Next Section

Previous Section

 
 BRACKOR.............1
Och lell gå med Silckes brackor, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BRACKT..............1
Är under Oket brackt, II Herdinna säij
 
 BRAKAR..............1
De leka puf och paff de skiuta och det brakar, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 BRAND...............5
En trogen kiärleekz brand bör eij uthtahsnadt blifwa, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
war han sielf en kärlecks brand XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
war han sielf en älskogz brand, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
bättre det än brand och mord, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Brand Nicola går med i raa D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 BRANDH..............1
Och blijr Sielf en kiärlekz brandh, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
 
 BRANDSTAAKZ.........1
Lijk-som en Brandstaakz ända, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 BRAST...............1
brast hans Tåre röst i deße orden ut: XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BRAWERA.............1
seen komma dhe heem brawera och studsa D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 BRECHEN.............1
i brechen som war klufwen B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 BRECHER.............1
Deße Brecher som här synnes XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BREDE...............1
utan det går alt brede wid D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 BREDT...............1
Hans ansigte war bredt, hans ögon woro små: B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 BRED’NA.............1
bred’na uth och lät din fingrar derpå springa, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 BRED’WID............1
En fisk, som då där bred’wid samm, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 BREEF...............1
Af glädie till att få ett breef utaf din hand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BREF................3
När något bref mig gafz strax sig mit hierta rörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Att hwarcken bref ell’ bud blir sändt från dig till mig, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Extract af en Kneckte hustrus bref i Sörmanland: B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 BRENNER.............1
Som mig brenner, om jag honom längre bäär. S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 BRENWIJN............1
dricka Brenwijn wara kaller, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BRENWIJNS...........1
Fast mer än brenwijns kohsa, B.IX Klagedicht
 
 BRICKA..............1
som har en swanehwijter bricka S.I En sulten swarter mager kar
 
 BRIJDA..............1
Och låta sig brijda, X Farwähl med din plåga
 
 BRIJTA..............1
Om nu Jungfru Brijta Maija S.III Madammoiselle
 
 BRINGA..............3
Men kan iag eij min kiärlek bringa, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
bringa wärfwet konstigt an. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
den mig bringa will på fall. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BRINKEN.............1
När Opp för kyrckio brinken, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 BRINNA..............3
Hierta mitt Ska stadigt brinna, I Mer än wackra min herdinna
De brinna in till des min lefnad taar et sluth, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
och eij brinna i deß glödh, F.III En Krigsmans wijsa
 
 BRINNAND’...........1
ock den Kärlekz brinnand’ låga XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BRINNER.............5
När hiertat det brinner II Herdinna säij
Som i liusan låga brinner XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Som brinner än i liusan låga G.I Jag weet par skiöna Hand Granater
Liuset täres men det brinner E.III Liuset täres men det brinner
Så länge som här brinner liuus E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
 
 BRISTA..............1
Ja arma hiertat mitt det will i stycker brista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 BRITA...............1
Nå iag håppas Brita Maija S.III Madammoiselle
 
 BRON................1
Håller wid Bron en grufwelig Låt D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 BROOR...............1
Ja! drömmen sömnens broor som weet af ingen sorgh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BROOS...............1
Een fiskare-Broos wijsa giord för älskande Åkare ock deras Frutimmer. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 BROR................2
Bror Balthzar han kommer och studsar som Mölnarens Laße, D.III Ängelska Schique
Seija heij bror, op och pumpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 BROTT...............1
Men säger mig doch eij min brott och skuld. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 BRUCKA..............1
Du får wäl den som det till hälfften brucka will E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 BRUCKAR.............1
Nu bruckar du wäl mycket kruus E.X Nu bruckar du wäl mycket kruus
 
 BRUK................1
Lembnat wåra hemmans bruk B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 BRUKA...............5
emot Fiend’ bruka wrede XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Bruka din tijdh F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
men will du intriguer bruka S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
bruka wårt tijd-fördrijf D.II En nylustig och begärlig WISA
Och den inte nän’s te’ bruka, E.VIII Den som ligger på sin skatt
 
 BRUKAR..............1
Brukar hon der med att sticka, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 BRUKAS..............3
Men moth en fånge brukas Nådh. XXVI A L’aimable Bergere
bruket, som dhet brukas plä’, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
Ju bättre bör den brukas då. E.IV Ästu unger war man glaa’r
 
 BRUKAT..............1
till helfften låtit brukat, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 BRUKET..............1
bruket, som dhet brukas plä’, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 BRUMMAR.............1
bort Basisten som så brummar F.III En Krigsmans wijsa
 
 BRUN................1
Skall Ögat mitt stedz blij en ymnig tåhre brun? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BRUNA...............1
Tre wackra bruna Ögons skål. E.XXVI Du äter giärna goda mål
 
 BRUNCKE.............1
Bruncke berg blij förr en båter, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 BRUNETTA............1
at den här Brunetta sköna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 BRUNN...............1
När hafwetz diupa brunn eij mera watten hyser, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
 
 BRUST’..............1
brust’ så uth i deße ord: XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 BRUTET..............1
satt, blef illa Brutet. E.LVIII Om Holmströms krockuga Finger
 
 BRUTI...............1
Men nu så twingas Jag med bruti bröst bekänna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 BRUTIT..............1
Min Frijheet är fängzlad mit sielfzwåld är brutit XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 BRUUK...............1
Doch är det wackert bruuk, så må du wäl slå till E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
 
 BRUUS...............2
roligt suus och liufligt bruus XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ett ynkligt suus och bruus af Zephirs swala mund XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 BRYDDER.............1
så ä iag wärre brydder B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 BRYN................1
Swart Jämbna Ögon bryn och mycket mera anna, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 BRYST...............1
så fick iagh stoor glädie nytt Lijff i mitt Bryst B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 BRYTA...............4
Att bryta Eden som iag så, XI Jag swor en gång
Har mig nu lustigdt bracht till bryta löffte mitt, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Fast det syns Något swårt, att bryta sådant bann XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Men ach hwem är så stark, som Astrils Pijhl kan bryta, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 BRYTER..............4
Jagh bryter, X Farwähl med din plåga
Jag bryter hwad Jag swär; XI Jag swor en gång
och min strupa sönder bryter S.V En Suputhz förswar
Jngen meer jag emot bryter SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 BRÄCHT..............1
Deß roor är sönder brächt och sielfwa skieppet rämna, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 BRÄCKES.............1
som snart bräckes när man stötter F.III En Krigsmans wijsa
 
 BRÄDD...............1
stedz i en brädd at doppa F.VI Contre le Mariage
 
 BRÄND...............1
när man blir af Solen bränd XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 BRÄNDER.............1
den fierde sa han war tåf dina ögon bränder, S.I En sulten swarter mager kar

Next Section

Top of Section