Next Section

Previous Section

 
 STÅLTA..............1
J gröna trään och stålta Eekar, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 STÅLTE..............1
hennes andra stålte leeder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 STÅNCKA.............1
En siuker den som ståncka får, har lisa i sin smärta, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 STÅND...............3
Lijka stånd, och lijka heder, E.XXXVIII Lijka stånd, och lijka heder
Hwad är ett äckta stånd? därpå giol’s detta slut E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
Och swar: att äckta stånd, det är en råttefälla, E.LII En gång så månde en, den frågan föreställa
 
 STÅNDA..............1
huru kan iag längre stånda XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 STÅNDACHTIGHEET.....2
Ståndachtigheet ska sig, hoos mig med troheet para, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Lijda med ståndachtigheet. F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 STÅNDACHTIGHEETZ....1
Men smakar här Ståndachtigheetz förtreet, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 STÅNDACHTIGT........1
till at stå ståndachtigt moot XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 STÅNDER.............1
Gåssen som stånder widh Fönstret och siunger D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 STÅPPA..............1
Ståppa lakan ligg i fönster, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STÅR................20
Vtj mit Bröst som ledigt står, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Där fåfängdt hafwa hopp, när himblen står emoth. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Hans hugnadt blijr snart all hans Glädie står i fahra, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
står till utj mitt hierta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Står der större fahra uth, XXVIII Vppå ett Conterfait
Då lär mång Glader blij män Juhlen än står på; XXIX A la plus aimable Bergere
Fast himblens hårdheet står min trogna önskan moth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
så länge Juhltijden står på är man säker för böta D.II En nylustig och begärlig WISA
det står Ehr rätt wäl, D.III Ängelska Schique
Det är en ung herre som står oß wäl i compagniet D.III Ängelska Schique
Står för en Spegel drager aff Hansken D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Högst uppå Skorsten står han och siunger trall trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Schol-Gåssen står för Portar och Fönster D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Sampt Skräddare deela thet står migh ey an B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
står iag aldrig opp. B.XIII Sidst om en mårgon goo
På dig står ingen warg på lur, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
allom står der fritt i nosa G.VIII En aflång book med twänne blar
Och läs backfram det skrifwit står SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
En döör förutan Låås ju altijd öppen står. E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
Had’ han, står där, herre dar E.L West du hwad en Ungkarl will
 
 STÅÅ................2
Min enda suck kan eij moth alla Stormar ståå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Han måste för migh hattlös ståå, XXVI A L’aimable Bergere
 
 STÅÅR...............1
Omöijligheet mig ståår emoth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 STÖD................1
ty hon kan i en hast förutan stöd och stänger E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
 
 STÖRA...............2
När tijden som alt kan hans nöije störa will, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Jag borde wähl din Roo eij med min Klagan störa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 STÖRER..............1
Som störer all ens frögd, och mattar uth ens hierta, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 STÖRRE..............10
Doch har iag än större X Farwähl med din plåga
ha’ hon större fahra sidt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Fast sedan större sorg har straxt fölgdt deruppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Står der större fahra uth, XXVIII Vppå ett Conterfait
Hwem kan större Glädie haa? XXVIII Vppå ett Conterfait
ju större skall min sorg och hiertans jämmer blij. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ty hwad är större Quahl, än dig ogunstig See, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Hwad är och större frögd, än see dig liufligt lee. XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
Uppå Swea Trohn, eij större hielte S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
Och aldrig större lycka B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 STÖRST..............3
Men när han är som störst, VII Contre L’amour
wore han smärr eller störst D.II En nylustig och begärlig WISA
som störst af alla wara syns? G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
 
 STÖRSTA.............12
Den största dehlen med tig tar, VIII Så skyndar du deij från meij nu
ibland undren största under, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
största nåden pläga tee. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och see migh ynkligdt stå i största usellheet. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mars han är min största Rector, F.III En Krigsmans wijsa
och fast mindre är det största S.V En Suputhz förswar
at han med den största hielte S.V En Suputhz förswar
hwars största beswär är at sittia stilla D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
På dee största hundar morra, B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
J alt som största hast gjord ända på det swinet, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Börja största lusten på, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Som har dit största tidfördrif E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
 
 STÖRSTE.............1
Den störste nöije sitt utj ditt sälskapp funnit, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 STÖTA...............1
Kälckstakan och Tälgknijfwen weet han då stöta D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 STÖTER..............4
Hårda slag och Kiecka stöter; XXVIII Vppå ett Conterfait
Och beer att du ditt spiuth, diupt i mitt hierta stöter XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Der med hon mig stöter nehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
stöter iag’na sunder, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 STÖTTE..............1
stötte Jag’n ifrån mit bröst. XXVI A L’aimable Bergere
 
 STÖTTER.............1
som snart bräckes när man stötter F.III En Krigsmans wijsa
 
 STÖÖRLEEK...........1
Ty Kiärleek är man stöörleek, X Farwähl med din plåga
 
 STÖÖTZ..............1
stöötz uthaf ett olycks-währ F.I Contre La Fortune
 
 SUCK................19
Förr än hans Suck och pust med anden föres uth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Här hielper ingen Suck ell Pust, här hielper ingen qwida, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Hwad hielper att Jag mig med suck till himblen wänder, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Måst suck och sorg altijd boo i mit usla bröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Min enda suck kan eij moth alla Stormar ståå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
tillskynda mången suck, men du så gladlyndt leer. XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Har nu sin fulla last af Ängzlan suck och pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Då börjar suck och pust mit matta hierta kränka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Dit skepp mit trogna bröst, min Suck och pust din Winn, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag will och skall mig sielf af suck och sorg förtära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Men suck och ängzlan städz utj mit hierta groo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt bröst är matt af suck, min händer trött att skrifwa, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
men när hans suck och gråt feck entelig ett slut XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
det till sin last eij nåt, änn suck och tårar bär. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mitt hierta som sigh stedz af suck och sweda födt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja på migh ähr dhet mäst, af suck och sorgh förkalna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jagh sombnar in med suck, iagh waknar up med qwijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Förökte alles suck i dhenne sorge lundh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Suck och qwahl föruthan tröst F.I Contre La Fortune

Next Section

Top of Section