Next Section

Previous Section

 
 STEDZE..............1
Far wähl för altijdh då lef stedze wähl förnögdh, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 STEEG...............1
iag steeg bak om bohle spaker XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 STEEK...............2
men på ostror karp och steek. S.III Madammoiselle
Elin är min Grijse Steek. B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 STEELA..............1
När himlens steela dropp som sölf på Marcken faller XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 STEEN...............5
iag satt kaller som en steen; XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hwars fägring kan båd’ Ståhl och steen till kierlek reta, XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
är iag hwarken ijß ell’ steen, F.III En Krigsmans wijsa
och wist af Steen och Ståhl, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
den lijksom Orpheus tröst röra steen och ståckar, S.I En sulten swarter mager kar
 
 STEENAR.............2
Hans dödh tryckt mången tåår uhr flintehårde steenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
dem siön har till steenar giordt, F.III En Krigsmans wijsa
 
 STEENEN.............1
Steenen kan af droppan weekas F.I Contre La Fortune
 
 STEG................1
Kom nu och gißa på, förrn du går ett steg länger, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 STEGEN..............1
till den lönda täckta stegen XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 STEK................1
Bära fram bå’ stek och Flundra, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STELA...............1
wij sku wäl så laga at lederna stela blij miuka D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 STEN................2
Sten-Stranden du swalkar och sköllier, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ett sällsamt Kreatur fins under denna sten. B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 STENAR..............5
Ett drypand dropp kan hårda stenar wäckia, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Fast eij min ringa skänk af Gull och stenar lyser, XXIX A la plus aimable Bergere
Hör på min gråt och låt i Berg och hårda Stenar, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
annat än som döda stenar F.III En Krigsmans wijsa
Sällia Swiskon och små stenar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STICK...............1
Stick den med en nål i swålen, SP.VII Will du see, hur’ den seer uth
 
 STICKA..............3
Brukar hon der med att sticka, XXVIII Vppå ett Conterfait
En hambn är ingen kropp, en sticka ingen staaf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Skiera, klippa, sticka sömma, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STICKAR.............1
stickar och wirckar at tijden blijr kort D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 STICKAT.............1
Hon har med egen hand och dem till tienst den stickat, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 STICKER.............1
Vhr klaken sticker uth. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 STIEL...............1
Stiel sig uth ifrån wår mohr, VI Jag weet En liten Pijga
 
 STIELPA.............2
at dhe sina herrar stielpa, F.III En Krigsmans wijsa
i grafwen digh stielpa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
 
 STIERNA.............3
Och ingen Stierna mer på klara himlen syns, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
ingen stierna törs beskåda XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Compasset är förrykt, min stierna sig fördöllier, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 STIERNOR............1
All Stiernor med sin glantz, sielf Solen med sin Stråhlar, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 STIERTEN............1
Wippa Stierten röra tungan, V J går blef iag mäd spee
 
 STIFFTAS............1
men det onda moot mig stifftas F.I Contre La Fortune
 
 STIGER..............1
Då när iag dijt stiger neder, I Mer än wackra min herdinna
 
 STIJGER.............2
när hon stijger gladlynt opp XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
stijger mood i hiertat opp, S.V En Suputhz förswar
 
 STILL...............2
Jag suckar eller tiger still, så måst Jag ängzlan lijda, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Men om Jag älska skall, så un mig tijga still. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 STILLA..............11
Din trähl och trogna Wän i tystheet stilla döör. XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
doch dhe kunde dem eij stilla, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
at med strijd skall hållas stilla XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Hoos stilla stintor höll iag frijd, XXVI A L’aimable Bergere
Men säll är den som blifwer stilla, XXVI A L’aimable Bergere
Hon är frommer hon är stilla, XXVIII Vppå ett Conterfait
men din snåla hunger stilla, S.II Kårf-giästbod
sitter stilla som et wååp, S.V En Suputhz förswar
hwars största beswär är at sittia stilla D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
Hon håller hufwud stilla B.IX Klagedicht
Altijd flåsa, aldrig stilla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STILLAR.............1
Thes wreden stillar sigh. B.IX Klagedicht
 
 STILLHEET...........1
Nu iag will i stillheet lijda, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 STINK...............1
Stink Spiritus och Rosa B.IX Klagedicht
 
 STINKA..............1
som stinka som de woro willa. D.III Ängelska Schique
 
 STINNA..............3
och den stinna stadzwackt proppat, S.II Kårf-giästbod
Stinna Ådror Grofwa leder, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Då du för din stinna pung E.LV Tar du dig en gammal Man
 
 STINNER.............1
Jbland tomer, ibland stinner G.VI Jbland tomer, ibland stinner
 
 STINT...............2
hans bröst så stint af gråt, rätt som det wille spricka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Hwem som seer för stint i Sohlen, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
 
 STINTOR.............2
Hoos stilla stintor höll iag frijd, XXVI A L’aimable Bergere
Kom drängar kom pigor kom gåssar kom flickor kom stintor D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 STIÄHL..............1
ingen skräddare mehr stiähl, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 STIÄL...............3
Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus, E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Men stiäl han något in, han lämnas otilltalter, E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
Stiäl in, och aldrig ut; blir du en ärlig tyf E.VI Den något stiäl utur en ärlig Danmans hus
 
 STIÄLA..............3
Kyßar stiäla, Kyßar truga XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
du måst’ stiäla dig der till. E.XXVIII Moor din hon har godt att seija
När du får andra hiertan stiäla E.XXIX Du äst en liten hiertetyf
 
 STIÄRT..............1
Som en stiärt utaf en Skata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STOCHHOLM...........1
Hwad som sidst från Stochholm skrefws B.V Swar uppå de Nya Tidningar
 
 STOCKHOLM...........6
Reser hijt in til Stockholm från Lande D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Stockholm d. 30 Januarii. B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Stockholm d. 5 Novembr 1699. B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
at Stockholm fruchtsam är och hafwer fler igen: B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
Förr skall Stockholm lära gå, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Seij hwad för huus i Stockholm fins G.VII Seij hwad för huus i Stockholm fins
 
 STOCKHOLMISKE.......1
Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 STOCKHOLMS..........1
Stockholms flickor lät Ehr fägring XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 STOCKLAAT...........1
lägg händer i kors och wara stocklaat D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 STOD................2
Jag stod en stund hoos dem och kneka, XXVI A L’aimable Bergere
Ett lamb stod wid en Å, och drack, FA.IV Så går med oß i wåra da’r
 
 STODH...............2
som hwijlar på een reen och rund Albaster Stodh XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
och toma boet stodh qwar. B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 STOG................3
fråga hwad mig stog till rådz, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
hopp och frucktan stog mig när, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Då swara en som stog på lur E.XXXIII En sa, iag beer er, säij mig då

Next Section

Top of Section