger han, twingar iag swetten uhr pannan, D.III Ängelska Schique
 
 SWIGTAR.............1
Han swigtar eij för nåt beswär, XXVI A L’aimable Bergere
 
 SWIJKA..............1
Med mitt stoop och glaas skall jag eij swijka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 SWIJN...............4
iag will aldrig blij et swijn. F.III En Krigsmans wijsa
såsom ett swijn då raglar han heem D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Swijn och Bönder lika skiägg, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
at hennes råttor sku blij Swijn SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 SWIKER..............1
Han är, om jag mig eij swiker, E.VIII Den som ligger på sin skatt
 
 SWINEN..............1
Ja, af Swinen giärna lära B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SWINET..............1
J alt som största hast gjord ända på det swinet, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 SWINGER.............1
Sig kringt i lufften swinger, V J går blef iag mäd spee
 
 SWISKON.............1
Sällia Swiskon och små stenar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SWOR................2
Jag swor en gång, XI Jag swor en gång
Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 SWURIT..............1
För den som till sin dödh dig troheet swurit har, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SWÄFWA..............3
uthj sorgh och ångest swäfwa, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
sedan utj armod swäfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Åfwanpå som flåttet swäfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SWÄFWER.............2
När hiertat mitt, som snart lär skee, i sidsta drächten swäfwer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
swäfwer som belägrat är. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SWÄGERSKAN..........1
Swägerskan blir ochså budin S.III Madammoiselle
 
 SWÄLLIER............1
när iag söta wijnet swällier S.V En Suputhz förswar
 
 SWÄLTA..............3
Sin åker åkerman, så måst eij heller swälta, S.VII Af samma tillfälle någre rader till Borgerskapet
Jag will Fast hällre swälta B.IX Klagedicht
ha ha swälta, B.IX Klagedicht
 
 SWÄLTER.............1
Swälter i hiähl bland tusend brödh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 SWÄN................1
Öfwer den sorg som en unger swän sig tillbringar B.IX Klagedicht
 
 SWÄNSK..............1
Hwadh för Swänsk är det som, den eij dricka tåhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 SWÄR................10
Swär iag dig till II Herdinna säij
Jag bryter hwad Jag swär; XI Jag swor en gång
Jag swär då Jag månd’ swäria, XI Jag swor en gång
Jag swär och låfwar uth att aldrig älska mehr. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jagh swär wijd himblens häär att aldrig älska mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag swär wid Astrils macht, och wid hans skiöna Moder, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Ty swär iag till ett sluth, Trå den som älskar mer. XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jagh doch med godt Samwet swär, F.II Wreda lycka och Oblijda
Sälljer falskt Godz och swär det är godt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
ingen mångelska mehr swär, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 SWÄRA...............2
Henne ingen troohet swära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag will dig nu trooheet swära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SWÄRIA..............3
Jag swär då Jag månd’ swäria, XI Jag swor en gång
Swäria Slås och otucht drijfwa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 SWÄRIE..............1
Wist iag eij att i Swärie XI Jag swor en gång
 
 SWÄRJA..............1
Wara dristig, swärja, dundra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SWÄRMA..............1
utan dundra, dricka, swärma, S.V En Suputhz förswar
 
 SWÄRTA..............1
Hennes swarta låckar, swärta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SWÅGR...............1
will Herr Swågr föllie giöra S.III Madammoiselle
 
 SWÅLEN..............1
Stick den med en nål i swålen, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 SWÅR................1
Hon är rätt swår och alt för tung för migh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 SWÅRA...............5
Vtaf min swåra Ee, XI Jag swor en gång
Jag pinas hårdt och plågas fast utaf des swåra snara, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men swåra wardt min flychtigheet [nu] hämbnat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag måste bunden här i Swåra kiedior wandra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och ingen hielper meij det swåra Oket dra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SWÅRT...............4
Fast det syns Något swårt, att bryta sådant bann XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Då har mitt manna mod, swårt wärja mig för gråta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
moot ett Hierta är för swårt, F.I Contre La Fortune
d’är swårt sig så att nähra, B.IX Klagedicht
 
 SYBILLA.............1
Men när som iagh märckte at hennes Sybilla B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SYFFTAR.............1
En wän som nyttan mehr än troheet syfftar på, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 SYLEN...............1
Sylen och Knifwen han hwässer också D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SYLTE...............1
at eij någon sylte qwinna S.II Kårf-giästbod

Next Section

Top of Section