Next Section

Previous Section

 
 STRIJDA.............9
Will du med all din macht, emot en oförmögen strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Som altijdh måste här moth lyckans hårdheet strijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Jag mächtar eij längre mot ödet att strijda, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
som de skulle strijda med. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
Törs Cloris du i glantz med Sohlen strijda? XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Wreda Himmel will du strijda F.I Contre La Fortune
Fast än alla moth mig strijda, F.II Wreda lycka och Oblijda
iag will kämpa, iag will strijda, F.III En Krigsmans wijsa
 
 STRIJDEN............1
utj Strijden dem ock de XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 STRUKIN.............1
iag är uhr Matriclen strukin F.III En Krigsmans wijsa
 
 STRUKIT.............1
en kropp der skiönhetz måhl eij strukit fins, men råga, S.I En sulten swarter mager kar
 
 STRUMPEBAND.........1
Deßlijkest Strumpeband de lägger iag här till, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 STRUMPOR............2
Reggarns tröija, strumpor Skohr. VI Jag weet En liten Pijga
Par strumpor utaf ull och mycket ringa wärde, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 STRUMPRYNKOT........1
Strumprynkot kippskodd går han B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 STRUPA..............2
och min strupa sönder bryter S.V En Suputhz förswar
Och på des strupa satter B.IX Klagedicht
 
 STRUPAS.............1
at min korta strupas gång S.V En Suputhz förswar
 
 STRUPE..............1
rinna i hans strupe-gång, S.V En Suputhz förswar
 
 STRUPEN.............2
har mäst igenom strupen gått, S.I En sulten swarter mager kar
utj heeta strupen min, S.V En Suputhz förswar
 
 STRUPOR.............1
trånga strupor, torra tarmar, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 STRUUT..............1
Elin är min rußin struut, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 STRYCK..............1
stryck soot uppå din wänstra tum SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 STRYKA..............1
Gnida, stryka, tralla, fehla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STRYKIA.............1
Natten kring på gatan strykia, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STRÄFWA.............2
Ty will iag och sträfwa, X Farwähl med din plåga
Och än lång tijd kanskie i nöd och iemmer sträfwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 STRÄNG..............1
Des willia alt för sträng min matta macht för swag, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 STRÄNGA.............2
Hon med sitt wredes Straff, han med sin stränga boga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Wårt bud och stränga lagh är höga himblens willia, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 STRÄNGAR............1
Jag hör nu intet mer des liufwa strängar röra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 STRÄNGELIG..........1
Den wreda himblens Rådh, har strängelig beslute, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 STRÄNGEN............1
Har du mig nogsamt hördt på Glädie strängen speela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 STRÄNGER............1
Nu sen han döder är, och wintren blir så stränger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 STRÄNGESPEEL........1
med luut och strängespeel dee sörja och med giga: B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 STRÅHLAR............2
Vtaf dina Ögons stråhlar, I Mer än wackra min herdinna
All Stiernor med sin glantz, sielf Solen med sin Stråhlar, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 STRÅLAR.............1
ty fast des strålar klart om kalla wintren lysa S.I En sulten swarter mager kar
 
 STRÅÅ...............1
Att han sig hwijla skall uppå en kierfwa Stråå, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 STRÖDDE.............1
Dem sielf naturen sådt och på ditt kindbeen strödde, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 STRÖK...............2
strök iagh Toppseglet och kröp så i Wråå. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
som tiänte hoos Phillis och strök hennes Skor B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 STRÖM...............1
Sij här en Tåre Ström der sorgefloder strömma; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 STRÖMMA.............2
Sij här en Tåre Ström der sorgefloder strömma; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
uth för bergen strömma neer, S.V En Suputhz förswar
 
 STRÖMMINGZ..........1
Äta Spijsbröd Strömmingz Nackar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STUBBAR.............1
murckna lijk’som rutna stubbar, B.VI Nykiöping d: 5 Septembr
 
 STUBBE..............1
så dantzas här fritt stubbe stätta D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 STUBBEN.............1
Der halme Stubben bara, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 STUCKEN.............1
att hon knifwe-stucken blifwit, E.XXXII Lucretia är fast högt berömd
 
 STUDENT.............1
Åt Student Öl, tobak kiöpa B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STUDSA..............3
lät man studsa, lät man pråhla F.III En Krigsmans wijsa
hwem som gärna studsa må, F.III En Krigsmans wijsa
seen komma dhe heem brawera och studsa D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 STUDSAR.............2
Hwad plägar oß lijka när hofbußen kommer och studsar D.III Ängelska Schique
Bror Balthzar han kommer och studsar som Mölnarens Laße, D.III Ängelska Schique
 
 STUGAN..............1
i stugan alla daar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 STUHLEN.............1
nyckter ä iag mode-stuhlen S.V En Suputhz förswar
 
 STUM................1
Jbland andra wara stum, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STUND...............11
Skall aldrig nånsin iag få haa en Glader stund? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
alla tijmar ock hwar stund. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och som mig tykz in till min dödz-stund fängzlat. XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Jag stod en stund hoos dem och kneka, XXVI A L’aimable Bergere
Haa fått höra mången stund, XXVIII Vppå ett Conterfait
Har mången Glader dag och mången rolig stund, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ädla stund och liufwe tijma S.V En Suputhz förswar
Att wij må giöra Oß rolig och glad i denna stund, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
Når han en stund ha rakla, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Det har lekt med eld en stund, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
doch bette iag en stund B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 STUNDEN.............2
Vtan rätt i samma stunden, XXVIII Vppå ett Conterfait
J denna liufwa tijdh och wackra wåhre stunden, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 STUNDER.............2
Jag älska wähl men aldrig långa stunder, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Den Kärleks-löst lefwer har mången god stunder B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 STUNDH..............1
Den stundh som hotar regn, måst åffta solskin gifwa XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 STUNDOM.............1
Och skinklabben få stundom: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STUPAR..............1
stupar iag på näsan, B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 STUT................1
Det, at HoffMän taga stut, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 STUßAR..............1
at han stußar i ett faat, S.II Kårf-giästbod
 
 STYCKE..............2
Och med them mong läckert stycke, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Mångel-Kiärng et fasligt stycke, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 STYCKEN.............2
tiugu stycken, men dock wachta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Mitt hierta är i tusend stycken rembnat, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
 
 STYCKER.............3
hielp meij någ’t i deße stycker XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Ja arma hiertat mitt det will i stycker brista, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
kom med Ehre dunder stycker, F.III En Krigsmans wijsa
 
 STYFFT..............3
sätter han styfft uppå sig sin Hatt D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Kiöpmän spela styfft Bancerut, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Trähla, plöija, styfft arbeta, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STYFWA..............2
håll edra saker så kjäcka så styfwa som flintor; D.II En nylustig och begärlig WISA
holl öronen styfwa att sig uppå eder eij loßar, D.III Ängelska Schique

Next Section

Top of Section