Next Section

Previous Section

 
 STOHRA..............1
Läpparne wor’ lagum stohra XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 STOOP...............1
Med mitt stoop och glaas skall jag eij swijka S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 STOOR...............7
Och wijsa att det sin stoor wrede i sig döllier, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som migh plågat med stoor smärta, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Moth en så stoor förlust kan intet mig hugswahla, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
så tycktz migh min Lycka war intet så stoor. B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
så fick iagh stoor glädie nytt Lijff i mitt Bryst B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
en stoor törs iag och eij B.XIII Sidst om en mårgon goo
är han eij liten är han stoor SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
 
 STOORA..............1
lijten bååt bland stoora wågor F.I Contre La Fortune
 
 STOORT..............1
lefwa så är stoort beswär. F.I Contre La Fortune
 
 STOPP...............1
om iag hadd’ lagom stopp B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 STOPPAT.............1
gryn och krydder har i stoppat, S.II Kårf-giästbod
 
 STOR................13
Din roo så stor som nu mit qwahl, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Medh mycken stor Smärta, X Farwähl med din plåga
Jag drömmer altijd om stor nöd och mycken fahra, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
som dem stor förundran gedt. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Wij tiena stedz hwar ann, och lönas med stor tack, XXIX A la plus aimable Bergere
stor som sorgen min så wari stedz din frögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Beklaga med stor sorg, sin motgång och förtret. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Med stor esprit de tala François, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Drijfwer stor Handel med Höns och med ägg D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
At digh då skeer meer än en stor harm D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
som skull’ en stor Princess giort på sin lefnad slut, B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Och att wara stor i munn: B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Det war en stor Disput eij långsen mellan twå E.XI Det war en stor Disput eij långsen mellan twå
 
 STORA...............7
af din skönhetz stora macht, XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sielf Ödetz stora macht kan eij mitt qwahl förändra, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
för Stora nampnet Carolus S.I En sulten swarter mager kar
för deß art och stora dygd S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
med puder i håret, nu heter han stora herr Masse, D.III Ängelska Schique
När stora ståckar sågaas B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Men lell så giör iag stora ting G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 STORM...............4
En Siöman den som plågas fast af Storm och Wilda wågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Storm, heeta, lugn och kiöld, i stadigdt skiffte stå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
wåra sinnens Storm måst och ha sitt lungn, S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
At en sådan storm ther warit, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 STORMA..............3
at de där få storma på. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
det du storma, sprängia will XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
storma på min hiertans borg XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 STORMAR.............1
Min enda suck kan eij moth alla Stormar ståå, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 STORMAT.............1
Är stormat och belagdt med ymklig guarnison, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 STORMEN.............2
Den stormen uthstådt har blir glad när det wil lugna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Lugnett saktar Stormen nehr, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 STORT...............9
En alt för liten Roo moth alt för stort beswär, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Sucktar med ett stort förtret, XXVIII Vppå ett Conterfait
Fast wij eij tahla stort wij mena hwad wij seija, XXIX A la plus aimable Bergere
Den litet hafwer Lärdt han tahlar intet stort, XXIX A la plus aimable Bergere
iag kan om henne eij stort skrifwa, S.I En sulten swarter mager kar
lär eij stort för mig op äta, S.III Madammoiselle
Ett stort Corpral skiägg bär han B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
Det är för stort beswär B.XIII Sidst om en mårgon goo
Den een man får, han får för stort ett kors at dra. E.XLVI Hwad wore det för frögd sig hustru till at ta
 
 STRAFF..............1
Hon med sitt wredes Straff, han med sin stränga boga, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 STRAFFA.............2
Ell när han straffa will sig uhr hans boijor slijta? XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men straffa ingen mig att iag nu måste lijda, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
 
 STRAND..............1
Men ränner ymkeligt Moth olyckans hårda strand, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 STRANDA.............1
Ja stranda har det reen, ty alt mit hopp är uthe, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 STRANDEN............2
Sidst gick förnögdh längst uth åth Stranden, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Sten-Stranden du swalkar och sköllier, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
 
 STRAX...............9
Eij af en liten pust strax baakom bergen drijfwas, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Då har Jag strax gådt uth för mig att fantisera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Ehuru wähl det strax begynt till dig spaßera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
När något bref mig gafz strax sig mit hierta rörde, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Titt humeur seer man der strax S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
Strax jagar hon uhr tiensten B.IX Klagedicht
Skiär foglens wingar strax så kort FA.I Det war en gång en unger katt
strax hiälpan utur watnet opp, FA.II En räf en gång i Siönöd wa
En warg sig strax tiänst acktig wijsar FA.III Een Sugga låg och sku få Grijsar
 
 STRAXT..............13
uthan straxt få låset frå. XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Men straxt du reste bort, så blef mitt nöije fremma, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast sedan större sorg har straxt fölgdt deruppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Straxt kommer du igen utj mit trogna minne, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Taar Jorden åther straxt sin gröna prydnad påå. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
straxt tar hiertat hans på picka S.V En Suputhz förswar
och straxt der uppå fattig fogel då måste man halta D.II En nylustig och begärlig WISA
straxt wij tillsammans gå D.II En nylustig och begärlig WISA
Nappa de straxt om Wägen kans D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Knif och påken straxt framwisa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Då måst’ du straxt så knipa dem FA.I Det war en gång en unger katt
Det gaf sig straxt i tal och snack, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
Men bara med et greep straxt komma den till stå E.XXXI Öfwer en Jungfru som war berömd för wara så snäll i sina händer
 
 STREFWA.............1
Rätt i harmen stedz att strefwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 STRENGNÄS...........1
Jfrån Strengnäs man förfarit, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 STRENGNÆS...........1
Strengnæs d. 20 Jan: B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 STRETA..............1
Hwad båtar krafftelöös moth himblens allmacht streta? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 STRIDA..............2
Doch fast iag är för swag mot himmelen att strida, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Wiltu altijdh moth mig strida, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 STRIDDE.............1
lag och älskog stridde här; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 STRIDT..............1
För det han i sängen stridt; B.VII Blir det krig så måst wij fort
 
 STRIJD..............1
at med strijd skall hållas stilla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring

Next Section

Top of Section