Next Section

Previous Section

 
 SOMBNAR.............1
Jagh sombnar in med suck, iagh waknar up med qwijda XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SOMMARN.............1
Rodderskan som om Sommarn och Wåren D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SOMNAR..............1
Jag somnar in med gråth och låt, iag waknar upp med tårar, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 SOMPT...............2
Sompt hon af Bonden trugar sompt kiöper D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
Sompt hon af Bonden trugar sompt kiöper D.IV UNgkarlar som will’ hållas för kiäcka
 
 SOM’N...............1
Du ligger siucker sen som’n snöping hoos en piga. E.XLI Om du will giffta dig så gifft dig ung war snar
 
 SOOHL...............1
En gnista ingen Soohl, en droppa intet haf, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 SOOLSKIJN...........1
soolskijn måste målnet ända, F.III En Krigsmans wijsa
 
 SOOR................1
at hennes grißar sku få Soor SP.VIII Hwem detta ur min spåpung får
 
 SOOT................1
stryck soot uppå din wänstra tum SP.VI Will du at iag dig nu skall spå
 
 SOPPAN..............1
giör feeta soppan tunn, F.VI Contre le Mariage
 
 SORG................35
Är det lell med sorg upfylt. VII Contre L’amour
Men Sorg till lefwa utj Nöö. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Ach hwem har mera sorg än Jagh? VIII Så skyndar du deij från meij nu
Men tro hans sorg förmehras då och wärre blij hans plågor, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Kiärlekz korg med hiertans Sorg. XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Måst suck och sorg altijd boo i mit usla bröst, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Som tröstlöös utaf sorg mig ängzlefult förtähr, XVII Kiärlekz korg med hiertans Sorg
Till mig flyter sorg och pust, XIX Ödemark i willa Skougar
Sorg ska blij mitt tijdh fördrijf, XIX Ödemark i willa Skougar
Till des Jämmer sorg och qwida, XIX Ödemark i willa Skougar
Liufwa later uthan sorg XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Och hwem kan min sorg fördrifwa XXIII Stockholms flickor lät Ehr fägring
Sorg ängzlan säija mig att fasligt Skiepzbrått är, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Sorg, längtan, qwahl och pust, utj mitt sälskapp ha, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Fast sedan större sorg har straxt fölgdt deruppå, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Hwad glädie iag har hafft, hwad sorg iag lefwer J, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
Och han to på med sorg och gråth, XXX Sur l’absence de l’aimable Bergere
Ach sorg, Ja mer än sorg att mista dig min wän, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Ach sorg, Ja mer än sorg att mista dig min wän, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Min tunga skall af sorg och ängzlan ynkligt låta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Wid sådan tröst mer Sorg än frögd och glädie wankar, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Jag will och skall mig sielf af suck och sorg förtära, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
När andras Sorg blijr all skall iag allena sörja, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
ju större skall min sorg och hiertans jämmer blij. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Beklaga med stor sorg, sin motgång och förtret. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
alt hwad iag nämna kan är suckan sorg och nöd. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Min kropp ett plågehuus upfyldt med sorg och nödh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Dhet bröst som måst af sorg så tiockt ett harnesk bära, XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
bort med sorg, och bort med pust, F.III En Krigsmans wijsa
Olust, sorg och fåfäng pust, S.IV Encomium viresque pulveris tabaci
wijnet dämpar sorg och smärta, S.V En Suputhz förswar
der man all sin sorg aftwättar S.V En Suputhz förswar
At man them i sorg har bracht, B.III Ordinarie Stockholmiske Post-Tidender af d. 30 Januarii 1699
Öfwer den sorg som en unger swän sig tillbringar B.IX Klagedicht
kom all den sorg der wankar B.XIII Sidst om en mårgon goo
 
 SORGBUNDNA..........1
Ödet förachtar mit sorgbundna tahl, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 SORGBUNDNAS.........1
De Lyckligas fasa de sorgbundnas nöije, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
 
 SORGE...............3
effter denne sorge påsten XXII En ähreskrifft öfwer en mycket waker fru
Hur skall Sylvander nu sin Sorge tijd förkorta, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Förökte alles suck i dhenne sorge lundh. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SORGEFLODER.........1
Sij här en Tåre Ström der sorgefloder strömma; XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SORGEFULLE..........1
Kring om wärlden sorgefulle E.IX Många fara effter Gulle
 
 SORGELIGH...........1
Hur Jag suckar sorgeligh, F.II Wreda lycka och Oblijda
 
 SORGEN..............7
Det är en frögd i sorgen döö, VIII Så skyndar du deij från meij nu
Hans frögd och lemnar Sorgen qwar. VIII Så skyndar du deij från meij nu
Så stor som sorgen min så wari stedz din frögd, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
effter sorgen kommer frögdh, F.III En Krigsmans wijsa
att leka af sorgen bedröfwad iag är i mitt sinne D.II En nylustig och begärlig WISA
så snart som du giffter dig får du med honom den sorgen, D.III Ängelska Schique
och så undslippa denna sorgen E.XLVIII Will du at iag skall lära deij
 
 SORGENS.............1
Och rönt att drömma frögdh är sorgens säkra pust, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SORGEPUST...........1
Mitt bröst een sorgepust som lyfts af suckans wäder XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SORGER..............2
Wäll an då iag will med sorger förnöta XX Tröstu så skynda dig skiönsta Climene
som der hungrig går med sorger, S.II Kårf-giästbod
 
 SORGESÅNG...........1
Ja alldrigh hördes nån så ynklig sorgesång XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SORGETHON...........1
Min förra Glädie låth är nu en sorgethon, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SORGETOHN...........1
Så måst min Sorgetohn du och till goda taa, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SORGFULL............1
Sorgfull är eij allen bland andra utan frögd, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 SORGFULT............1
Jag weet eij effter hwem det sorgfult månde trängta, XV Mig fehlas något, men iag weth eij hwad mig wåller
 
 SORGH...............9
suckan sorgh och ängzlan. XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
uthj sorgh och ångest swäfwa, XVI Dhen trogne Tyrcis klagan öfwer dhen wackra Belides hårdheet
Sluter min lefnad och ändar min sorgh, XVIII Wist är Jag födder på Jorden till lijda
Ja på migh ähr dhet mäst, af suck och sorgh förkalna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Ja! drömmen sömnens broor som weet af ingen sorgh XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Små Fiäder diuren här af sorgh heehl ymkligt lete XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Bedröfwelße och sorgh, dhe bodde i hwar buska XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
för sorgh flögh friska blaan, af Eekans gröna grenar XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
Och att all Werldens sorgh sigh uthwaldt dher een graf. XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SORGNA..............1
Då iag i ensligheet mit sorgna kind får luta, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
 
 SORGSE..............4
Och lefwer sorgse utj all min tijdh, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
Gråta här med sorgse moodh, XIX Ödemark i willa Skougar
Och iag med sorgse mod din afferd måste Sij, XXVII Här skrifwer den hwars hand och hierta du har bundit
mina sorgse ögon wåta F.I Contre La Fortune
 
 SORGSEHEERDEN.......1
Den sorgseheerden som här lefde städz i pijna XXXII Den olyckelige Sylvanders ynckefulla lefwerne och önskelige död
 
 SORGSEN.............1
Måst Jag in till min dödh gå sorgsen oförnögdh. XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
 
 SORGSIN.............2
En sorgsin stämmer slätt en glädie wijsa an, XIII Man har befalt att iag här werser skulle skrifwa
Vppå min Graf alt med en Sorgsin han, XIV Ach hårda höga himmel, ach! hur länge måst iag lijda
 
 SORGZEN.............2
Måst Jag här utan tröst allena sorgzen gå, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere
Att ingen såßom iag i werlden sorgzen är, XXXI Sur le De part de l’aimable Bergere

Next Section

Top of Section