Next Section

Previous Section

 
 SUCKA...............4
sucka, söria, qwijda. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Men iag måste sucka och wara bedröfwat, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
af förtreet tillsamman sucka, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Sucka och qwida, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 SUCKAN..............14
Suckan, Gråth och ymklig låth, VII Contre L’amour
Och måst min trogna suckan gå omsunst, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Vtj mit bröst har suckan walt sitt boo. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
suckan sorgh och ängzlan. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Och hwart skall iag då min suckan nu sända, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Men säijer att min suckan är fåfängh, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag faller här af Suckan matt och trötter, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
alt hwad iag nämna kan är suckan sorg och nöd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jag faller matt och trött af suckan för ehr neder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Suckan, tårar, tåligt lijda F.I Contre La Fortune
hwart skal iag min suckan sända F.I Contre La Fortune
All min Suckan är omsunst, F.II Wreda lycka och Oblijda
iag will ingen suckan föra, F.III En Krigsmans wijsa
Bort med suckan bort med längtan, F.III En Krigsmans wijsa
 
 SUCKANS.............1
Mitt bröst een sorgepust som lyfts af suckans wäder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SUCKAR..............14
Som för en liten lust mig tusend suckar gier, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Jag suckar eller tiger still, så måst Jag ängzlan lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Och när min kropp af Suckar trött sidst lägges ned i Jorden, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag längtar, Jag trängtar, iag suckar iag sörier, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Suckar och Sorjer de hyses hoos meij, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
hur iagh suckar hur iagh qwijdher XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
någre Suckar till at sij XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Gån då trogne suckar sachta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag suckar, men för öhron som eij höra. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Fast suckar hopetahls, i stället stämmer fram, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Jagh suckar städz och kan dock ingen båtnadh finna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hur Jag suckar sorgeligh, F.II Wreda lycka och Oblijda
Suckar och pust F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Af Suckar gråth och ledsamt Lagh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 SUCKARNA............1
Qwistarne röres af suckarna min, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 SUCKTAR.............1
Sucktar med ett stort förtret, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 SUDDOGT.............1
iag will med et suddogt Kohl XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 SUDIN...............1
uppå maten steckt och sudin S.III Madammoiselle
 
 SUFWIT..............1
Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp. E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp
 
 SUGGA...............3
Feter som en giödder Sugga, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Een Sugga låg och sku få Grijsar FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
En snål Sugga på wår gål E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 SUGGAN..............1
Förr skall Suggan blij en Simpa, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 SULTEN..............1
En sulten swarter mager kar S.I En sulten swarter mager kar
 
 SUM.................1
skrif der med på et papper Sum, SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 SUMBLAR.............1
Källar Poiken då sin tiänst eij sumblar, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 SUMMA...............1
i en summa till at skrifwa: S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 SUMMAN..............6
Summan iag war i min kropp XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Summan det skall wara fritt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Summan Naturen har wist af ditt Fagra tycke XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Summan min mund den kund så laga, XXVI A L’aimable Bergere
Summan Jagh will och kan dig skönste aldrig Glömma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Summan iagh ähr, ach ach! hwad ähr iagh då iag ähr XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SUNDER..............2
Ty på ett dygn så war iag siuk och sunder. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
så stöter iag’na sunder, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SUPUTHZ.............1
En Suputhz förswar S.V En Suputhz förswar
 
 SUR.................2
Sur l’absence de l’aimable Bergere. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Sur le De part de l’aimable Bergere, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 SURMULIN............1
surmulin altijdh hem, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SURRAR..............1
hon surrar kring rätt som et hiuhl S.I En sulten swarter mager kar
 
 SURÖGDER............1
Surögder plä städz gråta, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SUTTIT..............1
Suttit har än som wår Tappre Carol är S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 SUUR................2
suur och trumpen som du äst, S.I En sulten swarter mager kar
en dam som stedz är glad, men aldrig suur och twär, S.I En sulten swarter mager kar
 
 SUUS................2
roligt suus och liufligt bruus XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ett ynkligt suus och bruus af Zephirs swala mund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SWAG................3
Des willia alt för sträng min matta macht för swag, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Doch fast iag är för swag mot himmelen att strida, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
En lammer är för swag med springande framträda, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SWAGA...............4
Hwart skall mitt swaga wett i denna twisten stanna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Men om min swaga macht min willia hielpa hinte, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så länge andan rörs utj mit swaga Lijf, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hans swaga länder darra B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SWAGAST.............1
hwar hon swagast wara må XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SWAGER..............1
Ett wäldigdt wäder kan, en swager qwist snart böija, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 SWAGÖHLS............1
Giöra Swagöhls kannan tohm, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SWAHLA..............2
En droppa wijn kund’ all min brånad swahla, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
En Swahla i sitt boo F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 SWALA...............2
En fattig utan hielp, en Swala utan boo XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ett ynkligt suus och bruus af Zephirs swala mund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SWALKAR.............1
Sten-Stranden du swalkar och sköllier, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 SWAMPAR.............1
Samt murklor, swampar och hwad mer du skådar här, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SWANE...............1
Vppå din Swane barm will sielf Skiönheten boo, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 SWANEBLÖTA..........1
J din Swaneblöta barm, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 SWANEHWIJTER........1
som har en swanehwijter bricka S.I En sulten swarter mager kar
 
 SWANESÅNGH..........1
Öfwer sådan Swanesångh. B.IX Klagedicht
 
 SWANGH..............1
Och tahla icke aldt, hwad lögnen för i swangh E.XVII Tagh digh till wara wähl
 
 SWANS...............1
doch har och mången swans B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SWAR................2
Swar uppå de Nya Tidningar. B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Och swar: att äckta stånd, det är en råttefälla, E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 SWARA...............7
Doch kan iag sielf wähl swara II Herdinna säij
men dhe swara intet annat S.II Kårf-giästbod
lärer swara med et Ja, Ja, S.III Madammoiselle
Hon swara neij giör först din flit FA.II En räf en gång i Siönöd wa
Men foglen swara då med hast: FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Jag swara genast därtil Ja, SP.III En fråga mig, om jag och kan
swara en som stog på lur E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då

Next Section

Top of Section