Next Section

Previous Section

 
 STYFWER.............1
styfwer Långer men dock trinner G.II Alla qwinfolcks gunst iagh winner
 
 STYGG...............1
mången wargskins muffer stygg, XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
 
 STYGGAN.............2
Seen hotar mig den styggan B.IX Klagedicht
ha ha styggan. B.IX Klagedicht
 
 STYGGEN.............1
Får han man sällja sitt Wedlaß den styggen D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 STYGGER.............2
des wåta näsa stygger, B.IX Klagedicht
ha ha stygger, B.IX Klagedicht
 
 STYGGSTE............1
Den Styggste hon kan fåå. B.IX Klagedicht
 
 STYMPA..............1
och af hwar sig låter stympa, S.V En Suputhz förswar
 
 STYR................1
At ingen den med betzel styr: G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 STYRAN..............1
Och styran som ett skiepp moth hafsens böllior stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 STYRCKER............1
Mata man med det som styrcker, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STYRES..............1
Hwart du will ha’n, han styres med en Käpp G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 STYRKIA.............1
på kiällaren tager iag styrkia med pipan och kannan. D.III Ängelska Schique
 
 STYRLÖST............3
tillåtit sinne mitt helt styrlöst wandra kringh, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sij här ett styrlöst skiep som drifz af hwarie wär XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Jag rår eij före att min Mun så styrlöst går, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
 
 STYRMAN.............1
des styrman Ödet är, olycka är des nampn XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 STYRWÅLT............1
Spehlar en Styrwålt, der man will om glaas öhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 STÄCKER.............1
stäcker drickens liufwa fart, S.V En Suputhz förswar
 
 STÄCKRE.............1
Nu kan migh hwar och een ett qwarther stäckre sij. E.I Vppå Duc de Monmouth som blef Halßhuggen i Engelandh
 
 STÄDER..............1
Att hon gemenlig städer, B.IX Klagedicht
 
 STÄDZ...............14
Städz önska aldrig få, dens mesta nöije är, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Mitt hierta oförnögd, städz effter något längtar, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Fördenskull måst förstånd städz wistas i wårt sinne, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att wett och wijsheet bör städz wid wår wänskap stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Och städz i oroo boo. XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
som städz utan lycka är: XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hylla, och ditt Ook städz bära XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men suck och ängzlan städz utj mit hierta groo, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jagh suckar städz och kan dock ingen båtnadh finna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som här i Werden måst städz uthj oroo boo. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Den sorgseheerden som här lefde städz i pijna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
han lefwer städz i frögdh, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
Surögder plä städz gråta, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
än hoos de andra städz, gå snålas, snugga, tiggia E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
 
 STÄDZE..............3
Dig för andra städze ähra, I Mer än wackra min herdinna
Men himblens hårdheet iag förgifwes städze beer, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Ty den som lefwer och städze måst lijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 STÄDZ’..............1
Måst’ Jag städz’ min’ händer wrijda, F.I Contre La Fortune
 
 STÄDß...............1
Till den som städß är min Enda wänn. XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 STÄFWA..............1
ja drack hennes Skåhl uhr Så och uhr Stäfwa B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 STÄFWAR.............1
utur blanka tråg och stäfwar S.II Kårf-giästbod
 
 STÄLD...............1
då han sig med en kiärling befryndar, stäld under en Wijsa så lydandes B.IX Klagedicht
 
 STÄLLA..............3
Ställa ann, X Farwähl med din plåga
och ställa sig rätt, D.III Ängelska Schique
Ställa sigh in hos Dames och siunga trall. trall. trall. D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 STÄLLER.............2
Fast Ödet sielf emoth mit hopp omöijligheeten ställer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men om du dig wettig ställer B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 STÄLLET.............2
Fast suckar hopetahls, i stället stämmer fram, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
J stället för ett frögdsamt nöije, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 STÄMMER.............5
En sorgsin stämmer slätt en glädie wijsa an, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Att hon af ynkian med mig stämmer in, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Så tåhl och att iag nu min lutha stämmer an, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast suckar hopetahls, i stället stämmer fram, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
stämmer öfwer den iag sielf en sårgSång ann. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 STÄNCKER............1
Att man icke stäncker sig, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 STÄNDER.............1
Då föllier derpå iag wäl weet hwar hög lofte det ständer D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 STÄNDIGDT...........2
Fast iagh skiönt seer att här kan inthet ständigdt blifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
att inthet ständigdt ähr än obeständigheet. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 STÄNGER.............2
At det ger knäpp och smäll i knut och gärdsgårds stänger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
ty hon kan i en hast förutan stöd och stänger E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
 
 STÄNS...............1
det en stäns wäl optecknat fins E.XLIX Uti Catchesen om jag mins
 
 STÄTTA..............1
så dantzas här fritt stubbe stätta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 STÅ.................18
Och styran som ett skiepp moth hafsens böllior stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Att wett och wijsheet bör städz wid wår wänskap stå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Så skull orörlig iag hoos dig moth Ödet stå; XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
till at stå ståndachtigt moot XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
där som hennes troupper stå XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Stå eij längre där och snugga, XXVIII Vppå ett Conterfait
Och oförskräckt stå moth des hooth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Och see migh ynkligdt stå i största usellheet. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Storm, heeta, lugn och kiöld, i stadigdt skiffte stå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
iag will altijdh lijka stå, F.III En Krigsmans wijsa
lär mången ungkarl stå i fahra, S.I En sulten swarter mager kar
måst’ hierta, barm och bröst i liusan låga stå. S.I En sulten swarter mager kar
Men kan du ej stå ut de prof, som ske i Hof, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Stå och Sqwaldra i hwar Gata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
De andra husen stå der i. G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
Men bara med et greep straxt komma den till stå E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
Men sen det slutit är så måste han stå kar E.LIII Hwad är ett gifftermål? perpetuelt arende
att alldrigh som een karl stå bij, men fly och wijka, E.LVII Att Rijda will och full, liuga swäria skrijka
 
 STÅCKAR.............2
den lijksom Orpheus tröst röra steen och ståckar, S.I En sulten swarter mager kar
När stora ståckar sågaas B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 STÅDT...............2
de bland hennes Trouppar stådt XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
länge ha Ehr dräng fåt stådt der S.II Kårf-giästbod
 
 STÅHL...............3
som had’ hierta förr af ståhl, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hwars fägring kan båd’ Ståhl och steen till kierlek reta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
och wist af Steen och Ståhl, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 STÅLLA..............1
Jag war wist och en stålla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 STÅLT...............1
Mången stålt och fager Mö E.LXIII Verser öfwer Kongl. Majts hund, Pompe

Next Section

Top of Section