Next Section

Previous Section

 
 SORGZNE.............1
Sluta sorgzne ögon till, XIX Ödemark i willa Skougar
 
 SORGßEN.............1
Een sorgßen utan tröst, en spelar’ uthan lycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SORJER..............1
Suckar och Sorjer de hyses hoos meij, XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
 
 SORTER..............1
Hwad är prackt och härlig sorter? F.III En Krigsmans wijsa
 
 SOTEN...............1
Den Soten dödligh är, som alldrig får nån booth, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 SOTGUBBEN...........1
Sotgubben som plä Skårstenar fäija D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SOTUGA..............1
Swart sotuga förbrända B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SPAKER..............1
iag steeg bak om bohle spaker XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 SPANHAKAT...........1
Spanhakat är den leskan, B.IX Klagedicht
 
 SPANMÅHL............1
Fast än han spanmåhl lästtahls äter G.IX En blinder häst förutan fötter
 
 SPANSKT.............1
Då du had’ spanskt wijn i kragen B.I General Auditeurens Holmströms Verser Öfwer en tahm biörn
 
 SPARA...............3
Jngen flijt och omsorg spara XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
lustigheet will iag eij spara, F.III En Krigsmans wijsa
Skryta borta hemma spara, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SPARCKAT............1
hafwa sparckat oß hijt neder XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 SPARKA..............1
sleka up Öhlet och sparka kull Kannan B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SPARKAS.............1
Slätt ingen hielp af sparkas har, XXVI A L’aimable Bergere
 
 SPAßERA.............2
Ehuru wähl det strax begynt till dig spaßera, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Skratta, danßa, gå, spaßera, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SPECTATORES.........1
Spectatores och Actores B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 SPECTENS............1
När Spectens poike, Lindmans dräng, SP.I Jag spår, att mången som i qwäll
 
 SPEE................2
J går blef iag mäd spee, V J går blef iag mäd spee
Han giör nu spee, XI Jag swor en gång
 
 SPEEL...............2
Mit Öra intet speel och liuflig låth mehr achta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
lustige med dantz och speel. D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 SPEELA..............1
Har du mig nogsamt hördt på Glädie strängen speela, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SPEELAR.............2
du som så härligt speelar III. O Nechtergaal
lyckan speelar tour a tour. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 SPEGEL..............1
Står för en Spegel drager aff Hansken D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SPEGELL.............1
Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden, XXXIII Een Spegell, en Modell, en afbilld ästu worden
 
 SPEGLEN.............1
Förr änn som speglen kommer tee. G.V Twå Grannar ha’ hwarannan kiär’
 
 SPEHLA..............1
Dricka, slumra, såfwa, spehla, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SPEHLAR.............1
Spehlar en Styrwålt, der man will om glaas öhl S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 SPEIJEL.............1
den ingen speijel har, B.IX Klagedicht
 
 SPELA...............2
Kiöpmän spela styfft Bancerut, B.V Swar uppå de Nya Tidningar
Spela knäck och kiämpa nötter, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SPELAR..............1
Jag spelar lustigt på min lilla Säckepipa, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SPELAR’.............1
Een sorgßen utan tröst, en spelar’ uthan lycka, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SPELAS..............1
Den spelas i hwart land och i hwar stad E.LXI Om iag mins rätt så tyks mig masquerad
 
 SPELMÄNS............1
Dett är Spelmäns proprium. B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SPELT...............1
Hafwa spelt Comoedianter, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 SPELTE..............1
Sidst hon spelte fanders knepp B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
 
 SPIELT..............1
Hans Jacob Hans Jurgen spielt auf ein mahl, lustig herum, D.I In promptu giord, der några goda wänner woro på en säker orth
 
 SPIJKE..............1
lijk som en spijke sill, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SPIJS...............1
Spijs-kakor twå ell’ tre och någre fåhre-Ostar, XXIX A la plus aimable Bergere
 
 SPIJSAR.............1
Gat-skrijkar’ som will ha så det spijsar D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SPIJSBRÖD...........1
Äta Spijsbröd Strömmingz Nackar, B.XIV Jngen så fullkomblig skattas
 
 SPIKILERE...........1
Som sielfwa Spikilere B.IX Klagedicht
 
 SPINKEN.............2
Krafftlöser mager spinken, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
ha ha Spinken, B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SPIRITUS............1
Stink Spiritus och Rosa B.IX Klagedicht
 
 SPISEN..............1
Spisen de ha til sitt Element, D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SPIUTH..............1
Och beer att du ditt spiuth, diupt i mitt hierta stöter XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SPIUUT..............1
ää min wärja, skiöld och spiuut. F.I Contre La Fortune
 
 SPIÅKA..............1
Jagh lågh heela Natten iagh drömde Jagh Spiåka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SPORDT..............2
Dock i hafwen alla spordt, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
utaf hwilka man har spordt F.III En Krigsmans wijsa
 
 SPOTTA..............1
De spotta Eld och Krut, der flyger Röök och damb, S.VI På den frågan hwarföre det altijdh
 
 SPRANG..............1
Thes hon sprang bort förutan krus FA.I Det war en gång en unger katt
 
 SPRETT..............1
gå och sprett, och giör tig fier. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 SPRICHT.............1
wehr die Kunst kan, wie man spricht S.V En Suputhz förswar
 
 SPRICKA.............4
När iag betäncker mig så må mit hierta spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag kan eij mehr, mitt bröst det will af ängzlan spricka, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
hans bröst så stint af gråt, rätt som det wille spricka XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
ändras, spricka lijka snart E.XIII Herregunst och Aprilwäder
 
 SPRING..............1
spring och dansa op i taak. S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
 
 SPRINGA.............6
springa, lunka, gasa, flasa, XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
springa up och ner af harm XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Så bred’na uth och lät din fingrar derpå springa, XXIX A la plus aimable Bergere
at siunga och springa, F.IV Vpmuntringh till förnöijelße
och min läppar springa råå S.V En Suputhz förswar
springa omkring uthi en ring D.II En nylustig och begärlig WISA
 
 SPRINGANDE..........1
En lammer är för swag med springande framträda, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SPRINGER............2
Och springer lustigt kring i liufwe Ekelund, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
springer iagh om kringh, F.V Lustig frisk opp
 
 SPRITTA.............1
Då fisken utj siöhn kan spritta wara glad, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 SPRITTER............1
blijr han full, at wijnet spritter S.V En Suputhz förswar
 
 SPRUNGIT............1
Nyfijken sprungit till i hopp dig där att Råka, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SPRUNGO.............1
sprungo opp och nehr af harm XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
 
 SPRÄNGER............1
Att han eij spränger sigh. B.X Fahn weet hwad fahr min tänkte
 
 SPRÄNGIA............1
det du storma, sprängia will XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
 
 SPRÅKA..............1
Fick iag en Tijma medh Phillis min språka B.XI WJßerlig war iagh då Galen i Pannan
 
 SPRÅKMÄSTAREN.......1
Språkmästaren menar sig der med wäl mycket förtiena D.III Ängelska Schique
 
 SPRÅNG..............2
när hon wincka språng hwar till XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
giör han underliga språng, S.V En Suputhz förswar
 
 SPÄNDE..............1
ånger blygd har den som spände bälte S.VIII Ähr eij wänskap brörs den bästa tingh på Jorden
 
 SPÄNDERA............1
Lätt honom spändera på händerna edra poumada, D.III Ängelska Schique
 
 SPÄNNA..............1
oförskräkt töör spänna bälte, S.V En Suputhz förswar
 
 SPÅ.................5
doch tycks meij at iag wähl kan spå S.I En sulten swarter mager kar
Dig will jag önska nu och spå, SP.II Dig will jag önska nu och spå
Spå, Hwad hon skulle få för Man? SP.III En fråga mig, om jag och kan
Kom gif mig pängar iag skall spå SP.IV Kom gif mig pängar iag skall spå
Will du at iag dig nu skall spå SP.VI Will du at iag dig nu skall spå

Next Section

Top of Section