Next Section

Previous Section

 
 SPÅGUBBENS..........1
SpåGubbens grafweskrifft SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 SPÅNRÅCK............1
Som spånråck i en wråå. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SPÅPUNG.............1
Hwem detta ur min spåpung får SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 SPÅR................2
Jag spår, att mången som i qwäll SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
Den önskar iag och säckert spår SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 SPÅSKAS.............1
Rosen spåskas när man måhlar XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SPÅSKHET............1
Deras spåskhet när de röna XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SPÅTSKA.............1
Att de spåtska wijsar seij; XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 SPÅTTAR.............1
intet spåttar hon kring seij, XXVIII Vppå ett Conterfait
 
 SPÅTTARN............1
spåttarn äntlig tee, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SPÖRA...............2
Jag lär här effter eij des kloka ord mer spöra, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Kan man intet säkert spöra, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 SPÖRIA..............2
Lätt mig spöria då Camerater XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Då du ock tijd nog skal spöria och röna D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 SPÖRIES.............1
Hwad tyst är spöries då, iag törs eij tala mera, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 SPÖRJA..............1
der du nu äst, får iag det spörja FA.II En räf en gång i Siönöd wa
 
 SPÖRRIA.............1
När Jag wijd wakandet min willia måste spörria, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SPÖÖ................1
spöö uhr handen har jag släpt SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 SQWALDRA............1
Stå och Sqwaldra i hwar Gata, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SQWALLER............1
ingen kärng mehr sqwaller föör, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 SQWALLERACHTIGT.....1
Och löpa eij kring byn med Sqwallerachtigt snak, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 ST..................1
En trösteskrifft till 5 personer som beklagade en Jungfrus död med 5 st. B.VIII En trösteskrifft till 5 personer
 
 STA.................2
När Jagh Gick sta och frija B.IX Klagedicht
et slagz gull fins i wår Sta E.IX Många fara effter Gulle
 
 STAAF...............3
Fahr då wähl min Herdhe Staaf, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
En hambn är ingen kropp, en sticka ingen staaf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
aldrig går jag meer med staaf. SP.X SpåGubbens grafweskrifft
 
 STACKAR.............1
iag sielf en fattig stackar B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 STACKARS............5
så måst’ iag arma stackars dräng S.I En sulten swarter mager kar
Jag arma stackars dränger, B.IX Klagedicht
Had iag arma stackars Masker, B.XII Een fiskare-Broos wijsa
Och som en stackars hund för andras portar liggia. E.XXXIX Läs ungerswän jag ber betänkligt denna skrifft
Men betänk min stackars dränger, E.XLIII Tar du dig en kiäring för Pengar
 
 STACKOT.............3
För en så liten roo för en så stackot frögdh, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
mången stackot herre skoo XXXIV Klippings hanskar har iag låfwa
Löpa med en stackot kåppa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STAD................1
Den spelas i hwart land och i hwar stad E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
 
 STADEN..............1
Jfrån then matlösa Staden, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 STADIG..............3
Jag skall i kiärlek stadig wara, IX O! frija bandh, o! sälle fängzlan
Jag hoppas att en stadig wyrdna, XXVI A L’aimable Bergere
iag blir doch en stadig man, F.III En Krigsmans wijsa
 
 STADIGDT............1
Storm, heeta, lugn och kiöld, i stadigdt skiffte stå XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 STADIGT.............2
Hierta mitt Ska stadigt brinna, I Mer än wackra min herdinna
intet kan här stadigt blij F.I Contre La Fortune
 
 STADSENS............1
ingen Korfw bland stadsens wackt, B.IV Swenska ordinarie Påsttijender
 
 STADZENS............2
Stadzens bästa och bekräffta XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Han wet af intet skrympt ell’ Stadzens smickreord, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 STADZWACKT..........3
sådan Stadzwackt hade giordt S.II Kårf-giästbod
och den stinna stadzwackt proppat, S.II Kårf-giästbod
som slijk Stadzwackt på mig hyßa, S.II Kårf-giästbod
 
 STADZWACKTER........1
femb stadzwackter i min Cammar S.II Kårf-giästbod
 
 STAFWEN.............1
Tiggiare-stafwen fly om du är kloker D.V WÅra Monsieurer och unga Bussar
 
 STAKA...............1
Så feter som en giärdsgårds staka, SP.II Dig will jag önska nu och spå
 
 STAKAR..............1
Hans been som kielke stakar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 STAKE...............1
Bonden som har en Stake i Handen D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 STALL...............1
Till att liggia i sitt stall B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 STANCKAR............2
Han grinar pustar stanckar B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha stanckar, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 STANNA..............1
Hwart skall mitt swaga wett i denna twisten stanna, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
 
 STANNAR.............1
Ett sådant stannar wist i en olycklig hampn. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 STARCKA.............3
Jagh bröth mig ur Cupidons starcka snara, XXV En ähredicht öfwer den underskiöna Cloris
Starcka Leijon, grymma aap B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
doch giör iag lell så starcka band G.IV Hwem är som detta gißa kan
 
 STARCKER............1
huru starcker hären är XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 STARK...............3
Men ach hwem är så stark, som Astrils Pijhl kan bryta, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
Men lyckan giör derpå en stark och liuflig lycka, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Han är så munstyf stark och yr G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 STARKA..............4
Hwad är wijn och starka dryker? F.III En Krigsmans wijsa
Han war i sinom tid af starka karska leder; B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Han fick en sällsam död. Ett rus af starka winet B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
Ty winets starka kraft war orsaken dertil, B.II Grafskrift öfwer Kung Carl XII:s Björn
 
 STARREN.............1
Men wäljer wäpling till theß han i starren faßnar. E.XLVII Hwad är en ungkarl som med alla tißlar, taßlar?
 
 STATS...............1
Har du några Stats-affairer S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 STA’N...............1
Kring om sta’n i hwar gård löpa. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 STECKT..............1
uppå maten steckt och sudin S.III Madammoiselle
 
 STEDZ...............40
det wänligt stedz bemöta II Herdinna säij
deij skall iag stedz berömma III. O Nechtergaal
Dig önska stedz att fara wähl. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Som döden lifwet stedz plä föllia trägit åth, XII Jag swor wähl en gång förr at aldrig mera älska
Har du nu då beslutit fast, at qwällia stedz mit hierta XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Näär han sig stedz emoth mig widrig teer, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Att det stedz war din enda trogna trähl, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Den Trogen stedz, men doch olyklig war. XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Skall Ögat mitt stedz blij en ymnig tåhre brun? XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Hoos den der oförnögdh stedz mera hafwa will, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till Kierlek som stedz kiär, fulkomblig kiär skall wara, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
som sigh nämbner stedz din wänn XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
Haar sig fåfängdt stedz bemött, XXI Vpmaningh till Älskogh åth den skiöna och unga Celimene
bör eij arbeta, men med undran stedz besees XXIV Jag kund wähl lyckligt förr mot Astrils båga strijda
blijr fremmand’ och stedz obekant; XXVI A L’aimable Bergere
Jag blir doch stedz des trogna trähl, XXVI A L’aimable Bergere
En man som wistas stedz på bygden utj Skogen, XXIX A la plus aimable Bergere
Wij tiena stedz hwar ann, och lönas med stor tack, XXIX A la plus aimable Bergere
Som dig med all sin Hiordh stedz huld och hörsam är. XXIX A la plus aimable Bergere
En wän som trösta mig stedz med sin liuflighet, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt hierta utaf qwahl stedz qwida i mitt bröst, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Så stor som sorgen min så wari stedz din frögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Mitt hierta som sigh stedz af suck och sweda födt XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Mins händers wärk ähr stedz dhens Ögons bittra tårar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Som här lefde stedz i Nödh. F.II Wreda lycka och Oblijda
Rätt i harmen stedz att strefwa, F.II Wreda lycka och Oblijda
stedz kittlar i sinnet, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
stedz effter mer fijker, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
at blifwa stedz wid et, F.VI Contre le Mariage
stedz i en brädd at doppa F.VI Contre le Mariage
en dam som stedz är glad, men aldrig suur och twär, S.I En sulten swarter mager kar
at han stedz höijsta rösten förer S.I En sulten swarter mager kar
men för din ögon stedz hwem du dem kastar på S.I En sulten swarter mager kar
som stedz snattrar som en kaija S.III Madammoiselle
hon stedz uhr halßen fuchtar, B.IX Klagedicht
är stedz med list inkräcktat, B.XIII Sidst om en mårgon goo
Stedz med kosan om kring löpa, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
Här nedergräfwes dhen som stedz i Jorden gräfde E.II Vppå en Trägårdzmestare
Mitt tahl förtretar och förargar stedz de unga, E.XXXIV På en Tandlöös kiäring som aldrig teeg
En Qwinna af sitt Reef, hoos den han stedz sku boo, E.XXXVI Då iag en gång hade sufwit under ett trää och waknade sedan upp

Next Section

Top of Section